Aké otázky ti polo­žia na poho­vore pre Uber?

Alexandra Dulaková / 2. októbra 2015 / Tools a produktivita

Sve­tovo pred­sta­vuje Uber oveľa viac než len taxí­kovú službu. Majú vlastnú auto­mo­bi­lovú aj cyk­lis­tickú donášku, ktorá ti až k dve­rám pri­ne­sie kra­bice pri sťa­ho­vaní, ale aj jedlo z reštau­rá­cie. Pozí­cie v rámci ich spo­loč­nosti sa teda nezu­žujú len na tie taxi­kár­ske. Od svo­jich zamest­nan­cov už pri poho­vore vyža­dujú rôzne druhy viac aj menej kon­venč­ných poznat­kov. Tu sú nie­ktoré z nich. 

Pro­stred­níc­tvom ano­nym­nej web­stránky sa zamest­nanci (a neús­pešní uchá­dzači o prácu) Uberu pode­lili o rôzne otázky, ktoré im boli na poho­vore polo­žené. Pozí­cie, o ktoré sa zau­jí­mali, pat­ria medzi naj­dô­le­ži­tej­šie, ako aj medzi tie menej významné. Náj­deš v nich ana­ly­tické cvi­če­nia, hypo­te­tické situ­ácie, neča­kané výzvy, ale aj uži­točné vedo­mosti. No a samoz­rejme náj­deš aj otázky, pri kto­rých sa ti zastaví rozum. Nie­kedy by si sa čudo­val, čo všetko môže jedna pre­pravná spo­loč­nosť od svojho zamest­nanca oča­ká­vať. Nasle­dujú vybrané citáty podľa rôz­nych pozí­cií. 

Mana­žér komu­nit­ných ope­rá­cií

- Ste pri­pra­vený obe­to­vať svoj súkromný život a vzťahy a pra­co­vať pre nás 80 až 90 hodín týž­denne?

- Pred­stavte si, že pra­cu­jete pre Uber (gra­tu­lu­jeme!) a veziete sa ním na ceste do práce. Všim­nete si, že váš vodič pou­žíva okrem tej našej aj kon­ku­rentnú apli­ká­ciu. Čo spra­víte?

Ope­račný koor­di­ná­tor

- Ak by dočasne padla naša apli­ká­cia, ako by ste vodi­čov ukľud­nil? 

- Ako by ste pre­d­išli spre­ne­vere zo strany našich vodi­čov, za ktorú by im nie­kto sľú­bil odmenu? 

Komu­nitný mana­žér

- Páčilo sa nám vaše resumé, ale vyzerá to tak, že ste Uber nikdy nepou­žili. Čo nám k tomu poviete?

Ope­račný a logis­tický mana­žér

- Ako by ste vodi­čov pri­nú­tili pra­co­vať aj počas sviat­kov a práz­dnin?

- Ako by ste maxi­málne štyrmi vetami pre­sved­čili taxi­kára alebo vodiča, aby sa upí­sal Uberu? 

- Pred­stavte si, že som vodič, ktorý vám oznámi, že mi Uber neza­pla­til a že sa ma pokúša pod­viesť. Čo by ste mi pove­dali?

- Ocit­nete sa na novom trhu (v novom meste) a do dvoch týž­dňov máte všetko pri­pra­viť tak, aby sa mohli naše služby spus­tiť. Čo spra­víte?

- Čo by ste pove­dali vodi­čovi, ktorý chce podať výpo­veď? 

- Kon­ku­ren­cia, ktorá má k dis­po­zí­cii neob­me­dzený finančný kapi­tál, otvorí v meste pre­vádzku. Keby ste boli na ich mieste, ako by ste si zás­kali zákaz­ní­kov Uberu? A keby ste boli zamest­na­nec Uberu, ako by ste sa sna­žili pre­sved­čiť zákaz­ní­kov, aby s nami zotrvali? 

- Skúste odhad­núť veľ­kosť taxi­kár­skeho trhu vo vašom meste.

- Ako by ste zhod­no­tili dopyt po Uber zmrz­line?

- Ak by sme od vás chceli, aby ste nám tento mesiac zohnali 100 nových vodi­čov, ako by ste postu­po­vali?

- Čo by ste robili, keby sa obja­vila kon­ku­ren­cia, ktorá si s taxi­kármi delí peniaze inak? Náš podiel je 80/100 ku 20/100, ich by bol 90/100 ku 10/100. 

- Napíšte vodi­čom list. 

Soft­vé­rový inži­nier

- V jed­nej (detail­nej tech­nic­kej) veci ste nesú­hla­sili s tímom pro­jek­to­vého manaž­mentu. Mys­líte si o nich, že sú hlúpi, alebo tech­nicky nekom­pe­tentní? 

- Čo vám zabráni v tom, aby ste sa o štyri roky jed­no­du­cho zba­lili a odišli od nás?

Dátový ana­ly­tik

- Mys­líte si, že Uber pri­ve­die toto mesto ku kolapsu doprav­nej infra­štruk­túry?

- Ako by ste vypo­čí­tali efek­tív­nosť pla­te­ných reklám pri zís­ka­vaní nových zákaz­ní­kov? A ako by ste potom prišli na to, aká je cena jed­ného zís­ka­ného zákaz­níka?

Šéf doprav­ných ope­rá­cií

- V miest­nosti máme tri bežné sto­ličky a jednu poško­denú. Ak do nej vojdú piati ľudia, s tým že dvaja z nich vojdú spo­ločne, aká je prav­de­po­dob­nosť, že si osoba X sadne na bežnú nepo­ru­šenú sto­ličku?

Mar­ke­tin­gový mana­žér

- Čo by ste pove­dali na to, keby ste odte­raz nemali mať žia­den sociálny život?

- Aký mar­ke­tin­gový ťah od Uberu sa vám naj­viac páčil? 

- Ako by ste zvlá­dali prácu s ľuďmi, ktorí sú extrémne nespo­kojní s vašou spo­loč­nos­ťou? 

Gene­rálny mana­žér

- Ako by ste zvlá­dali kri­tickú situ­áciu vo vzťahu k médiám a vláde?

- Jeden z našich díle­rov áut chce odstú­piť od zmluvy. Čo uro­bíte?

Soft­vé­rový deve­lo­per

- Čo by ste pove­dali o slo­vách, ktoré sa v anglič­tine medzi 16. a 17. sto­ro­čím stali zasta­ra­lými? Môžete pou­žiť slov­ní­kový vyhľa­dá­vač.

Zástupca pre zákaz­nícky ser­vis

- Aké sú podľa vás výhody Uberu oproti Lyftu?

Zástupca pre komu­nitnú pod­poru

- Ako by ste zlo­žili náby­tok z Ikey bez návodu? 

Ria­di­teľ

- Doká­zali by ste zvlád­nuť rých­losť, akou Uber napre­duje? 

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)