Ako míňa­jú svo­je penia­ze Jay-Z a Bey­on­cé?

Simona Hanzelová / 11. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Instagram.com

Jeden z najvp­lyv­nej­ších párov súčas­nos­ti, Jay-Zho a Bey­on­cé, ani hádam netre­ba pred­sta­vo­vať. Roz­práv­ko­vý maje­tok dvo­j­ice sa pod­ľa maga­zí­nu For­bes odha­du­je na 1,16 miliárd dolá­rov, a títo dva­ja si ho vedia pat­rič­ne užiť.

Trid­sať­päť­roč­ná Bey­on­cé pat­rí pod­ľa maga­zí­nu For­bes medzi naj­bo­hat­šie ženy v USA. Len za svo­je sve­to­vé tur­né For­ma­ti­on World Tour zin­ka­so­va­la štvrť miliárd dolá­rov.

zdroj: Ins­ta­gram

Dari­lo sa aj jej par­tne­ro­vi Jay-Zmu, kto­ré­ho maje­tok za minu­lý rok vzrás­tol o 30% na ohrom­ných 810 mili­ó­nov dolá­rov. Spo­loč­ný maje­tok dvo­j­ice vraj pred­sta­vu­je 1,16 miliárd dolá­rov.

zdroj: Ins­ta­gram

Oba­ja majú význam­ný podiel v spo­loč­nos­ti Tidal, kto­rá posky­tu­je služ­by na stre­a­mo­va­nie hud­by.

zdroj: Ins­ta­gram

Jay-Z len nedáv­no pod­pí­sal novú zmlu­vu so spo­loč­nos­ťou Live Nati­on v hod­no­te 200 mili­ó­nov dolá­rov.

zdroj: Ins­ta­gram

Väč­ši­na bohat­stva však pochá­dza z Jay-Zho spo­loč­nos­ti Roc Nati­on. 

zdroj: Ins­ta­gram

Jay-Z má prí­jem aj z jeho vlast­nej znač­ky šam­pan­ské­ho Armand de Brig­nac.

zdroj: Ins­ta­gram

Bey­on­cé zasa vlast­ní sieť fit­ness oble­če­nia Ivy Park a donáš­ko­vú služ­bu vegán­skych jedál, 22 Days Nut­ri­ti­on.

zdroj: Ins­ta­gram

Bey­on­cé a Jay-Z majú dosť peňa­zí, kto­ré celej rodi­ne zabez­pe­ču­jú pre­py­cho­vý život. Ich dcé­ra Blue Ivy dosta­la na svo­je prvé naro­de­ni­ny bábi­ku Bar­bie posia­tu dia­mant­mi za šia­le­ných 80 000 dolá­rov.

zdroj: Ins­ta­gram

Pod­ľa maga­zí­nu OK! kúpil pár svo­jim nena­ro­de­ným dvoj­ča­tám zla­té pos­tieľ­ky v hod­no­te 65 000 dolá­rov.

zdroj: Ins­ta­gram

Jay-Z a Bey­on­cé vlast­nia aj nie­koľ­ko nehnu­teľ­nos­tí. 

zdroj: Ins­ta­gram

Napriek všet­kým nehnu­teľ­nos­tiam však trá­via veľa času mimo domo­va. Ich obľú­be­nou des­ti­ná­ci­ou je Domi­ni­kán­ska repub­li­ka, no pra­vi­del­ne nav­šte­vu­jú naprí­klad aj Paríž.

zdroj: Ins­ta­gram

Jay-Z a Bey­on­cé ces­tu­jú naozaj vo veľ­kom štý­le. V roku 2015 dovo­len­ko­va­li na super luxus­nej jach­te Galac­ti­ca Star.

zdroj: Ins­ta­gram

Jay-Z na svo­jej man­žel­ke naozaj nešet­rí. Bey­on­cé daro­val Rolls Roy­ce z roku 1959 v hod­no­te jeden mili­ón dolá­rov. Aj Bey­on­cé bola ku svoj­mu man­že­lo­vi šted­rá — k 41. naro­de­ni­nám ho prek­va­pi­la luxus­ným Bug­ga­ti Vey­ron Grand.

zdroj: Ins­ta­gram

Man­že­lia vlast­nia aj súkrom­né lie­tad­lo Bom­bar­dier Chal­len­ger 850.

zdroj: Ins­ta­gram

Ich kaž­do­den­né výdav­ky sú tak­tiež ohrom­ne vyso­ké. Jay-Z má dokon­ca aj svoj­ho súkrom­né­ho holi­ča, kto­rý mu musí byť nons­top k dis­po­zí­cii. 

zdroj: Ins­ta­gram

Bey­on­cé míňa iba na ume­lé mihal­ni­ce 21 000 dolá­rov roč­ne.

zdroj: Ins­ta­gram

Po naro­de­ní dcér­ky Blue Ivy dosta­la Bey­on­cé od svoj­ho man­že­la prs­teň za 35 000 dolá­rov.

zdroj: Ins­ta­gram

Pro­mi­nent­ný pár nešet­rí ani na drin­koch a noč­ných klu­boch, v kto­rých doká­žu utra­tiť aj stá­ti­sí­ce dolá­rov.

zdroj: Ins­ta­gram

Man­že­lia sú tiež veľ­kí gur­má­ni a stra­vu­jú sa v tých naj­lep­ších reštau­rá­ciách. Medzi ich najob­ľú­be­nej­šie pat­rí newy­or­ská Le Cirque.

zdroj: Ins­ta­gram

Toto bola iba ukáž­ka toho, ako si dvo­j­ica uží­va svo­je miliar­dy na účte. Nakoľ­ko v súčas­nos­ti oča­ká­va­jú až dva prí­ras­t­ky do rodi­ny, mož­no pred­po­kla­dať, že ich výdav­ky sa budú postup­ne zvy­šo­vať.

zdroj: Ins­ta­gram

zdroj člán­ku: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)