Aké to je pra­co­vať v Google pod vede­ním Sun­dara Pichaia

Timotej Vančo / 28. júla 2016 / Tools a produktivita

Sun­dar Pichai je muž z Indie, ktorý riadi jednu z naj­väč­ších spo­loč­nosti sveta. Čo všetko pri­nie­sol do spo­loč­nosti a aké je to pra­co­vať pod jeho vede­ním?

Už je to skoro rok, odkedy sa Google reštruk­tu­ra­li­zo­val. Vznikla spo­loč­nosť Alp­ha­bet, ktorá zastre­šuje všetky spo­loč­nosti ako Google, You­tube atď. Keďže sa zme­nilo vede­nie, pôvodný zakla­da­teľ Larry Page je ria­di­te­ľom Alp­ha­bet a Google pre­vzal seba­ve­domý Sun­dar Pichai.

Pra­co­vať v dneš­nej dobe pre Google nie je tak dobré, ako sa to môže na prvý pohľad zdať. V článku náj­deš výpo­vede zamest­nan­cov, ktorí hovo­ria o tom, aký Sun­dar je a ako riadi celú firmu.

Pred­tým ako bol Sun­dar vyme­no­vaný za CEO v Auguste 2015, pôso­bil ako pro­duk­tový mana­žér.

before-being-named-ceo-of-google-in-august-2015-pichai-was-already-a-powerful-leader-at-google-as-its-product-chief

Prvý úspech Sun­dara bol v roku 2006. Mic­ro­soft zme­nil pred­vo­lený vyhľa­dá­vač v Inter­net Explo­reri na Bing. Keďže v týchto dňoch tak­mer každý pou­ží­val Explo­rer, Pichai bol zod­po­vedný za odpo­veď v mene Googlu. Rie­še­nie? „Google Tool­bar“, ktorý si každý nain­šta­lo­val do svojho pre­hlia­dača.

pichais-first-big-success-came-after-google-hit-an-infamous-doomsday-situation-microsoft-changed-the-default-search-engine-on-internet-explorer-to-bing-in-those-

Po tomto úspe­chu mal na sta­rosti vývoj Chrome. Zís­kal skú­se­nosti vo vedení a pre­slá­vil sa vytvá­ra­ním par­tner­ských vzťa­hov s inými fir­mami bez toho, aby si robil nepria­te­ľov.

pichai-then-led-the-development-of-chrome-all-of-these-early-successes-helped-him-with-two-qualities-he-became-a-master-politician-within-google-and-the-industry

Pichai je známy jeho dob­rým pria­teľ­stvom s Larry Pageom. Nie­ktorí ľudia ho ozna­čujú za Page­ovho tlmoč­níka, ktorý vie pre­niesť Page­ovu víziu na zamest­nan­cov.

pichai-also-became-known-for-a-close-relationship-with-larry-page-some-people-began-to-see-him-as-pages-interpreter-able-to-take-pages-vision-and-execute-it-coor

Má repu­tá­ciu vizi­onára s čis­tými a pria­mymi nápadmi ako by sa mal Googlu vylep­šo­vať a posú­vať vpred. Naprí­klad v odvet­viach ume­lej inte­li­gen­cie, hĺb­ko­vého uče­nia alebo zrých­le­nia mobil­ného inter­netu.

he-also-has-the-reputation-of-being-a-visionary-himself-with-clear-ideas-on-how-google-should-evolve-its-services-from-imbuing-them-with-artificial-intelligencem

Pichaiov štýl je poti­chu sedieť na mítin­goch a pozorne počú­vať každý jeden návrh. Potom im dá vlastnú myš­lienku, ktorá je dobrá pre všet­kých a ich návrhy spája do jed­ného.

pichais-style-is-to-sit-quietly-in-a-meeting-and-listen-to-everyone-then-deliver-an-idea-that-could-work-for-everyone

Je známy aj vďaka jeho foto­gra­fic­kej pamäti, hlavne na čísla, ktorú uká­zal už nie­koľko krát počas rôz­nych mítin­gov.

pichai-is-also-famous-for-a-nearly-photographic-memory-especially-of-numbers-hes-been-known-to-sometimes-show-off-his-memory-at-meetings

Pichai nie je silný v roz­prá­vaní, ale naopak myslí a hovorí veľmi rýchlo.

pichai-is-soft-spoken-but-he-thinks-and-talks-quickly

Je veľmi obľú­bený za líder­stvo, ktoré pri­náša do Google. Preňho sa naj­viac cení výsle­dok a nie ego alebo meno toho úspe­chu. Jeden zo zamest­nan­cov napí­sal: „Tu v Google je doslova uctie­vaný, inži­nieri ho milujú, pro­duk­tový mana­žéri ho milujú, pod­ni­ka­te­lia ho milujú.“

pichai-has-always-been-well-liked-as-a-leader-at-google-more-focused-on-results-than-on-egogetting-credit-as-a-ceo-his-popularity-has-soared-one-googler-on-quora

Iný zamest­na­nec napí­sal: „Dokáže vyjad­riť veľmi zlo­žité myš­lienky do jed­no­du­chých pod­mie­nok, ktoré pris­pô­sobí pre cie­ľové sku­piny. Aj keď sa ho nie­kto spýta zákernú otázku, vezme si čas na pre­mys­le­nie a správne a vhodne odpo­vie.“

another-googler-wrote-he-can-express-very-complex-ideas-in-simple-terms-often-tailored-well-to-the-target-audience-even-when-someone-asks-him-what-might-be-a-see

V Glass­door jeho kva­lity hod­no­tili na 98%, čím sa stáva jed­ným z naj­lep­ších CEO sveta za rok 2016.

those-qualities-have-given-him-a-98-approval-rating-on-glassdoor-he-has-been-named-one-of-the-highest-rated-ceos-on-glassdoor-for-2016

Zdroj: businessinsider.comzdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)