Ak by Samsung urobil toto, Apple nemá čo do roka predávať

Redakcia / 7. marca 2019 / Tech a inovácie

  • Ge­niálny hard­vér, vý­borná vý­drž či ele­gatný di­zajn má len je­dinú chy­bičku
  • Ešte pred ofi­ciál­nym spus­te­ním pre­daja sme vy­skú­šali nový Sam­sung Ga­laxy S10+, ktorý nás v teste milo prek­va­pil
  • Ge­niálny hard­vér, vý­borná vý­drž či ele­gatný di­zajn má len je­dinú chy­bičku
  • Ešte pred ofi­ciál­nym spus­te­ním pre­daja sme vy­skú­šali nový Sam­sung Ga­laxy S10+, ktorý nás v teste milo prek­va­pil

V ru­kách sme mali väč­šiu ver­ziu S10+ s úlo­žis­kom vo veľ­kosti 128 GB a v bie­lej farbe. Te­le­fón sa len ne­dávno sve­tovo pred­sta­vil v San Fran­ciscu a príde na trh v troch ver­ziách.

A to ako lac­nejší Ga­laxy S10e, kla­sická S10 a nami tes­to­vaná S10+. Všetko dô­le­žité náj­deš vo vi­deu.

Pridať komentár (0)