Aké to je pra­co­vať v Goog­le pod vede­ním Sun­da­ra Pichaia

Timotej Vančo / 28. júla 2016 / Lifehacking

Sun­dar Pichai je muž z Indie, kto­rý ria­di jed­nu z naj­väč­ších spo­loč­nos­ti sve­ta. Čo všet­ko pri­nie­sol do spo­loč­nos­ti a aké je to pra­co­vať pod jeho vede­ním?

Už je to sko­ro rok, odke­dy sa Goog­le reštruk­tu­ra­li­zo­val. Vznik­la spo­loč­nosť Alp­ha­bet, kto­rá zastre­šu­je všet­ky spo­loč­nos­ti ako Goog­le, You­tu­be atď. Keď­že sa zme­ni­lo vede­nie, pôvod­ný zakla­da­teľ Lar­ry Page je ria­di­te­ľom Alp­ha­bet a Goog­le pre­vzal seba­ve­do­mý Sun­dar Pichai.

Pra­co­vať v dneš­nej dobe pre Goog­le nie je tak dob­ré, ako sa to môže na prvý pohľad zdať. V člán­ku náj­deš výpo­ve­de zamest­nan­cov, kto­rí hovo­ria o tom, aký Sun­dar je a ako ria­di celú fir­mu.

Pred­tým ako bol Sun­dar vyme­no­va­ný za CEO v Augus­te 2015, pôso­bil ako pro­duk­to­vý mana­žér.

before-being-named-ceo-of-google-in-august-2015-pichai-was-already-a-powerful-leader-at-google-as-its-product-chief

Prvý úspech Sun­da­ra bol v roku 2006. Mic­ro­soft zme­nil pred­vo­le­ný vyhľa­dá­vač v Inter­net Explo­re­ri na Bing. Keď­že v tých­to dňoch tak­mer kaž­dý pou­ží­val Explo­rer, Pichai bol zod­po­ved­ný za odpo­veď v mene Goog­lu. Rie­še­nie? „Goog­le Tool­bar“, kto­rý si kaž­dý nain­šta­lo­val do svoj­ho pre­hlia­da­ča.

pichais-first-big-success-came-after-google-hit-an-infamous-doomsday-situation-microsoft-changed-the-default-search-engine-on-internet-explorer-to-bing-in-those-

Po tom­to úspe­chu mal na sta­ros­ti vývoj Chro­me. Zís­kal skú­se­nos­ti vo vede­ní a pre­slá­vil sa vytvá­ra­ním par­tner­ských vzťa­hov s iný­mi fir­ma­mi bez toho, aby si robil nepria­te­ľov.

pichai-then-led-the-development-of-chrome-all-of-these-early-successes-helped-him-with-two-qualities-he-became-a-master-politician-within-google-and-the-industry

Pichai je zná­my jeho dob­rým pria­teľ­stvom s Lar­ry Page­om. Nie­kto­rí ľudia ho ozna­ču­jú za Page­ov­ho tlmoč­ní­ka, kto­rý vie pre­niesť Page­ovu víziu na zamest­nan­cov.

pichai-also-became-known-for-a-close-relationship-with-larry-page-some-people-began-to-see-him-as-pages-interpreter-able-to-take-pages-vision-and-execute-it-coor

Má repu­tá­ciu vizi­oná­ra s čis­tý­mi a pria­my­mi nápad­mi ako by sa mal Goog­lu vylep­šo­vať a posú­vať vpred. Naprí­klad v odvet­viach ume­lej inte­li­gen­cie, hĺb­ko­vé­ho uče­nia ale­bo zrých­le­nia mobil­né­ho inter­ne­tu.

he-also-has-the-reputation-of-being-a-visionary-himself-with-clear-ideas-on-how-google-should-evolve-its-services-from-imbuing-them-with-artificial-intelligencem

Pichai­ov štýl je poti­chu sedieť na mítin­goch a pozor­ne počú­vať kaž­dý jeden návrh. Potom im dá vlast­nú myš­lien­ku, kto­rá je dob­rá pre všet­kých a ich návrhy spá­ja do jed­né­ho.

pichais-style-is-to-sit-quietly-in-a-meeting-and-listen-to-everyone-then-deliver-an-idea-that-could-work-for-everyone

Je zná­my aj vďa­ka jeho foto­gra­fic­kej pamä­ti, hlav­ne na čís­la, kto­rú uká­zal už nie­koľ­ko krát počas rôz­nych mítin­gov.

pichai-is-also-famous-for-a-nearly-photographic-memory-especially-of-numbers-hes-been-known-to-sometimes-show-off-his-memory-at-meetings

Pichai nie je sil­ný v roz­prá­va­ní, ale naopak mys­lí a hovo­rí veľ­mi rých­lo.

pichai-is-soft-spoken-but-he-thinks-and-talks-quickly

Je veľ­mi obľú­be­ný za líder­stvo, kto­ré pri­ná­ša do Goog­le. Preň­ho sa naj­viac cení výsle­dok a nie ego ale­bo meno toho úspe­chu. Jeden zo zamest­nan­cov napí­sal: „Tu v Goog­le je doslo­va uctie­va­ný, inži­nie­ri ho milu­jú, pro­duk­to­vý mana­žé­ri ho milu­jú, pod­ni­ka­te­lia ho milu­jú.“

pichai-has-always-been-well-liked-as-a-leader-at-google-more-focused-on-results-than-on-egogetting-credit-as-a-ceo-his-popularity-has-soared-one-googler-on-quora

Iný zamest­na­nec napí­sal: „Doká­že vyjad­riť veľ­mi zlo­ži­té myš­lien­ky do jed­no­du­chých pod­mie­nok, kto­ré pris­pô­so­bí pre cie­ľo­vé sku­pi­ny. Aj keď sa ho nie­kto spý­ta záker­nú otáz­ku, vez­me si čas na pre­mys­le­nie a správ­ne a vhod­ne odpo­vie.“

another-googler-wrote-he-can-express-very-complex-ideas-in-simple-terms-often-tailored-well-to-the-target-audience-even-when-someone-asks-him-what-might-be-a-see

V Glass­do­or jeho kva­li­ty hod­no­ti­li na 98%, čím sa stá­va jed­ným z naj­lep­ších CEO sve­ta za rok 2016.

those-qualities-have-given-him-a-98-approval-rating-on-glassdoor-he-has-been-named-one-of-the-highest-rated-ceos-on-glassdoor-for-2016

Zdroj: businessinsider.comzdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)