Ako pre­žiť diaľ­kový let a nezb­láz­niť sa

Michal Sorkovský / 25. augusta 2015 / Tools a produktivita

Len málo­kto sa teší na hodiny strá­vené v lie­tadle počas diaľ­ko­vých letov. Pre väč­šinu ľudí sú dlhé lety vyčer­pá­va­júce a nudné. Diaľ­kový let však vôbec nemusí byť neprí­jem­nou skú­se­nos­ťou!

1. Opatrne si zvoľte, čo budete jesť

Istá štú­dia doka­zuje, že jedlá bohaté na sacha­ridy, ako špa­gety, celo­zrnné pečivo a ovsené vločky, pomá­hajú lep­šie zvlád­nuť jet lag. Vyš­šie dávky inzu­línu totiž zjed­no­du­šujú pre­chod od jed­ného roz­vrhu spánku a jede­nia, k dru­hému. Jedlá bohaté na sacha­ridy pomá­hajú indu­ko­vať sek­ré­ciu inzu­línu, čo pomáha pred­chá­dzať pás­mo­vej cho­robe.

2. Pri­baľte si občerstve­nie

Hladný člo­vek na zemi sa síce cíti neprí­jemne, no stále si môže ísť rýchlo nájsť niečo pod zub. Hladný člo­vek vo vzdu­chu má o niečo váž­nejší prob­lém. Buď bude trpieť dlhé hodiny, alebo si kúpi pre­dra­žené jedlo, ktoré v lie­tadle pre­dá­vajú. Také­muto prob­lému sa ale dokáže člo­vek vyhnúť tým, že si so sebou občerstve­nie vezme sám. Naj­lep­šou voľ­bou sú jedlá bohaté na pro­te­íny, ako mandle, ara­ši­dové maslo, sušienky, syr, jogurt či pro­te­ínové tyčinky.


3. Nepre­je­dajte sa

Vo vzdu­chu člo­veku ťaž­šie trávi, takže hoci je dobré sa najesť, pre­je­dať sa nie je úplne dobrý nápad. V pod­state záleží vždy na tom, aký dlhý je váš let, podľa toho sa môžete roz­hod­núť či sa najete len pred ním, alebo si počas neho dáte ešte niečo. Ak ale chcete jesť v lie­tadle, mys­lite na to, že teplé jedlo je ľah­šie strá­vi­teľné, ako stu­dené.

4. Pite veľa vody

Experti na zdra­vie odpo­rú­čajú piť počas letu viac vody, než ino­kedy, keďže ces­to­va­nie dehyd­ra­tuje. Preto rad­šej pite prie­bežne počas letu a neča­kajte iba na to, kým budete smädný, pre­tože vášmu telu nemusí sta­čiť rov­naký prí­sun vody, ako na zemi.

5. Vyhnite sa káve 

Kofeín vám neumožní spať, viac vás dehyd­ra­tuje a budete vďaka nemu podráž­dený.

6. Pite rad­šej zelený čaj

Ak máte počas letu mož­nosť piť zelený čaj, využite ju. Tento nápoj vám totiž tak­tiež veľmi pomôže pre­dísť pás­mo­vej cho­robe.

7. Pite len mini­mum alko­holu

Ak ste typ člo­veka, ktorý po pohári vína okam­žite zaspí, potom si určite jeden pohár objed­najte. Mys­lite ale na to, že alko­hol vo väč­šom množ­stve by vás mohol na nie­koľko hodín udr­žať hore a tiež spô­so­biť nie­koľko prob­lé­mov. Ak vypi­jete veľa alko­holu, môžu sa dosta­viť prob­lémy ako dehyd­ra­tá­cia či nevoľ­nosť a nikto predsa nechce strá­viť celý let lie­tad­lom na záchode. Navyše všetko sa môže zhor­šiť po pri­státí, kedy vás čaká jet lag.

8. Oblečte sa pohodlne

Také tep­láky by síce nemali byť oble­če­ním, ktoré si člo­vek vezme do lie­tadla, ale iné pohodlné oble­če­nie vám nepo­chybne uľahčí let, najmä ak je dlhý. Pre muža môžu byť najv­hod­nej­ším oble­če­ním pohodlné rifle a tričko, pre ženu naprí­klad legíny a voľný sve­ter.

9. Vez­mite si van­kúš pod krk

Je jasné, že s ním nebu­dete vyze­rať extra prí­ťaž­livo, ale váš krk vám poďa­kuje. Navyše to, že sa budete cítiť fyzicky dobre vám umožní ľah­šie zaspať a pre­žiť tak pohodl­nej­šie celý let.

10. Zoberte si tiež slú­chadlá, alebo štuple do uší, vďaka kto­rým nebu­dete počuť hluk

Neprí­jemný hluk motora (alebo hluk vše­obecne) spô­so­buje, že sa člo­vek cíti pod stre­som. Slú­chadlá alebo štuple do uší vám teda pomôžu viac sa uvoľ­niť a celý leto tak bude pre vás pohodl­nejší a lep­šie ho zvlád­nete.

11. Stiah­nite si do mobilu upo­ko­ju­júce zvuky

Slú­chadlá na ušiach zabrá­nia, aby vás počas letu znep­rí­jem­ňo­val aký­koľ­vek hluk a upo­ko­ju­júce zvuky vám pomôžu uvoľ­niť sa a zaspať.

12. Vez­mite si masku na oči 

Áno, ďal­šia vec, vďaka kto­rej možno nebu­dete vyze­rať práve prí­ťaž­livo, ale blo­ko­va­nie svetla vám pomôže pri jet lagu, keďže svetlo ovplyv­ňuje váš cir­ka­diánny ryt­mus. Tak­tiež ľah­šie zaspíte a nezo­bu­díte sa tak ľahko, ako keby ste masku nemali.

13. Seďte pri krídle lie­tadla

Experti potvr­dzujú, že ľudia na sedad­lách pri kríd­lach lie­tadla neza­ží­vajú takú tur­bu­len­ciu, keďže sú bliž­šie k ťažisku lie­tadla.

14. Vez­mite si niečo čo vás zabaví

Nad týmto ani netreba roz­mýš­ľať, určite si vez­mite do lie­tadla niečo, vďaka čomu sa nebu­dete nudiť. Zoberte si knihy, časo­pisy, hry, filmy, proste niečo čo vás zamestná a niečo vďaka čomu sa vyh­nete nude.


15. Pri­neste letuš­kám čoko­ládu

Spravte si kama­rátky medzi letuš­kami. Obľú­bia si vás a možno vás čakajú nejaké výhody. Možno na vás len budú mil­šie, mini­málne však budete mať zo seba dobrý pocit.


zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)