Aká bola vízia Marka Zuc­ker­berga, keď Face­book začí­nal a ako veľmi sa všetko časom zme­nilo

Michal Sorkovský / 22. októbra 2015 / Business

Vedel foun­der najob­ľú­be­nej­šej sociál­nej siete Mark Zuc­ker­berg, čo vlastne vytvo­ril a kam až to jeho Face­book môže dotiah­nuť, keď s celým týmto pro­jek­tom začí­nal? Pre koho a s akými cieľmi bol vlastne Face­book vytvo­rený a ako veľmi sa časom a veľ­kými úspechmi zme­nili? Ako vôbec Zuc­ker­berg Face­book vní­mal a ako sa defi­ní­cia toho, čo to vlastne Face­book je, časom zme­nila?

V roku 2004 v CNBC spra­vili roz­ho­vor s 20-roč­ným, pre väč­šinu ľudí cel­kom nezná­mym, Mar­kom Zuc­ker­ber­gom. Témou roz­ho­voru bol pro­jekt, ktorý jeden uni­ver­zitný štu­dent vytvo­ril pre štu­den­tov v celej kra­jine. Face­book bol dovtedy pre širokú verej­nosť veľ­kou nezná­mou a pre mnoho ľudí mohlo byť vlastne cel­kom ťažké zade­fi­no­vať a pocho­piť, o čo vlastne týmto div­ným štu­den­tov ide. Mark Zuc­ker­berg vtedy o Face­bo­oku hovo­ril, ako o stránke, ktorá ponúka mož­nosť spoz­nať nových ľudí a dozve­dieť sa mnoho nových infor­má­cií

„Keď sme Face­book prvý­krát spus­tili, dúfali sme v tak 400 alebo 500 pou­ží­va­te­ľov,“ vysvet­ľo­val Zuc­ker­berg v roz­ho­vore v roku 2004, s tým, že dodal, že Face­book plá­nuje ešte v tú jeseň expan­do­vať na ďal­ších 100 až 200 uni­ver­zít. „Teraz máme 100 000 pou­ží­va­te­ľov, takže uvi­díme čo ďal­šie príde. Možno budeme schopní vytvo­riť niečo cool.“ No, dnes môžeme pove­dať, že sa Face­bo­oku niečo cool sku­točne vytvo­riť poda­rilo. Mohol však Zuc­ker­berg už vtedy tušiť, až ako veľmi môže jeho Face­book narásť? Určite nie. 

Vieme, že pro­fil na Face­bo­oku má dnes tak­mer každý člo­vek s prí­stu­pom k inter­netu na pla­néte a teda už dávno neslúži len štu­den­tom na spoz­ná­va­nie nových ľudí či zís­ka­va­nie uži­toč­ných infor­má­cií. Pôvodná idea sociál­nej siete, ale bola tak tro­chu iná. V pláne totiž nebolo dostať Face­book medzi taký veľký počet ľudí. Nikto sa v roku 2004 asi ani neod­vá­žil dúfať v taký úspech, aký sociálna sieť nako­niec zazna­me­nala. Mladý Mark Zuc­ker­berg vtedy o Face­bo­oku hovo­ril, ako o stránke, ktorá spája štu­den­tov z rôz­nych uni­ver­zít v USA. „Pri­hlá­site sa, vytvo­ríte si svoj pro­fil, tým, že odpo­viete na nie­koľko otá­zok, pri­dáte nejaké infor­má­cie, to aký odbor štu­du­jete, kon­taktné infor­má­cie..,“ vysvet­ľo­val v roz­ho­vore. Zakla­da­teľ Face­bo­oku ďalej objas­nil to, že si pou­ží­va­teľ na Face­book môže dať o sebe v pod­state aké­koľ­vek infor­má­cie, s kto­rými sa chce s pria­teľmi pode­liť.


Následne môžete sle­do­vať to, akých majú ľudia okolo vás pria­te­ľov a jed­no­du­cho pozo­ro­vať online iden­tity ostat­ných, vidieť to, ako sa pre­zen­tujú a nájsť o nich nejaké zau­jí­mavé infor­má­cie,“ pove­dal mladý Zuc­ker­berg. Takto teda vtedy chá­pal Face­book sám jeho zakla­da­teľ. Ako sa však veci zme­nili časom? Modrá sociálna sieť neslúži už len štu­den­tov na uni­ver­zi­tách, ale ľuďom po celom svete, bez ohľadu na vek, pohla­vie či povo­la­nie. Face­book je dnes sociál­nou sie­ťou s naj­väč­ším počtom pou­ží­va­te­ľov, čo z neho samoz­rejme robí oveľa viac, ako len stránku, kde ľudia môžu spoz­nať nových ľudí a niečo nové sa dozve­dieť. 

Face­book je dnes sociál­nou sie­ťou, ktorú ľudia denne využí­vajú pri práci či vzde­lá­vaní. Modré stránky Face­bo­oku sú dnes neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou tak­mer kaž­dého biz­nisu. Reklama na Face­bo­oku sa uká­zala, ako sku­točne efek­tívna mož­nosť inves­to­va­nia. S tým, koľko ľudí je dnes na Face­bo­oku, nesku­točne narástlo aj množ­stvo peňazí, ktoré sa okolo neho točia. No a samoz­rejme zme­nili sa aj ciele, ktoré má s Face­bo­okom Mark Zuc­ker­berg. Vieme, že Zuc­ker­berg odkle­pol v posled­ných rokoch via­cero zau­jí­ma­vých inves­tí­cií a náku­pov. Roz­ho­dol sa tiež podie­ľať na roz­voji nových tech­no­ló­gii a nepres­tajne trvá na hľa­daní nových rie­šení, ktoré by Face­book ešte vylep­šili.

Pre mili­óny ľudí je Zuc­ker­berg dnes vzo­rom a to je niečo, čo ako 20-ročný roz­hodne nemo­hol tušiť. No a môže za to práve jeho sociálna sieť, ktorú sa pôvodne roz­ho­dol vytvo­riť pre štu­den­tov na uni­ver­zi­tách. V októbri 2014 bol uve­rej­nený akýsi 10-ročný Zuc­ker­ber­gov plán pre Face­book. V tom si za hlavné ciele kla­die pre­po­je­nie ľudí z celého sveta, vyví­ja­nie novej gene­rá­cie tech­no­ló­gii a hlavne snahu o maxi­málne využi­tie poten­ciálu slu­žieb, ktoré Face­book ponúka. Zmena, ktorá Face­book po roku 2004 a Mar­ko­vom roz­ho­vore pre CNBC čakala, je teda naozaj obrov­ská. Zostáva nám už len čakať, čo príde ďalej. Kto vie, možno sa Mar­kovi podarí vytvo­riť niečo ešte viac cool. 


zdroj: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)