Ako si správ­ne nabiť svoj smart­fón

Dárius Polák / 18. júla 2016 / Tech a inovácie

Áno, všet­ci dob­re vie­me, že smart­fón baté­rie sú v súča­nos­ti ešte sla­bé, pre­to­že vydr­žia iba nece­lý deň. Vieš však, že čias­toč­ne je to aj naša chy­ba a v sku­toč­nos­ti si mobil nabí­ja­me zle?

Väč­ši­na ľudí si mys­lí, že nabí­ja­nie smart­fó­nov v malých dáv­kach spô­so­bu­je to, že baté­ria sa poka­zí skôr a ešte k tomu je ich lep­šie nabí­jať, až keď sú sko­ro vybi­té. To je už však len oby­čaj­ný neprav­di­vý mýtus. Pod­ľa spo­loč­nos­ti Cadex, kto­rá sa nazý­va Bat­te­ry Uni­ver­si­ty, ak chce­me pre­dĺžiť výdrž lítium-ióno­vých baté­rií v našich smart­fó­noch, musí­me zme­niť pár vecí.

1

foto: thenextweb.com

Prvá z nich je, že nabí­ja­nie smart­fó­nu po celú noc, potom, čo je baté­ria dlho nabi­tá na 100% vedie k dlho­do­bé­mu poško­de­niu baté­rie. Po plnom nabi­tí dostá­va smart­fón dáv­ky drob­né­ho nabí­ja­nia, vďa­ka čomu je opäť 100% nabi­tý. Kvô­li tomu je však baté­ria vo vyso­kom štá­diu napä­tia a tým pádom sa opot­re­bo­vá­va.

Bat­te­ry Uni­ver­si­ty má plno vedec­kých vysvet­le­ní pre­čo to tak je, zhr­nu­tie je však jed­no­du­ché — pokiaľ je tvoj smart­fón plne nabi­tý, ukon­či jeho nabí­ja­nie. Pri­rov­ná­va sa to k cvi­če­niu, resp. k uvoľ­ne­niu sva­lov po namá­ha­vom cvi­če­ní. Tiež by si sa cítil mizer­ne ak by si musel cvi­čiť nons­top celú noc.

2

foto: bilgicagi.com

V sku­toč­nos­ti si ani nemu­síš nabiť baté­riu tvoj­ho smart­fó­nu na 100%. Vyso­ké napä­tie ničí baté­riu a zni­žu­je tak jej dlho­do­bé pou­ži­tie. Je ove­ľa lep­šie nabí­jať mobil dva ale­bo tri krát den­ne ako nechať nabiť raz poriad­ne na nie­koľ­ko hodín. Ide­ál­ne je, keď kles­ne úro­veň baté­rie pod 10%. Udr­ží to baté­riu v opti­mál­nom výko­ne a vďa­ka tomu vydr­ží baté­ria dlho­do­bo.

Rov­na­ko dob­ré je aj v lete pri tro­pic­kých horú­ča­vách odstrá­niť kryt smart­fó­nu pri nabí­ja­ní, čo odpo­rú­ča aj samot­ný App­le. Baté­rie smart­fó­nov sú totiž­to veľ­mi cit­li­vé na tep­lo a pre­hrie­va­nie, a pokiaľ si všim­neš, že tvoj mobil je pri nabí­ja­ní horú­ci, resp. sa pre­hrie­va, mal by si okam­ži­te odstrá­niť pre kaž­dý prí­pad kryt. Takis­to by si ho ani nemal vysta­vo­vať pria­me­mu slneč­né­mu žia­re­niu. Ochrá­niš tým baté­riu a takis­to aj svo­je úspo­ry v prí­pa­de naj­hor­šie­ho.

4

foto: businessinsider.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej fot­ky: chargetech.com

Pridať komentár (0)