Aj Slovensko má svoj Bermudský trojuholník. V Tribečských lesoch miznú ľudia bez stopy už desiatky rokov

Interez.sk / 5. septembra 2017 / Zaujímavosti

„Ber­mud­ský tro­j­u­hol­ník“ má aj Slo­ven­sko. Náj­dete ho v le­soch po­ho­ria Tri­beč.

zdroj: Pexels, Google Earth

„Ber­mud­ský tro­j­u­hol­ník“ má aj Slo­ven­sko. Náj­dete ho v le­soch po­ho­ria Tri­beč.

Ber­mud­ský tro­j­u­hol­ník me­dzi Por­to­ri­kom, Ber­mu­dami a Flo­ri­dou je miesto opra­dené mno­hými prí­behmi. Kým o tom Ber­mud­skom exis­tuje nie­koľko zmiz­nu­tia vy­svet­ľu­jú­cich te­órií, o tom Tri­bečs­kom žiadna. Ná­zov Tri­bečský tro­j­u­hol­ník síce vzni­kol ako na­po­do­be­nina toho at­lan­tic­kého, no zmiz­nu­tia me­dzi Nit­rou, Zla­tými Mo­rav­cami a Par­ti­zán­skym sú sku­toč­nou re­a­li­tou po­sled­ného sto­ro­čia. V Tri­bečs­kých le­soch miznú ľu­dia bez stopy a ostá­vajú po nich len prí­behy.

Prvý prí­pad zmiz­nu­tia

Prvý kon­tro­verzný prí­pad zmiz­nu­tia v Tri­bečs­kých le­soch po­chá­dza z roku 1929. Truh­licu zá­had vtedy ot­vo­ril istý Adam S., miestny les­ník, ktorý Tri­beč po­znal ako svoje vlastné nohy. Z ran­nej no­vem­bro­vej ob­chádzky le­som sa však do svo­jej chaty už ni­kdy ne­vrá­til. O les­ní­kovi už ni­kdy ni­kto ne­po­čul a ani troj­me­sačné pát­ra­nie ne­po­mohlo zá­hadu vy­rie­šiť. Vo vte­daj­ších nit­rian­skych no­vi­nách sa ob­ja­vila len krátka správa o po­div­nom zmiz­nutí les­níka, dnes však o tomto prí­pade ne­vie ni­kto nič a in­for­má­cie o ňom ne­náj­dete ani v kro­nike obci Veľké Uherce, od­kiaľ les­ník po­chá­dzal.

Foto: pe­xels.com (ilus­tračné)

Zmiz­nuté dievča a ro­bot­ník

Ne­trvalo dlho a po ta­jom­nom les­ní­kovi za­čali v Tri­bečs­kých le­soch miz­núť ďalší ľu­dia. Asi rok po Ada­movi S., zmizla iba 18-ročná Má­ria Š., ktorá si cestu za ro­di­nou z Man­ko­viec do Zlatna skrá­tila cez les. Ro­dina však už dievča ni­kdy ne­vi­dela. Pát­ra­nie, do kto­rého sa ten­to­krát za­po­jili i dob­ro­voľ­níci, ne­viedlo k ni­čomu. Správa o po­div­nom zmiz­nutí sa ob­ja­vila i v bra­ti­slav­ských no­vi­nách.

O štyri roky ne­skôr prišla ďal­šia zá­hada. Zmiz­nu­tie ro­bot­níka Jána M., ktorý pra­co­val v ka­me­ňo­lome ne­ďa­leko obce Ži­rany. Ta­jomné zmiz­nu­tie ro­bot­níka náj­dete aj na nit­rian­skej mat­rike. Jeho bý­valá man­želka to­tiž po ôs­mich ro­koch od Já­novho zmiz­nu­tia po­žia­dala úrady, aby ho ofi­ciálne vy­hlá­sili za mŕt­veho.

Muž, ktorý sa v le­soch zbláz­nil

V po­radí štvrtí prí­pad zmiz­nu­tia v Tri­bečs­kých le­soch sa od os­tat­ných od­li­šuje. Pra­cov­ník Ba­ťo­vých zá­vo­dov vo vte­daj­ších Ba­ťo­va­noch, Wal­ter F., síce bez stopy zmi­zol po­dobne ako ľu­dia z pred­chá­dza­jú­cich prí­be­hov, no asi o pol roka ne­skôr ho úpl­nou ná­ho­dou na­šli ži­vého v le­soch ne­ďa­leko Zla­tých Mo­ra­viec. Wal­ter bol v bez­ve­domí a s po­čet­nými po­pá­le­ni­nami pre­ve­zený do ne­moc­nice. Ni­kdy však zá­hadu svojho zmiz­nu­tia ne­ob­jas­nil. Stra­til to­tiž pa­mäť a z po­div­ného zá­žitku sa už ni­kdy ne­spa­mä­tal. Zvy­šok svojho ži­vota pre­žil v ústave pre du­ševne cho­rých v Ži­line.

Foto: Go­ogle Earth

Žiadne zmiz­nu­tia, ale ná­lezy

Me­dzi ta­jom­stvá Tri­bečs­kých le­sov ne­pat­ria len po­divné zmiz­nu­tia ľudí. Ďalší prí­pad z jari 1954 je to­tiž ten­to­krát ná­le­zom tela, kto­rému do­dnes chýba iden­tita i prí­čina smrti. In­ci­dent sa odo­hral ne­ďa­leko obce Opo­nice. Telo asi trid­sať­roč­ného muža sa ni­kdy ne­po­da­rilo iden­ti­fi­ko­vať a le­kári rov­nako ne­poz­nali ani prí­činu smrti. Úrady na­ko­niec muža ozna­čili za cu­dzinca zo Zá­padu a celý prí­pad „za­mietli pod ko­be­rec“.

O viac ako de­sať ro­kov ne­skôr v roku 1966 za­žili Tri­bečské lesy ďalší po­divný ná­lez. Ten­to­krát ne­šlo o telo, ale o osobné auto s bra­ti­slav­skou ŠPZ. Po­lí­cii sa po­da­rilo zis­tiť, že auto patrí man­že­lom Be­la­no­vy­čov­com. Ce­lému prí­padu však znovu chýba prí­beh. To, kde a kedy man­že­lia zmizli, sa ni­kdy ne­po­da­rilo ob­jas­niť. Man­že­lov sa ne­po­da­rilo vy­pát­rať v ce­lom Čes­ko­slo­ven­sku, a to ani po po­žia­daní ve­rej­nosti o po­moc pro­stred­níc­tvom te­le­víz­nych ob­ra­zo­viek.

Foto: pe­xels.com (ilus­tračné)

Po­sledné zmiz­nu­tia

Pred­po­sled­ným zá­had­ným prí­pa­dom je zmiz­nu­tie An­to­nína T. Starý pán žil na okraji obce Ský­cov a mnohí ho ozna­čo­vali za „ču­dáka“. An­to­nín mal údajne v ob­ľube dlhé pre­chádzky v prí­rode a práve jedna z nich sa mu prav­de­po­dobne stala osud­nou. Po­lí­cia to­tiž v jeho dome ne­našla žiadne známky ná­si­lia či vnik­nu­tia, ktoré by sved­čili o trest­nom čine. Na­priek tomu o mu­žovi po zmiz­nutí v roku 1980 už ni­kto ne­po­čul a jeho telo sa ni­kdy ne­našlo.

Za­tiaľ po­sledný prí­pad ne­vys­vet­le­ného zmiz­nu­tia po­chá­dza z roku 1995. Po­li­cajná hliadka vtedy na ceste z obce Ský­cov upro­stred lesa na­šla od­par­ko­vané ne­zam­knuté auto. V aute sa na­chá­dzali do­klady is­tého Jána Šalu a ho­to­vosť v rôz­nych me­nách, ktorá v pre­počte pre­vy­šo­vala 1 mi­lión vte­daj­ších slo­ven­ských ko­rún. Po­lí­cia v aute ne­našla žiadne dô­kazy trest­ného činu a ne­po­da­rilo sa jej zá­hadu vy­svet­liť ani po­čas vy­šet­ro­va­nia. Ján Šala je do­dnes na zo­zname me­dzi­ná­rodne hľa­da­ných osôb a za­tiaľ po­sled­nou zá­ha­dou Tri­bečs­kých le­sov.

Ne­tvr­díme, že uda­losti, ktoré sa za po­sled­ných 100 ro­kov odo­hrali v le­soch po­ho­ria Tri­beč, za­prí­či­nili ne­jaké nad­pri­ro­dzené či temné sily. Frek­ven­cia ne­vys­vet­le­ných zmiz­nutí a ná­le­zov je však pri­naj­men­šom zau­jí­ma­vou zho­dou ná­hod, ktoré si už každý z vás môže opriasť ta­kým množ­stvom ta­jomna, ako sám uzná za vhodné.

Foto: in­te­rez.sk

Pridať komentár (0)