0

zdieľaní

Ako sme využili rivalitu Česka a Slovenska pre natívny obsah

Veronika A. / 11. marca 2019 / Marketing/Sketcher

zdroj: pixabay.com

Slovné spo­je­nie na­tívna re­klama za­žíva v po­sled­nom ob­dobí ob­rov­ský boom. Na­tív­nou re­kla­mou ozna­ču­jeme články, vi­deá, re­klamu vo vy­hľa­dá­vaní, disp­lay re­klamu resp. všetko, čo si kli­ent ob­jedná u vy­da­va­teľa ako re­klamu, ktorá za­padá vi­zu­álne a ob­sa­hovo do pro­stre­dia mé­dia.

V Star­ti­tup Group pra­cu­jeme s na­tív­nou re­kla­mou denne, preto sme sa roz­hodli v tejto prí­pa­do­vej štú­dii ro­zo­brať 2 na­jús­peš­nej­šie na­tívne články nášho por­tálu Emefka, ktoré sa stali vi­rál­nymi.

Pri na­tív­nej re­klame je dô­le­žité vy­tvo­riť nie­len člá­nok s kva­lit­ným ob­sa­hom. Je po­trebné za­me­rať sa aj na jeho dis­tri­bú­ciu a per­for­mance.

 

V skratke o EMEFKA:

EMEFKA je zá­bavný por­tál a so­ciálna sieť, ktorá vznikla v de­cem­bri 2014 ako plat­forma pre zdie­ľa­nie pre­dov­šet­kým zá­bav­ného ob­sahu s mož­nos­ťou jeho na­hrá­va­nia sa­mot­nými po­u­ží­va­teľmi. Zá­bav­nou for­mou re­a­guje na ak­tu­álne témy, trendy či sku­toč­nosti a vy­tvára tak vi­rálny a po­u­ží­va­teľ­sky at­rak­tívny ob­sah.

Me­dzi na­jús­peš­nej­šie na­tívne články por­tálu Emefka patrí:

Osem vecí, ktoré Česi naj­viac zá­vi­dia Slo­vá­kom 

Na­tívny člá­nok pre kli­enta PRETO Ryba Ži­lina bol vy­tvo­rený s cie­ľom bran­do­vej ko­mu­ni­ká­cie kli­en­tovho naj­zná­mej­šieho pro­duktu – Tresky.

Brief: vy­tvo­riť na­tívny člá­nok na po­sil­ne­nie brandu kli­enta me­dzi mla­dými ľuďmi vo veku 18 – 25 ro­kov.

Na­tívny člá­nok vzni­kol ako druhé po­kra­čo­va­nie úspeš­ného článku na tému, čo zá­vi­dia Slo­váci Če­chom. Roz­hodli sme sa pre opačnú ver­ziu a to, čo zá­vi­dia Česi nám, Slo­vá­kom. Vďaka tomu sme do­ká­zali ko­mu­ni­ko­vať pro­dukt kli­enta, ako niečo:

  • je­di­nečné
  • uni­kátne
  • a hlavne slo­ven­ské
Vy­tvo­ríme ti kam­paň na mieru

Vy­plň ná­zov svo­jej firmy a email. Náš tím ťa kon­tak­tuje a po­zve na kávu.
Odo­sla­ním vy­jad­ru­jete sú­hlas s Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

 

Ide­álne zvo­lený kon­cept článku nám po­mo­hol od­pre­zen­to­vať tresku ako pro­dukt, na ktorý sú Slo­váci hrdí. Pre­po­jili sme to s fak­tom, že treska je tra­dičná la­hôdka zo Ži­liny, ktorá sa ne­vy­rába ni­kde inde na svete.

Úspeš­nosť sme za­bez­pe­čili aj vďaka dis­tri­bú­cii článku, ktorý sme ok­rem štan­dardu Web + Fa­ce­book, pro­pa­go­vali aj na Ins­ta­gra­mo­vom účte Emefka for­mou prí­behu.

Emefka je jed­not­kou na slo­ven­skom me­diál­nom trhu v rámci in­te­rak­cii na so­ciál­nych sie­ťach podľa Sto­ryc­lash.com. Preto sme na­tívny člá­nok ko­mu­ni­ko­vali aj pro­stred­níc­tvom pre­lin­ko­va­ného ins­ta­gra­mo­vého prí­behu, čo nám za­bez­pe­čilo, že sa sle­do­va­teľ mo­hol do­stať cez prí­beh priamo do článku.

Re­ach článku zvý­šila aj ri­va­lita oboch ná­ro­dov, ktoré sa v ko­men­tá­roch sna­žili po­tvr­diť alebo vy­vrá­tiť veci, ktoré si zá­vi­díme. V ko­men­tá­roch ne­chý­balo po­tvr­de­nie od Slo­vá­kov, že ži­lin­ská treska je pre nich zá­vi­de­nia­hodná le­genda.

 

Druhý na­tívny člá­nok sa tý­kal stého vý­ro­čia Čes­ko­slo­ven­ska:

Nie­koľko vecí, v kto­rých pat­ril náš spo­ločný štát me­dzi sve­tovú špičku!

Na­tívny člá­nok pre kli­enta Kar­loff bol za­me­raný na úspe­chy, ktoré sme ako Čes­ko­slo­ven­sko do­ká­zali. Kli­ent vy­tvo­ril špe­ciálnu edí­ciu Cze­cho­slo­va­kia vodky, pri prí­le­ži­tosti stého vý­ro­čia Čes­ko­slo­ven­ska, ktorú chcel ko­mu­ni­ko­vať presne 28. 10. 2018.

Brief: komu­ni­ko­vať špe­ciálnu edí­ciu Cze­cho­slo­va­kia vodky, ktorá je zlo­žená z čes­kého ko­je­tín­skeho liehu a slo­ven­skej vody z Ta­tier pri prí­le­ži­tosti stého vý­ro­čia Čes­ko­slo­ven­ska. 

Na­tívny člá­nok bol za­me­raný na bran­dovú ko­mu­ni­ká­ciu kli­enta.

Cie­ľom na­tív­neho článku bolo vy­z­dvi­hnúť spo­ločné úspe­chy, ktoré sme do­siahli ako Čes­ko­slo­ven­sko a na ktoré sme hrdí. Me­dzi ta­kýto úspech sme za­ra­dili aj kli­en­tov pro­dukt – čes­ko­slo­ven­skú vodku, ktorá pre­pája v sebe kú­sok z Čiech a kú­sok zo Slo­ven­ska.

Pri tomto na­tív­nom článku sme sa roz­hodli za­kom­po­no­vať Cze­cho­slo­va­kia vodku aj do ná­hľa­do­vej fo­to­gra­fie článku, kde pri­ro­dzene sply­nula s ob­sa­hom. Fo­to­gra­fiu vodky sme sa ne­báli vlo­žiť do článku, do ná­hľa­do­vého ob­rázku či do vi­zu­álu ins­tag­ra­ového prí­behu aj z toho dô­vodu, že di­zajn fľaše je na­ozaj at­rak­tívny pre cie­ľové pub­li­kum.

Aj v tomto prí­pade sme pre kli­enta pri­pra­vili ins­ta­gra­mové prí­behy, ktoré od­ka­zo­vali na člá­nok. Z prí­be­hov sa do­stalo na člá­nok viac ako 6 000 ľudí.

Na­tívne články je naj­lep­šie kom­bi­no­vať aj s inými for­mátmi, ktoré por­tál po­núka. Keďže Emefka je jed­not­kou na slo­ven­skom Ins­ta­grame, kli­ent sa roz­ho­dol vy­užiť aj meme po­sty, ktoré mu po­mohli pri brand bu­il­dingu značky.

 

Prečo in­ves­to­vať do na­tív­nych člán­kov?

Stačí, ak sa po­zrieš na roz­diely me­dzi PR sprá­vou a na­tív­nym spra­co­va­ním článku: 

  1. Na­tívny člá­nok je spra­co­vaný ob­sa­hovo a šty­lis­ticky podľa mé­dia, na kto­rom bude pub­li­ko­vaný.
  2. Pra­cuje na ňom re­dak­tor, ktorý po­zná či­ta­te­ľov mé­dia a ob­sah, ktorý sa im páči.
  3. Re­klama na pro­dukt/službu je v tomto prí­pade po­daná pub­liku pri­ro­dze­nej­šie a ne­vyč­nieva okato z témy článku.
  4. V texte re­dak­tor ne­vy­užíva pre­hnané su­per­la­tívy. Silné stránky, ori­gi­na­litu a je­di­neč­nosť pro­duktu za­pra­cuje pri­ro­dzene do textu.
  5. V na­tív­nom článku sa či­ta­teľ do­zvedá ur­čitú pri­danú hod­notu a dô­ve­ruje mu viac ako PR správe.

 

Chceš ve­dieť, koľko ta­káto kam­paň stojí a čo všetko môže práve tvoja firma zís­kať?

Na­píš nám na mos­[email protected]­ti­tup.sk a my si radi s na­ším kre­a­tív­nym tí­mom náj­deme čas na za­da­nie od tvo­jej firmy.

Pridať komentár (0)