Ako reagovať na hlúpe poznámky? 4 spôsoby, ktoré ovládajú len silní jedinci

Interez.sk / 21. júla 2018 / Lifehacking

zdroj: pexels.com
  • Dobre na­ča­so­vaná vtipná po­známka me­dzi pria­teľmi vie za­ru­čene po­ba­viť.
  • Ak sa za ňou však skrýva pa­sívne ag­re­sívny ko­men­tár, za ktorý člo­vek skrýva skôr svoj hnev, do­káže sa zme­niť na veľmi účinnú zbraň.

Prečo je dô­le­žité byť silný

Cy­niz­mus, pse­udo­hu­morné po­známky. Zdá sa, že tento spô­sob ko­mu­ni­ká­cie sa stáva sú­čas­ťou kaž­do­den­ného ži­vota. Podľa štú­die Mi­chi­gan­skej uni­ver­zity z roku 2016 je vo svete čo­raz viac prí­tomná ne­z­dvo­ri­losť. Vý­skum­níci zis­tili, že ľu­dia vy­sta­vení sar­kas­tic­kým a po­ni­žu­jú­cim po­znám­kam zby­točne strá­cajú svoju psy­chickú ener­giu a po­hodu, a to v snahe in­ter­pre­to­vať zá­mer „útoč­níka“. Ich zvý­šená psy­chická únava má však za ná­sle­dok aj ťaž­kosti so zvlá­da­ním im­pul­zov a re­gu­lo­va­ním emó­cií.  V dô­sledku toho sú ná­chyl­nejší na opä­to­va­nie ta­ké­hoto sprá­va­nia.

Čo z toho vy­plýva?Pre via­ce­rých z nás už staré známe: zlo plodí len ďal­šie zlo.  A tak jedna ne­taktná po­známka na­ozaj ne­musí ub­lí­žiť zá­sadne len jed­nému člo­veku. Ten to­tiž svoje nie cel­kom po­tla­čené po­city po­šle najb­liž­šej mož­nej obeti a takto do­kola. Dobrá správa je, že stále je tu mož­nosť ostať sil­ným a vy­rov­na­ným a taktne sa s ob­dob­nými (hlú­pymi) ko­men­tármi vy­spo­ria­dať.  Ako by teda asi zneli rady tých, ktorí už ta­kýto le­vel do­siahli?

#1 Ne­mr­hajte svo­jou ener­giou

Umož­niť iným mať kon­trolu nad va­šimi myš­lien­kami či po­citmi im dáva nad vami moc. A tak­mer ur­čite ni­kto z nás nechce, aby ne­ga­tívne „ko­menty“ ovplyv­nili naše vlastné po­city a náš deň, ktorý by sme za iných okol­ností pre­žili s úsme­vom od ucha k uchu.

Ak je zvy­kom jed­not­livca šplie­chať pod­radné pri­po­mienky, jed­no­du­cho si uve­domte a roz­hod­nite sa, že ta­ké­hoto člo­veka v ži­vote ne­pot­re­bu­jete a ne­vyč­le­ňujte mu sú­kromný apart­mán aj s ra­ňaj­kami do po­stele vo svo­jom vnú­tor­nom svete. Zby­točne by vám tam všetko po­roz­bí­jal. Dajte si zá­vä­zok mať pekný deň aj za pred­po­kladu, že váš ko­lega, s kto­rým jed­no­du­cho byť mu­síte, je na vás zlý. Ne­ne­chajte svoju hod­notu ur­čo­vať cu­dzích ľudí. Takže. Zhl­boka ná­dych, vý­dych. Do toho!

#2 Buďte verní svo­jim hod­no­tám

Men­tálne silní ľu­dia po­znajú svoje hod­noty. Ale nie­len tak, v te­ore­tic­kej ro­vine. Tieto hod­noty im to­tiž slú­žia aj ako pri­ority, ktoré im ne­vezme len tak ne­jaký vy­rý­vačný ko­lega. Aj keď ich to ob­čas stojí pri­po­mí­na­nie si sku­toč­nosti, že je po­trebné sa k dru­hým sprá­vať s re­špek­tom,  alebo to zna­mená ospra­vedl­ňo­vať sa zo si­tu­ácií, ktoré nie sú v sú­lade s ich pre­sved­če­ním, du­ševne silní ľu­dia ve­dia, že za­cho­va­nie ich pra­vého ja je kľú­čom k vnú­tor­nému po­koju. Bez ohľadu na to, aké lá­kavé a jed­no­du­ché je kles­núť na úro­veň dru­hých ľudí, ne­robte to. To ne­znie tak zlo­žito, či áno?

#3 Na­učte sa oz­vať, ale aj ml­čať

Du­ševne vy­spelí ľu­dia ve­dia, kedy majú byť aser­tívni. Na dru­hej strane si uve­do­mujú, že naj­lep­šia vec, ktorú môžu v nie­kto­rých si­tu­áciach uro­biť, je ig­no­ro­vať nie­koho, kto na seba púta po­zor­nosť ne­takt­nými ko­men­tármi. Ne­majú po­trebu mať po­sledné slovo v kon­ver­zá­cii, av­šak ne­majú ani strach na­po­me­núť nie­koho, kto sa im snaží na­ru­šiť ich po­koj.

#4 Tré­nujte svoj men­tálny sval

V zdra­vom tele zdravý duch. Nieže by sme sa sna­žili de­ho­nes­to­vať túto ži­votnú pravdu, ba na­opak. To, že vďaka po­hybu a cvi­če­niu do­ká­žeme uniesť väč­šie a ťaž­šie bre­mená, sme si už zaiste via­cerí všimli. Ale čo naše psy­chické svaly? Ob­čas si uve­do­míme, že aj tie treba po­tré­no­vať. Aj vďaka nim to­tiž lep­šie do­ká­žeme spra­co­vať ťažké ži­votné okol­nosti. Áno me­dzi ne môžu pat­riť aj ne­kalé slovné útoky, ktoré, miesto toho aby vás ovplyv­nili, skúste rad­šej spra­co­vať. Ne­šírte ich v hneve ďa­lej a slo­vami Petra Na­gya, ne­ne­chajte vy­hrať cy­ni­kov.

Ak sa ale ocit­nete v to­xic­kom pro­stredí, je možné, že je­di­ným vý­cho­dis­kom bude do­stať sa z neho čo naj­ďa­lej. Ne­zdravé pra­co­visko či iné také oko­lie, v kto­rom trá­vite viac času, si môže vy­žia­dať daň v po­dobe va­šej psy­chic­kej či fy­zic­kej po­hody, a to bez ohľadu na to, akú du­ševnú silu máte.

zdroj: psych.in­te­rez.sk

Pridať komentár (0)