Ak chceš v budúcnosti lukratívne pracovné miesto, máš šancu. Pracovný trh už nebude patriť len programátorom

Richard Vítkovský / 6. novembra 2018 / Zaujímavosti

zdroj: flickr
  • Kva­lit­ných prog­ra­má­to­rov je dnes ako šaf­ránu. Jedná sa teda o veľmi luk­ra­tívne a vý­ni­močne pla­tené pra­covné miesta
  • Podľa šéfa pra­cov­nej so­ciál­nej siete Lin­ke­dIn však exis­tuje ešte jedna ob­lasť, ktorá bude dô­le­ži­tej­šia ako pí­sa­nie sto­viek riad­kov kódu

Dobrý prog­ra­má­tor je v sú­čas­nosti veľmi vzácny, tak­mer vy­hy­nutý druh. Práve preto IT spo­loč­nosti ne­vá­hajú lá­kať schop­ných mi­lov­ní­kov pí­sa­nia kódu na nad­prie­merné platy. Nie je to­tiž prog­ra­má­tor ako prog­ra­má­tor. Prie­mer­ných prog­ra­má­to­rov je ne­spo­četné množ­stvo, ale tých sku­toč­ných je ako šaf­ránu. Od toho sa od­víja od­mena. Tí naj­lepší za­rá­bajú me­sačne ti­síce eur.

Ve­rej­nosť vníma pra­covnú po­zí­ciu prog­ra­má­tora ako niečo, čomu patrí bu­dúc­nosť. Je to vlastne úplne lo­gické. Dnes sa to­tiž všetko pre­súva do di­gi­tál­nej po­doby. Prog­ra­mujú sa stroje, prog­ra­mujú sa ap­li­ká­cie, prog­ra­muje sa umelá in­te­li­gen­cia. Na prvý po­hľad to teda vy­zerá tak, že svet patrí práve ľu­ďom, ktorí ve­dia do­ko­nale pí­sať kom­pli­ko­vané kódy. Nie je to však úplne tak.

Dô­le­ži­tosť emo­ci­onál­nej in­te­li­gen­cie sa veľmi pod­ce­ňuje

Za týmto ná­zo­rom pevne stojí šéf so­ciál­nej siete Lin­ke­dIn Jeff We­i­ner. Ten tvrdí, že dô­le­ži­tosť prog­ra­mo­va­nia je síce ne­po­pie­ra­teľná, ale zá­ro­veň pre­ce­ňo­vaná. Zá­u­jem o prog­ra­má­to­rov zo­stane aj na­sle­du­júce roky po­merne vy­soký, ale tie naj­luk­ra­tív­nej­šie pra­covné po­zí­cie budú za­me­rané na úplne na iné schop­nosti. V bu­dúc­nosti budú to­tiž naj­dô­le­ži­tejší ľu­dia, ktorí budú schopní ko­mu­ni­ko­vať nie­len pí­somne, ale aj ver­bálne. Budú to osob­nosti, ktoré budú mať ex­trémne roz­vi­nutú emo­ci­onálnu in­te­li­gen­ciu a zá­ro­veň budú schopné viesť iných ľudí.

Roz­ví­ja­nie týchto čŕt je preto veľmi dô­le­žité. Len má­lo­kto to­tiž dis­po­nuje tý­mito dô­le­ži­tými schop­nos­ťami. In­te­li­genčný kvo­cient nie je úmerný emo­ci­onál­nej in­te­li­gen­cii a em­pa­tii. Jeff We­i­ner patrí me­dzi naj­väč­ších líd­rov v Si­li­con Val­ley, a tak vie, o čom ho­vorí. Má to­tiž prí­stup k stov­kám mi­li­ó­nom úda­jov o po­u­ží­va­te­ľoch. Na zá­klade toho má pre­hľad o tom, kde pra­cujú a aj o tom, po akých pra­cov­ných po­zí­ciách je zo strany fi­riem naj­väčší do­pyt.

Umelá in­te­li­gen­cia, ktorá v ďa­le­kej bu­dúc­nosti do­káže ria­diť celé tímy a možno aj prog­ra­mo­vať je v sú­čas­nosti iba veľ­kým snom. Je po­trebné do­dať, že dob­rých líd­rov je tiež ako šaf­ranu, a tak si ča­som prídu na po­riadne veľké pe­niaze. Ak chceš teda nad­prie­merne za­rá­bať a zá­ro­veň ne­máš ná­ladu na vzde­lá­va­nie sa v ob­lasti prog­ra­mo­va­nia, máš mož­nosť al­ter­na­tívy.

zdroj: czechc­runch.cz

Pridať komentár (0)