Aké sú naj­lep­šie pla­tené joby v Google? Uvá­dzame top 20

Ľudovít Nastišin / 12. februára 2015 / Business

Google miluje svo­jich inži­nie­rov a preto nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že mnoho týchto pozí­cií sa nachá­dza medzi tými naj­lep­šie pla­te­nými. Avšak je veľa ďal­ších pozí­cií, pri kto­rých je Google ochotný siah­nuť hlb­šie do vrecka. Tu sú:

20. Senior quan­ti­ta­tive ana­lyst (Plat: $166,411) – Google neus­tále hľadá kom­plex­ných ľudí s otvo­re­nou mys­ľou, ktorí vyčnie­vajú v ana­lý­zach a práve o tom je táto pozí­cia. V skrate ide o apli­ká­ciu mate­ma­tiky a šta­tis­tiky na rie­še­nie prob­lé­mov finanč­ného a risk manaž­mentu.

19. Par­tner deve­lop­ment mana­ger (Plat: $167, 496) – Google pra­cuje s množ­stvom par­tne­rov ako Sam­sung, HTC či Dell. Rov­nako aj jeho Android a Chrome pro­dukty zna­me­najú spo­lu­prácu s tuc­tami výrob­cov pri tvorbe úspeš­ných gad­ge­tov. Na tejto pozí­cii sa o takýchto par­tne­rov sta­ráte a rov­nako budu­jete nové par­tner­stvá.

18. Senior rele­ase engi­neer (Plat: $168, 896) – na tejto pozí­cii kom­pi­lu­jete, zhro­maž­ďu­jete a imple­men­tu­jete zdro­jové kódy do finál­nych pro­duk­tov.

17. Senior pro­duct mar­ke­ting mana­ger (Plat: $168, 959) – práve na týchto mana­žé­roch stojí ťar­cha vytia­hnu­tia Google pro­duk­tov pred tie kon­ku­renčné. Plá­nu­jete, kedy pro­dukt vypus­tiť alebo robíte roz­siahle mar­ke­tin­gové pries­kumy a samoz­rejme mnoho iného.

16. Senior rese­arch scien­tist (Plat: $169, 364) – uplat­ne­nie nájdu aj vedci vo výskum­ných diví­ziách Google. Väč­ši­nou pra­cujú na okra­jo­vých pro­jek­toch ako autá bez vodiča či kon­taktné šošovky schopné merať úro­veň krv­ného cukru.

15. Engi­ne­e­ring mana­ger (Plat: $174, 957) – vysoko cenení zamest­nanci. Tak veľká spo­loč­nosť ako Google zamest­náva tisíce inži­nie­rov a potreba tých skú­se­ných zabez­pe­ču­jú­cich tip top fun­go­va­nie je stále aktu­álna.

14. Tech­ni­cal prog­ram mana­ger (Plat: $188, 106) – sta­rajú sa o správu pro­jek­tov počas ich celého život­ného cyklu — časové plány, iden­ti­fi­ká­cia rizík, refe­ro­va­nie pro­jek­to­vých cie­ľov sta­ke­hol­de­rom.

13. Cor­po­rate coun­sel (Plat: $189, 262) – kon­zul­tujú práv­nické zále­ži­tosti ako na súde tak aj mimo súdu.

12. Com­mu­ni­ca­ti­ons mana­ger (Plat: $191, 483) – keď ste taký veľký ako Google, potre­bu­jete sa uis­tiť, že sú ciele a jed­not­livé sta­no­viská spo­loč­nosti jasné a správne for­mu­lo­vané.

11. Engi­ne­e­ring mana­ger II (Plat: $191, 552) – podobne ako vo vyš­šie uve­de­nej pozí­cii, avšak tu sa jedná o tie naj­dô­le­ži­tej­šie pro­dukty Google, ich tvorbu, tes­to­va­nie a ino­vo­va­nie.

10. Staff user expe­rience desig­ner (Plat: $191, 881) – navrho­va­nie uží­va­teľ­ského roz­hra­nia je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších poslaní v Google a preto dostanú tí naj­lepší dizaj­néri slušne zapla­tené.

9. Senior online sales and ope­ra­ti­ons mana­ger (Plat: $192, 915) – ide o dozor nad online stra­té­giami pre­daja a kon­troly tržieb a zisku.

8. Site relia­bi­lity engi­neer (Plat: $195, 419) – tí, čo sú doma v rie­šení prob­lé­mov a krí­zo­vých situ­ácií. Pri uchá­dzaní o túto pozí­ciu si Google ihneď pre­verí ako ste na tom s opra­vou chýb v ich služ­bách a vaše web design skills sa môžu uká­zať.

7. Staff soft­ware engi­neer (Plat: $196, 372) – ste exce­lentní pri rie­šení kom­plex­ných prob­lé­mov? Tu sa náj­dete. Google vás pre­verí naozaj kva­lit­nými hádan­kami a prob­lé­mami, kedy váš mozog bude bežať na plné obrátky. Ak prej­dete, zís­kate plat o 60% vyšší ako je národný prie­mer.

6. Lead soft­ware engi­neer (Plat: $206, 272) – takýto inži­nier je zod­po­vedný za základnú archi­tek­túru zve­re­ného prog­ramu. Samoz­rejme vediete aj tím ľudí nakoľko “lead” indi­kuje senior pozí­ciu.

5. Senior staff engi­neer (Plat: $207, 555) – od týchto ľudí sa oča­káva, že pre­berú tech­nickú zod­po­ved­nosť a vede­nie, avšak musia to zvlád­nuť na kaž­dom odde­lení, kam ich práve pri­de­lia. You­Tube, AdWords alebo hoci­jaké iné odde­le­nie, na tom nezá­leží.

4. Group pro­duct mana­ger (Plat: $247, 996) – vašou úlo­hou je spo­lu­pra­co­vať s pre­da­jom, soft­vé­ro­vými inži­niermi, mar­ke­tin­go­vými mana­žérmi a tak­mer kaž­dým vyš­šie spo­me­nu­tým postom v rámci neja­kého pro­jektu. Nie­ktoré z naj­lep­ších pro­duk­tov Google by sa bez schop­ného člo­veka na tejto pozí­cii len ťažko ujali.

3. Busi­ness ope­ra­ti­ons prin­ci­pal (Plat: $253, 287) – mana­žu­jete pro­jekty, ktoré vám pri­ra­dili Google “exe­cu­ti­ves”. Pra­cu­jete s top manaž­men­tom. Na túto pozí­ciu potre­bu­jete 6 rokov skú­se­ností.

2. Engi­ne­e­ring direc­tor (Plat: $272, 370) – ako je jasné z názvu, dohlia­date na všetky aspekty inži­nier­stva v spo­loč­nosti. Tu treba mini­málne 10 rokov skú­se­ností.

1. Finance direc­tor (Plat: $339, 009) – čo iné ako finančný ria­di­teľ :). Ria­dite všetky finančné ope­rá­cie spo­loč­nosti, zabez­pe­ču­jete dodr­ža­nie roz­počtu a to, či sa všetky odde­le­nia držia finanč­nej poli­tiky.

Na záver ešte netreba zabud­núť na pozí­cie s náz­vom Larry Page a Ser­gey Brin :). 

Pozn.: sumy repre­zen­tujú bežné platy a neob­sa­hujú bonusy. Jed­not­livé ohod­no­te­nia sa môžu meniť aj v závis­losti od skú­se­nosti.

Zdroj: http://www.businessinsider.com/

Pridať komentár (0)