Aké sú naj­lep­šie pla­te­né joby v Goog­le? Uvá­dza­me top 20

Ľudovít Nastišin / 12. februára 2015 / Business

Goog­le milu­je svo­jich inži­nie­rov a pre­to nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že mno­ho tých­to pozí­cií sa nachá­dza medzi tými naj­lep­šie pla­te­ný­mi. Avšak je veľa ďal­ších pozí­cií, pri kto­rých je Goog­le ochot­ný siah­nuť hlb­šie do vrec­ka. Tu sú:

20. Seni­or quan­ti­ta­ti­ve ana­lyst (Plat: $166,411) – Goog­le neus­tá­le hľa­dá kom­plex­ných ľudí s otvo­re­nou mys­ľou, kto­rí vyčnie­va­jú v ana­lý­zach a prá­ve o tom je táto pozí­cia. V skra­te ide o apli­ká­ciu mate­ma­ti­ky a šta­tis­ti­ky na rie­še­nie prob­lé­mov finanč­né­ho a risk manaž­men­tu.

19. Par­tner deve­lop­ment mana­ger (Plat: $167, 496) – Goog­le pra­cu­je s množ­stvom par­tne­rov ako Sam­sung, HTC či Dell. Rov­na­ko aj jeho Andro­id a Chro­me pro­duk­ty zna­me­na­jú spo­lu­prá­cu s tuc­ta­mi výrob­cov pri tvor­be úspeš­ných gad­ge­tov. Na tej­to pozí­cii sa o takých­to par­tne­rov sta­rá­te a rov­na­ko budu­je­te nové par­tner­stvá.

18. Seni­or rele­a­se engi­ne­er (Plat: $168, 896) – na tej­to pozí­cii kom­pi­lu­je­te, zhro­maž­ďu­je­te a imple­men­tu­je­te zdro­jo­vé kódy do finál­nych pro­duk­tov.

17. Seni­or pro­duct mar­ke­ting mana­ger (Plat: $168, 959) – prá­ve na tých­to mana­žé­roch sto­jí ťar­cha vytia­hnu­tia Goog­le pro­duk­tov pred tie kon­ku­renč­né. Plá­nu­je­te, kedy pro­dukt vypus­tiť ale­bo robí­te roz­siah­le mar­ke­tin­go­vé pries­ku­my a samoz­rej­me mno­ho iné­ho.

16. Seni­or rese­arch scien­tist (Plat: $169, 364) – uplat­ne­nie náj­du aj ved­ci vo výskum­ných diví­ziách Goog­le. Väč­ši­nou pra­cu­jú na okra­jo­vých pro­jek­toch ako autá bez vodi­ča či kon­takt­né šošov­ky schop­né merať úro­veň krv­né­ho cuk­ru.

15. Engi­ne­e­ring mana­ger (Plat: $174, 957) – vyso­ko cene­ní zamest­nan­ci. Tak veľ­ká spo­loč­nosť ako Goog­le zamest­ná­va tisí­ce inži­nie­rov a potre­ba tých skú­se­ných zabez­pe­ču­jú­cich tip top fun­go­va­nie je stá­le aktu­ál­na.

14. Tech­ni­cal prog­ram mana­ger (Plat: $188, 106) – sta­ra­jú sa o sprá­vu pro­jek­tov počas ich celé­ho život­né­ho cyk­lu — časo­vé plá­ny, iden­ti­fi­ká­cia rizík, refe­ro­va­nie pro­jek­to­vých cie­ľov sta­ke­hol­de­rom.

13. Cor­po­ra­te coun­sel (Plat: $189, 262) – kon­zul­tu­jú práv­nic­ké zále­ži­tos­ti ako na súde tak aj mimo súdu.

12. Com­mu­ni­ca­ti­ons mana­ger (Plat: $191, 483) – keď ste taký veľ­ký ako Goog­le, potre­bu­je­te sa uis­tiť, že sú cie­le a jed­not­li­vé sta­no­vis­ká spo­loč­nos­ti jas­né a správ­ne for­mu­lo­va­né.

11. Engi­ne­e­ring mana­ger II (Plat: $191, 552) – podob­ne ako vo vyš­šie uve­de­nej pozí­cii, avšak tu sa jed­ná o tie naj­dô­le­ži­tej­šie pro­duk­ty Goog­le, ich tvor­bu, tes­to­va­nie a ino­vo­va­nie.

10. Staff user expe­rien­ce desig­ner (Plat: $191, 881) – navrho­va­nie uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších posla­ní v Goog­le a pre­to dosta­nú tí naj­lep­ší dizaj­né­ri sluš­ne zapla­te­né.

9. Seni­or onli­ne sales and ope­ra­ti­ons mana­ger (Plat: $192, 915) – ide o dozor nad onli­ne stra­té­gia­mi pre­da­ja a kon­tro­ly tržieb a zis­ku.

8. Site relia­bi­li­ty engi­ne­er (Plat: $195, 419) – tí, čo sú doma v rie­še­ní prob­lé­mov a krí­zo­vých situ­ácií. Pri uchá­dza­ní o túto pozí­ciu si Goog­le ihneď pre­ve­rí ako ste na tom s opra­vou chýb v ich služ­bách a vaše web design skills sa môžu uká­zať.

7. Staff soft­wa­re engi­ne­er (Plat: $196, 372) – ste exce­lent­ní pri rie­še­ní kom­plex­ných prob­lé­mov? Tu sa náj­de­te. Goog­le vás pre­ve­rí naozaj kva­lit­ný­mi hádan­ka­mi a prob­lé­ma­mi, kedy váš mozog bude bežať na plné obrát­ky. Ak prej­de­te, zís­ka­te plat o 60% vyš­ší ako je národ­ný prie­mer.

6. Lead soft­wa­re engi­ne­er (Plat: $206, 272) – taký­to inži­nier je zod­po­ved­ný za základ­nú archi­tek­tú­ru zve­re­né­ho prog­ra­mu. Samoz­rej­me vedie­te aj tím ľudí nakoľ­ko “lead” indi­ku­je seni­or pozí­ciu.

5. Seni­or staff engi­ne­er (Plat: $207, 555) – od tých­to ľudí sa oča­ká­va, že pre­be­rú tech­nic­kú zod­po­ved­nosť a vede­nie, avšak musia to zvlád­nuť na kaž­dom odde­le­ní, kam ich prá­ve pri­de­lia. You­Tu­be, AdWords ale­bo hoci­ja­ké iné odde­le­nie, na tom nezá­le­ží.

4. Group pro­duct mana­ger (Plat: $247, 996) – vašou úlo­hou je spo­lu­pra­co­vať s pre­da­jom, soft­vé­ro­vý­mi inži­nier­mi, mar­ke­tin­go­vý­mi mana­žér­mi a tak­mer kaž­dým vyš­šie spo­me­nu­tým postom v rám­ci neja­ké­ho pro­jek­tu. Nie­kto­ré z naj­lep­ších pro­duk­tov Goog­le by sa bez schop­né­ho člo­ve­ka na tej­to pozí­cii len ťaž­ko uja­li.

3. Busi­ness ope­ra­ti­ons prin­ci­pal (Plat: $253, 287) – mana­žu­je­te pro­jek­ty, kto­ré vám pri­ra­di­li Goog­le “exe­cu­ti­ves”. Pra­cu­je­te s top manaž­men­tom. Na túto pozí­ciu potre­bu­je­te 6 rokov skú­se­nos­tí.

2. Engi­ne­e­ring direc­tor (Plat: $272, 370) – ako je jas­né z náz­vu, dohlia­da­te na všet­ky aspek­ty inži­nier­stva v spo­loč­nos­ti. Tu tre­ba mini­mál­ne 10 rokov skú­se­nos­tí.

1. Finan­ce direc­tor (Plat: $339, 009) – čo iné ako finanč­ný ria­di­teľ :). Ria­di­te všet­ky finanč­né ope­rá­cie spo­loč­nos­ti, zabez­pe­ču­je­te dodr­ža­nie roz­poč­tu a to, či sa všet­ky odde­le­nia držia finanč­nej poli­ti­ky.

Na záver ešte netre­ba zabud­núť na pozí­cie s náz­vom Lar­ry Page a Ser­gey Brin :). 

Pozn.: sumy repre­zen­tu­jú bež­né pla­ty a neob­sa­hu­jú bonu­sy. Jed­not­li­vé ohod­no­te­nia sa môžu meniť aj v závis­los­ti od skú­se­nos­ti.

Zdroj: http://www.businessinsider.com/

Pridať komentár (0)