Ak robíš týchto 9 vecí, si pre firmu problémový zamestnanec

Lenka Kolláriková / 30. novembra 2018 / Lifehacking

  • Nie je vždy ľahké po­sú­diť vlastný vý­kon v práci.
  • Nie­ktorí za­mest­nanci sú lepší ako os­tatní, no čo keď si prob­lé­mový pra­cov­ník?
  • V sku­toč­nosti by si mo­hol byť nie­kedy me­nej vý­konný a ne­všim­núť si to.
zdroj: unsplash.com
  • Nie je vždy ľahké po­sú­diť vlastný vý­kon v práci.
  • Nie­ktorí za­mest­nanci sú lepší ako os­tatní, no čo keď si prob­lé­mový pra­cov­ník?
  • V sku­toč­nosti by si mo­hol byť nie­kedy me­nej vý­konný a ne­všim­núť si to.

Ak máš po­cit, že ne­vy­ko­ná­vaš dobrú prácu, je dô­le­žité zvá­žiť, prečo a po­tom pod­nik­núť kroky na ná­pravu si­tu­ácie. Pred tým, ako to uro­bíš, mu­síš byť schopný ur­čiť, či si, alebo nie si zlým pra­cov­ní­kom. Tu je nie­koľko zna­mení, ktoré do­ka­zujú, že si prob­lé­mo­vým za­mest­nan­com.

Nie si presný

Zdroj: unsplash.com

Či už za­bú­daš na dô­le­žité ter­míny, alebo meš­káš na schôdzky, zvy­čajné one­sko­re­nie ukáže, že jed­no­du­cho ne­reš­pek­tu­ješ čas.

Ne­us­tále sa ospra­vedl­ňu­ješ

Exis­tuje la­tin­ské prí­slo­vie: „Excu­sa­tio non pe­tita ac­cu­sa­tio ma­ni­festa.“ Zna­mená „ten, kto sa ospra­vedl­ňuje, ob­vi­ňuje sám seba.“ Ne­spo­lie­haj sa na vý­ho­vorky, aby si ospra­vedl­nil svoju chybu.

Ro­bíš v práci mi­ni­mum

Pra­cu­ješ tak, aby si spra­vil svoju prácu a hlavne rýchlo. Ak šéf žiada, aby si spra­vil niečo na­vyše, re­a­gu­ješ s roz­čú­le­ním. Ris­ku­ješ, že si zni­číš po­vesť svo­jou ab­s­trakt­nou pra­cov­nou eti­kou.

Máš rád kle­bety

Zdroj: unsplash.com

Nie všetky sú zlé. Na­priek tomu, že ide o malú hlú­posť, roz­mýš­ľaj, drž sa od týchto kle­biet ďa­leko – bude to bo­lieť tvoju po­vesť.

Si pre­sved­čený, že si múd­rejší ako všetci os­tatní

Zdroj: unsplash.com

Je dobré mať schop­nosti a v nie­kto­rých ob­las­tiach mô­žeš byť na­ozaj in­te­li­gentný, ale ni­kto nechce pra­co­vať s aro­gant­ným ko­le­gom. Ne­mu­síš sa ro­biť hlú­pym, len sa tro­chu pre­ko­naj.

Ne­ve­ríš v po­sla­nie alebo hod­noty svo­jej firmy

Zdroj: unsplash.com

Mys­líš si, že ciele spo­loč­nosti sú hlúpe. Mys­líš si, že ge­ne­rálny ria­di­teľ or­ga­ni­zá­cie je hlúpy. Ne­viem, možno máš pravdu. Ak nie si spo­kojný, na­miesto toho, aby si strá­cal čas, mal by si si za­čať hľa­dať inú prácu.

Si vý­razne me­nej pro­duk­tívny ako tvoji ko­le­go­via

Všetci tvoji spo­lu­pra­cov­níci sú su­per ta­len­to­vaní pra­cov­níci? Prav­de­po­dobne nie. Buď pro­duk­tívny.

Vždy hľa­dáš cestu von

Zdroj: unsplash.com

Po­ze­ráš na ho­diny, kedy bu­deš môcť od­ísť z práce. Ne­zau­jí­maš sa o prácu na­toľko, aby si za­čal veci rie­šiť sám od seba. Jed­no­du­cho, nie si vo svo­jej práci sú­stre­dený a od­hod­laný niečo spra­viť, rad­šej sa z práce po­náh­ľaš.

S ni­kým v spo­loč­nosti ne­sú­hla­síš

Zdroj: unsplash.com

Áno, je možné, že všetci vo va­šej or­ga­ni­zá­cii sú hrozní. Ale pre­mýš­ľal si nie­kedy, že prob­lé­mom mô­žeš byť ty?

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)