Aká je reč tela v roz­diel­nych kútoch sveta?

Tomáš Kahn / 22. marec 2015 / Tools a produktivita

Mys­leli ste si, že reč tela je niečo, čo má člo­vek dané a je všade rov­naká? Omyl!

Reč tela, tak isto ako vaše sprá­va­nie, sa odvíja od toho, z akých kon­čín sveta pochá­dzate. Naprí­klad prudká ges­ti­ku­lá­cia, ktorá je v kra­ji­nách ako Talian­sko či Špa­niel­sko nevy­hnutná, je naopak v sever­ských kra­ji­nách Európy braná viac nega­tívne, nie­kedy dokonca až útočne. Kul­túrne roz­diely v reči tela sú obrov­ské. Pozrite si preto aspoň túto info­gra­fiku, v kto­rej náj­dete tie naj­zau­jí­ma­vej­šie.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)