Ako si správne nabiť svoj smart­fón

Dárius Polák / 18. júla 2016 / Tech a inovácie

Áno, všetci dobre vieme, že smart­fón baté­rie sú v súča­nosti ešte slabé, pre­tože vydr­žia iba necelý deň. Vieš však, že čias­točne je to aj naša chyba a v sku­toč­nosti si mobil nabí­jame zle?

Väč­šina ľudí si myslí, že nabí­ja­nie smart­fó­nov v malých dáv­kach spô­so­buje to, že baté­ria sa pokazí skôr a ešte k tomu je ich lep­šie nabí­jať, až keď sú skoro vybité. To je už však len oby­čajný neprav­divý mýtus. Podľa spo­loč­nosti Cadex, ktorá sa nazýva Bat­tery Uni­ver­sity, ak chceme pre­dĺžiť výdrž lítium-ióno­vých baté­rií v našich smart­fó­noch, musíme zme­niť pár vecí.

1

foto: thenextweb.com

Prvá z nich je, že nabí­ja­nie smart­fónu po celú noc, potom, čo je baté­ria dlho nabitá na 100% vedie k dlho­do­bému poško­de­niu baté­rie. Po plnom nabití dostáva smart­fón dávky drob­ného nabí­ja­nia, vďaka čomu je opäť 100% nabitý. Kvôli tomu je však baté­ria vo vyso­kom štá­diu napä­tia a tým pádom sa opot­re­bo­váva.

Bat­tery Uni­ver­sity má plno vedec­kých vysvet­lení prečo to tak je, zhr­nu­tie je však jed­no­du­ché — pokiaľ je tvoj smart­fón plne nabitý, ukonči jeho nabí­ja­nie. Pri­rov­náva sa to k cvi­če­niu, resp. k uvoľ­ne­niu sva­lov po namá­ha­vom cvi­čení. Tiež by si sa cítil mizerne ak by si musel cvi­čiť nons­top celú noc.

2

foto: bilgicagi.com

V sku­toč­nosti si ani nemu­síš nabiť baté­riu tvojho smart­fónu na 100%. Vysoké napä­tie ničí baté­riu a zni­žuje tak jej dlho­dobé pou­ži­tie. Je oveľa lep­šie nabí­jať mobil dva alebo tri krát denne ako nechať nabiť raz poriadne na nie­koľko hodín. Ide­álne je, keď klesne úro­veň baté­rie pod 10%. Udrží to baté­riu v opti­mál­nom výkone a vďaka tomu vydrží baté­ria dlho­dobo.

Rov­nako dobré je aj v lete pri tro­pic­kých horú­ča­vách odstrá­niť kryt smart­fónu pri nabí­janí, čo odpo­rúča aj samotný Apple. Baté­rie smart­fó­nov sú totižto veľmi cit­livé na teplo a pre­hrie­va­nie, a pokiaľ si všim­neš, že tvoj mobil je pri nabí­janí horúci, resp. sa pre­hrieva, mal by si okam­žite odstrá­niť pre každý prí­pad kryt. Takisto by si ho ani nemal vysta­vo­vať pria­memu slneč­nému žia­re­niu. Ochrá­niš tým baté­riu a takisto aj svoje úspory v prí­pade naj­hor­šieho.

4

foto: businessinsider.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej fotky: chargetech.com

Pridať komentár (0)