0

zdieľaní

Ako sme klientovi prostredníctvom jednej súťaže zvýšili počet objednávok o 250 percent

Veronika A. / 9. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

Silu ins­ta­gra­mo­vých sú­ťaží už dávno ne­treba pod­ce­ňo­vať. Sú jed­nou z mála fo­riem na­tív­nej ko­mu­ni­ká­cie, ktorá spĺňa brand awa­re­ness aj per­for­mance cieľ.

Práve ko­la­bo­rá­ciu na sú­ťa­žiach so sil­nými ins­ta­gra­mo­vými úč­tami by podľa nás mala ab­sol­vo­vať každá značka. Preto sme sa roz­hodli vy­tvo­riť na túto tému prí­pa­dovú štú­diu, v kto­rej sa do­zvieš:

 • prečo sú ins­ta­gra­mové sú­ťaže efek­tívne, ak sú správne ro­bené
 • uká­žeme ti pod­robné vý­sledky 3 na­šich ins­ta­gra­mo­vých sú­ťaží na 3 rôz­nych mé­diách – Emefka, In­te­rez, Od­zadu
 • pre­zra­díme aj je­den ne­ga­tívny efekt, ktorý sa ob­javí vždy po skon­čení sú­ťaže, no tak­tiež rady, ktoré po­môžu zní­žiť jeho do­pad

Čas­tou otáz­kou, ktorú si kla­die veľa ľudí je:

Sú ins­ta­gra­mové sú­ťaže po­vo­lené?

Od­po­veď je áno. Sú­ťaže na Ins­ta­grame a do­konca aj Fa­ce­bo­oku sú po­vo­lené. Aj keď tieto dve so­ciálne siete spa­dajú pod jed­ného vlast­níka, pra­vidlá k sú­ťa­žiam majú od­lišné. Pra­vidlá na Ins­ta­grame sú oveľa be­ne­vo­len­tnej­šie oproti tým na Fa­ce­bo­oku a náj­deš ich tu.

V Star­ti­tup Group sa za­me­ria­vame na tvorbu sú­ťaží pre rôz­nych par­tne­rov a to nie­len pri uvá­dzaní no­vého pro­duktu či služby na trh, ale tak­tiež aj pri po­sil­není brand awa­re­ness exis­tu­jú­cej značky či kam­pane.

Podľa stra­té­gie a cie­ľov sú­ťaže sa vždy roz­ho­du­jeme či ísť for­mou ins­tas­tory alebo ins­ta­postu.

V tejto prí­pa­do­vej štú­dii sa za­me­ria­vame na sú­ťaže typu ins­ta­post. Pri vý­bere vhod­nej formy po­stu sa roz­ho­du­jeme me­dzi 4 zá­klad­nými stra­té­giami:

Naj­čas­tej­šie vy­uží­va­nou for­mou sú­ťaže na na­šich ins­ta­gra­mo­vých úč­toch je sú­ťaž  „Označ osobu a daj fol­low“. Tento typ sme po­u­žili aj v niž­šie spo­mí­na­ných ukáž­kach a jej pod­mienky sú sta­no­vené na­sle­dovne:

Ins­ta­gra­mo­vým sú­ťa­žiam sa ve­nu­jeme už dl­h­šiu dobu, preto by sme sa s vami radi po­de­lili o in­for­má­cie, ktoré sme po­zo­ro­va­ním a vy­hod­no­co­va­ním na­šich sú­ťaži na­do­budli. Ak chceš, aby boli vaše sú­ťaže úspešné, mal by si sa dr­žať týchto vecí:

 • ne­po­nú­kať do sú­ťaže pre­hnané ceny, kto­rým ni­kto ne­uverí (drahé autá, šperky, lu­xusné do­vo­lenky…)
 •  ne­kom­pli­ko­vať pra­vidlá sú­ťaže,
 • do­dr­žia­vať ofi­ciálne pra­vidlá sú­ťaží na Ins­ta­grame (vy­tvo­riť ofi­ciálny do­ku­ment pra­vi­diel podľa plat­nej le­gis­la­tívy)
 • vy­tvo­riť jasný vi­zuál, z kto­rého je po­znať, že ide o sú­ťaž a ob­sa­huje ukážku pro­duk­tov, ktoré môžu sú­ťa­žiaci vy­hrať,
 • ak chceš svoju sú­ťaž pod­po­riť bo­os­tom, ne­smieš vo vi­zu­áli po­u­žiť veľa textu, pre­tože suma za pro­pa­gá­ciu stúpne,
 • opti­málna dĺžka sú­ťaže „Označ osobu a daj fol­low“ je 4 – 8 dní,
 • ne­za­budni vy­uží­vať ins­tas­to­ries, články či cross-pro­mo­tion na pri­po­mí­na­nie pre­bie­ha­jú­cej sú­ťaže.
Vy­tvo­ríme ti kam­paň na mieru

Vy­plň ná­zov svo­jej firmy a email. Náš tím ťa kon­tak­tuje a po­zve na kávu.
Odo­sla­ním vy­jad­ru­jete sú­hlas s Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

 

Pri­már­nym dô­vo­dom, prečo vy­uží­vame sú­ťaže ako formu na­tív­neho ob­sahu, je zvy­šo­va­nie po­čtu sle­do­va­te­ľov na ins­ta­gra­mo­vom účte par­tne­rov. Je však dô­le­žité spo­me­núť všetky po­zi­tívne efekty, ktoré do­ká­žeme do­siah­nuť vďaka sú­ťa­žiam:

 1. zvý­še­nie zá­ujmu cie­ľo­vej sku­piny o pro­mo­vaný pro­dukt či službu
 2. cie­ľová sku­pina par­tnera sa do­stane na jeho na ins­ta­gra­mový účet,
 3. zís­kať par­tne­rovi no­vých sle­do­va­te­ľov za ex­trémne krátky čas,
 4. zvý­šiť en­ga­ge­ment na jeho ins­ta­gra­mo­vých po­stoch a sto­ries,
 5. zvý­šiť po­ve­do­mie o značke par­tnera a jeho pro­duk­toch či služ­bách,
 6. pod­po­riť par­tne­rovu pre­bie­ha­júcu kam­paň.

Pri roz­ho­do­vaní o sú­ťaži mu­síme dá­vať po­zor na to, aby pro­dukt alebo služba, ktorú sú­ťa­žami pro­pa­gu­jeme, za­pa­dala do ob­sahu na­šich ins­ta­gra­mo­vých úč­tov kon­cep­tovo aj vi­zu­álne. Preto všetky sú­ťaže od vi­zu­álu, dis­tri­bú­ciu až po re­port tvo­ríme my na­mieru pre kaž­dého kli­enta.

A te­raz ku kon­krét­nym sú­ťa­žiam: Ins­ta­gram por­tálu Emefka.sk

Ins­ta­gram @emefka_of­fi­cial vy­tvo­ril sú­ťaž pre kli­enta Fun­ny­SOX, ktorý vy­rába fa­rebné di­zaj­nové po­nožky.

Cie­ľom spo­lu­práce bolo zvý­šiť po­čet sle­do­va­te­ľov na kli­en­to­vom účte, zvý­šiť brand awa­re­ness o značke a tak­tiež pred­sta­ve­nie naj­po­pu­lár­nej­ších po­no­žiek, ktoré kli­ent po­núka.

Ti­ming sú­ťaže: 30. ok­tó­ber 2018 – 4. no­vem­ber 2018

Je dô­le­žité, aby pro­dukty, ktoré môžu sú­ťa­žiaci vy­hrať, boli zo­bra­zené priamo vo vi­zu­áli a tak­tiež spo­me­nuté aj v po­pise sú­ťaže. V tomto prí­pade sa sú­ťa­žilo o 5×5 pá­rov štý­lo­vých po­no­žiek vhod­ných pre mu­žov aj ženy.

Za 6 dní trva­nia sú­ťaže sa nám vo vý­sledku po­da­rilo oslo­viť viac ako 220 000 mla­dých ľudí vo veku 18-24 ro­kov, čo vníma kli­ent veľmi po­zi­tívne. Vďaka sú­ťaži sa nám ok­rem spl­ne­nia sta­no­ve­ných cie­ľov po­da­rilo podľa slov za­kla­da­teľa značky, To­máša Krá­lika, toto: „Sú­ťaž s Emefka vní­mam veľmi po­zi­tívne, na­koľko sa nám in­ves­tí­cia vrá­tila nie­koľ­ko­ná­sobne. Spo­lu­práca mala veľmi dobrý do­pad na naše so­ciálne siete a cel­kové po­ve­do­mie o značke“.

To­máš vy­pi­chol na­sle­du­júce body:

Pub­li­ko­vaná sú­ťaž po­mohla kli­en­tovi pre­kro­čiť hra­nicu 10 000 sle­do­va­te­ľov, čo mu umož­nilo za­čať vy­uží­vať fun­kciu „po­tiahni hore“ na ins­tas­to­ries. Ok­rem iného sa zvý­šil pre­daj pro­duk­tov práve v pred­via­noč­nom ob­dobí, kedy exis­tu­júci zá­kaz­níci, ale aj tí po­ten­ciálni hľa­dajú tipy na via­nočné dar­čeky.

Ďal­šiu úspešnú spo­lu­prácu za­stre­šil náš por­tál In­te­rez.sk. Fa­nú­ši­ko­via ins­ta­gramu @In­te­rezsk sú ľu­dia vo veku 18-24 ro­kov, ktorí trá­via voľný čas ces­to­va­ním a roz­ši­ro­va­ním svojho roz­hľadu. V spo­lu­práci s PARK SNOV Do­no­valy sme preto vy­tvo­rili sú­ťaž o 2 ce­lo­se­zónne ski­pasy.

Cie­ľom sú­ťaže bolo zvý­šiť po­čet sle­do­va­te­ľov IG účtu nášho kli­enta, ktorý mal pred sú­ťa­žou 5 620 sle­do­va­te­ľov. Sú­ťa­žou sme sa tak­tiež sna­žili zvý­šiť brand awa­re­ness tý­ka­júci sa ly­žiar­skeho stre­diska Do­no­valy a tým na­vna­diť ľudí strá­viť zimnú se­zónu práve v tomto ly­žiar­skom stre­disku.

Ti­ming sú­ťaže: 19. no­vem­ber 2018 – 26. no­vem­ber 2018

Po­čas 8 dní trva­nia sú­ťaže sme za­siahli viac ako 75 000 ľudí, pri­čom po­čet sle­do­va­te­ľov Ins­ta­gramu @do­no­valy hneď v pr­vých 4 dňoch na­rás­tol o viac ako 6 000, čo pred­sta­vuje +100 % ná­rast sle­do­va­te­ľov za me­nej ako týž­deň.

Cel­kovo sa po­čet sle­do­va­te­ľov na kli­en­to­vom Ins­ta­grame zvý­šil o +6 300 ľudí, čo malo za po­zi­tívny ná­sle­dok aj zvý­še­nie in­te­rak­cií na po­stoch par­tnera o 300 per­cent.  Aj pri tomto par­tne­rovi sa nám opäť po­da­rilo pre­siah­nuť hra­nicu 10 000 sle­do­va­te­ľov, čo mu umož­nilo za­čať vy­uží­vať fun­kciu „po­tiahni hore“ na ins­tas­to­ries.

Spo­lu­prá­cou s Ins­ta­gra­mom @do­no­valy sme sa pri­márne sna­žili oslo­viť najmä re­gi­onálne pub­li­kum, no uká­zalo sa, že o ski­pasy majú zá­u­jem ľu­dia z ce­lého Slo­ven­ska.

Po­sled­nou úspeš­nou sú­ťa­žou, kto­rej vý­sledky vám uká­žeme, je sú­ťaž na Ins­ta­grame por­tálu Od­zadu.sk

Por­tál Od­zadu už dl­ho­do­bej­šie spo­lu­pra­cuje s Dro­ge­rie Markt Slo­ven­sko. Par­tner nám do sú­ťaže po­nú­kol 6 ad­vent­ných ka­len­dá­rov pl­ných koz­me­tic­kej značky Ba­lea, ktoré sú ur­čené pre pá­nov aj dámy.

Cie­ľom sú­ťaže bolo ok­rem zvý­še­nia po­čtu sle­do­va­te­ľov par­tnera, na­vna­diť ľudí na blí­žiace sa sviatky, s kto­rými sa spá­jal aj ad­ventný ka­len­dár vhodný ako dar­ček pre blíz­kych.

Ti­ming sú­ťaže: 29. no­vem­ber 2018 – 4. de­cem­ber 2018

Sú­ťa­žou sa nám po­da­rilo po­čas 5 dní za­siah­nuť 54 566 ľudí a zvý­šiť po­čet sle­do­va­te­ľov Ins­ta­gramu @dm_slo­ven­sko o viac ako 4 000 ľudí. 

Pre­po­je­ním at­rak­tív­neho pro­duktu a správ­nej cie­ľo­vej sku­piny sa nám po­da­rilo do­siah­nuť nadš­tan­dardné vý­sledky. Sú­ťa­žami, ktoré sme pre kli­en­tov vy­tvo­rili, sme do­ká­zali:

Všetky tri na­tívne sú­ťaže do­siahli na­ozaj po­zo­ru­hodné čísla. Vďaka tomu mô­žeme po­ve­dať, že ne­platí pra­vidlo „čím drahší pro­dukt – tým úspeš­nej­šia sú­ťaž“.

Každý je­den z na­šich por­tá­lov má na svo­jom Ins­ta­grame od­lišné pub­li­kum. Vďaka tomu do­ká­žeme pre par­tnera za­bez­pe­čiť, že sa na­tívna sú­ťaž do­stane k jeho cie­ľo­vej sku­pine.

Je však po­trebné spo­me­núť aj možný ne­ga­tívny efekt sú­ťaže. Pri kaž­dom ná­raste sle­do­va­te­ľov na účte par­tnera príde po skon­čení sú­ťaže „vlna“ od­sle­do­va­nia účtu. Pri­bližne 15 – 30 per­cent no­vých sle­do­va­te­ľov po skon­čení sú­ťaže pre­stane sle­do­vať par­tne­rov Ins­ta­gram. Aby sa zní­žil tento ne­ga­tívny efekt, spí­sali sme 3 tipy, ktoré by tomu mali čias­točne za­brá­niť:

Prečo in­ves­to­vať do na­šich sú­ťaží na Ins­ta­grame?

 • Star­ti­tup Group je me­dia house s naj­sil­nej­šími ins­ta­gra­mo­vými úč­tami na Slo­ven­sku
 • Sú­ťaž je je­den z na­jú­čin­nej­ších ná­stro­jov, ako do­siah­nuť ciele kli­enta
 • Po­mer cieľ a vý­kon je je­den z na­je­fek­tív­nej­ších vô­bec

Chceš ve­dieť, koľko ta­káto kam­paň stojí a čo všetko môže práve tvoja firma zís­kať?

Na­píš nám na mos­[email protected]­ti­tup.sk a my si radi s na­ším kre­a­tív­nym tí­mom náj­deme čas na za­da­nie od tvo­jej firmy.

Pridať komentár (0)