Aké zmeny pri­chá­dzajú pre Poké­mon Go?

Timotej Vančo / 30. augusta 2016 / Zaujímavosti

Ľudia túžia vedieť, čo nové sa udeje vo svete Poké­mo­nov, ktorý je teraz super popu­lárny aj vďaka apli­ká­ciám pre iOS a Android. Z kódu apli­ká­cie a jej aktu­ali­zá­cie vyšli na povrch rôzne zmeny. Aké? 

Napriek tomu, že Poké­mon Go začalo strá­cať na popu­la­rite, Nian­tic Labs plá­nujú vydať novinky a aktu­ali­zá­cie, kto­rými by znova zís­kali popu­la­ritu a ďal­šie stia­hnu­tia apli­ká­cie. Naj­väč­šie novinky sa oča­ká­vajú naprí­klad v podobe mož­nosti obchodu Poké­mo­nov medzi hráčmi, zlep­še­nie sto­po­vača Poké­mo­nov alebo schop­nosti chy­tať aj legen­dár­nych Poké­mo­nov, ako je Mewtwo. Našťas­tie nie­ktoré vylep­še­nia pri­chá­dzajú už čoskoro.

Toto sú najp­rav­de­po­dob­nej­šie možné aktu­ali­zá­cie, ktoré čoskoro môžeme oča­ká­vať:

Obcho­do­va­nie

trading

Foto: businessinsider.com

Vyzerá to tak, že Nian­tic Labs (tvor­co­via hry Poké­mon Go) dodr­žia slovo v téme obchodu Poké­mo­nov medzi kama­rátmi. Pomo­cou fráz „Tra­de­_se­arch“ a „Tra­de­_of­fer“ (ktoré boli mno­hými uží­va­teľmi už odha­lené v zdro­jo­vom kóde apli­ká­cie), budeš schopný hľa­dať a kupo­vať Poké­mo­nov a záro­veň pre­dá­vať tých svo­jich.

Nové druhy dymo­vej clony

new-kinds-of-incense

Foto: businessinsider.com

Dymová clona v Poké­mon Go pri­ťa­huje náhod­ného Poké­mona k tvo­jej aktu­ál­nej polohe. Čoskoro by ale mala prísť zmena, kedy si budeš môcť vybrať rôzne dymové clony na základe ich urče­nia pre Poké­mo­nov. Rôzne druhy Poké­mo­nov budú pri­ťa­ho­vať roz­dielne dymové clony. V kóde hry boli náj­dené frázy typu „Ite­m_in­cen­se­_cool“ a „Ite­m_in­cen­se­_f­lo­ral“, z kto­rých neskôr vzišlo, že budeš schopný pri­tiah­nuť ľado­vých, vod­ných alebo trá­vo­vých Poké­mo­nov.

Novinky o ‚Legen­dár­nych‘ poké­mo­noch

more-references-to-special-legendary-pokmon

Foto: businessinsider.com

Napriek rôz­nym novin­kám, ktoré sa hovo­ria o chy­taní legen­dár­nych Poké­mo­nov, je obja­ve­nie spo­je­nia slov „acti­vi­ty­_cat­ch_le­gen­d_po­ke­mon“ asi naj­väč­ším potvr­de­ním toho, že čoskoro ich budeme môcť naozaj chy­tať. Takže veľ­kou nezná­mou zostáva už iba, ako sa budú chy­tať, a kde ich hráči budú môcť reálne nájsť. Nian­tic spo­me­nul, že chy­ta­nie týchto vzác­nych Poké­mo­nov bude spá­jať hrá­čov dokopy, a takto v sku­pi­nách budú naraz bojo­vať a chy­tať legen­dár­nych Poké­mo­nov. Bude to asi najp­rav­de­po­dob­nej­šia mož­nosť, keďže aj v tomto traj­leri sú uká­zaní hráči, ako chy­tajú Mewt­woa spolu.

Hra­nie vo vir­tu­ál­nej rea­lite

playing-in-vr

Foto: businessinsider.com

Áno, čoskoro bude možné hrať Poké­mon Go aj vo vir­tu­ál­nej rea­lite. Nový „VR“ súbor v kóde hry zahŕňa odpo­rú­ča­nia pre pou­ži­tie Google Card­bo­ard, čo je veľmi lacná vir­tu­álna rea­lita vytvo­rená s kar­tó­nom a mobi­lom.

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: businessinsider.com

Pridať komentár (0)