Ak chce Apple ovlád­nuť tele­vízny prie­my­sel, mal by kúpiť Netf­lix

Dárius Polák / 2. november 2016 / Business

Minulý týž­deň Apple odha­lilo svoj veľký plán na pod­ro­be­nie tele­ví­zie a to pomo­cou novej apli­ká­cia Apple TV, ktorá bude mať všetky filmy a seriály na jed­nom mieste. Znie to pove­dome?

Tento nápad dáva zmy­sel. Apple si myslí, že apli­ká­cie sú budúc­nos­ťou tele­ví­zie a, že nako­niec bude mať každý pou­ží­va­teľ pred­platné pre Netf­lix, HBO, Sho­wtime, Hulu atď. — čo už aj nie­ktorí majú teraz. V tejto pred­stave bude otravné navi­go­vať sa cez nie­koľko roz­hraní a menu. Preto to Apple urobí za teba pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie nazý­va­nej “TV,” ktorá okrem Apple TV bude fun­go­vať aj na iPhone a iPad.

Apli­ká­cia TV ti poskytne jedno miesto, kde náj­deš všetky svoje obľú­bené šou, budeš môcť pokra­čo­vať v ich poze­raní tam, kde si skon­čil a poskytne ti mož­nosť kúpiť si epi­zódy alebo celé série z iTu­nes. Slo­vami výkon­ného ria­di­teľa Apple Tima Cooka je to “jedno miesto pre prí­stup všet­kej tele­ví­zie.” S touto apli­ká­ciou môžeme vidieť náčrt ambí­cie Apple pre Apple TV — uni­ver­zálna plat­forma pre hľa­da­nie, pre­hlia­da­nie a odpo­rú­ča­nie, ktorá ti doručí správny obsah čo naj­rých­lej­šie sa bude dať. Je tu však jeden veľký prob­lém s víziou Apple — Netf­lix a Ama­zon nie sú na palube. Ani jedna spo­loč­nosť nebude zatiaľ súčas­ťou tejto apli­ká­cie.

1

A prečo? Obe spo­loč­nosti vidia snahu Apple v tom, že ich chce len využiť pre posky­to­va­nie kva­lit­ného obsahu, pri­čom by spo­loč­nosti nešlo ani o žiadne zákaz­nícke vzťahy — to je priamy opak stra­té­gie, ktorý dostal Netf­lix tak ďaleko — udr­žo­vať vzťah so zákaz­níkmi pro­stred­níc­tvom zabez­pe­čo­va­nia naj­lep­šieho pou­ží­va­teľ­ského zážitku.

Pre Netf­lix je priamy vzťah so zákaz­níkmi veľmi hod­notný a nemieni sa ho vzdať. Prob­lém pre Apple je, že bez Netf­lixu a Ama­zonu apli­ká­cia TV nie je ničím extra. Pokiaľ na súčas­nom trhu tele­ví­zie nevlast­níte ani jeden z týchto gigan­tov, nepos­ky­tu­jete “zjed­no­tený záži­tok z tele­ví­zie,” ako pove­dal Tim Cook. Toto nie je obvyklá pozí­cia, v kto­rej sa Apple nachá­dza. Keď sa pozrieme na odvet­vie hudby v kto­rej domi­nuje, tu sa to vyvi­nulo úplne inak. Podľa odbor­ní­kov je exe­ku­tíva Apple zasek­nutá v iPod/iTunes dobe, kedy pre­daj 70 % pre­hrá­va­čov hudby viedlo ku kon­ku­renč­nej výhode nad hudob­nými vyda­va­teľ­stvami.

2

Lenže Apple TV je iba ďal­šie stre­a­mo­va­cie zaria­de­nie a Netf­lix už toto dokáže pro­stred­níc­tvom svo­jej vlast­nej apli­ká­cie. Pre­dá­vať hard­vér v tomto seg­mente pre Apple nezna­mená žiadnu výhodu. A práve preto by sa Apple malo sústre­diť na kúpu Netf­lix. Touto kúpou by Apple mohlo využiť Netf­lix na vytvo­re­nie kon­ku­renta pre Ama­zon Prime bundle (stre­a­mo­va­cia služba Ama­zonu) a tak zme­niť biz­nis model Apple z trans­akč­ného na pred­platný. Pokiaľ by sa však Apple roz­hodlo kúpiť Netf­lix, muselo by na to vyna­lo­žiť obrov­skú sumu a Netf­lix nie je v pozí­cii, kedy by bol nútený pri­jať túto ponuku.

Súčasná stra­té­gia Apple však nemá na to, aby ovládla tele­vízny prie­my­sel bez Netf­lix a Ama­zonu. Potre­buje niečo iné. Zdá sa to, alebo Apple je už čoraz menej tou spo­loč­nos­ťou, ktorá pred­sta­vila a ovládla trh s iPod, iPhone a iPad?

3

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)