Ako som nechala prácu a vybu­do­vala biz­nis, ktorý zarába 55-tisíc mesačne

Kathleen Elkins / Martin Bohunický / 19. júl 2015 / Tools a produktivita

V roku 2011 som vo veku 29 rokov odišla zo svo­jej práce. Pra­co­vala som ako edi­tor pre vyda­va­teľa kníh v New Yorku. Kým som sa roz­ho­do­vala, čo ďalej, môj pria­teľ pokryl všetky náklady. Môj plat mi nedo­vo­lil nič extra ušet­riť. Začala som cho­diť na poho­vory do firiem, kde som ani nech­cela pra­co­vať. Potom som sa roz­hodla pod­ni­kať na trhu s det­skou zába­vou a za 5 mesia­cov som zly­hala.

V roku 2013 sme začali mať prob­lémy. Síce sme nemali dlhy, no potre­bo­vala som zará­bať aspoň 2,500 dolá­rov mesačne.

Roz­hodla som sa zame­rať na oblasť, ktorú poznám: pub­li­ko­va­nie kníh. V mojej sta­rej práci som stretla nie­kto­rých z naj­lep­ších edi­to­rov v oblasti, vete­rá­nov, ktorí vedeli pre auto­rov uro­biť roz­die­lovú prácu. 

Aby som ale mala vo svo­jej novej firme tých naj­lep­ších ľudí, potre­bo­vala som pre­sved­čiť naj­reš­pek­to­va­nej­ších v oblasti na to, aby sa pri­dali k start-upu, o kto­rom nikdy nepo­čuli. Vždy keď som sa s nie­kto­rým z nich stretla v kaviarni, čakala som výsmech. Boli to obrov­ské osob­nosti, ktoré pra­co­vali na sve­to­vých best­sel­le­roch a pra­vi­delne vyhrá­vali ceny. Prečo by vôbec so mnou chceli pra­co­vať? Na moje prek­va­pe­nie súhla­sili napo­kon skoro všetci.

Moja NY Book Edi­tors prišla so sys­té­mom, kde aký­koľ­vek autor môže zdie­ľať svoju prácu a edi­tori sa roz­ho­dujú, ktorý pro­jekt si chcú vziať. Pre­tože pre kaž­dého edi­tora je naj­väč­šia radosť pra­co­vať na pro­jek­toch, ktoré ich oslo­via a ktoré milujú.

Mala som teda edi­to­rov, potre­bo­vala som už len auto­rov.

Celý pro­jekt ma stál 80 dolá­rov. 20 dolá­rov som zapla­tila za hos­ting a 60 dolá­rov išlo na SEO ško­le­nie. Ako mi len pomohloPri­pra­vila som vtipnú info­gra­fiku, ktorá sa stala virál­nou a na Tum­blr ju zdie­ľalo 46,000 ľudí. Ľudia nás konečne poznali. NY Book Edi­tors teraz fun­guje ako po masle. Auto­rom zabez­pe­ču­jeme prog­res vďaka sieti skú­se­ných edi­to­rov, ktorí pra­cujú na pro­jek­toch, ktoré ich oslo­via. Všetci naši autori majú jedno spo­ločné – ich knihy majú vysoký štan­dard. 

Dnes som oveľa šťast­nej­šia, spo­kojná a seba­ve­domá. Môžem ísť do reštau­rá­cie bez toho, aby som musela rie­šiť cenu. Môj pria­teľ má vlastné nápady a na oplátku môžem teraz pod­po­ro­vať ja jeho.

Ak by som mala nie­komu dať radu, pre­staňte sa sústre­diť na seba. Pre­mýš­ľajte o osobe, kto­rej chcete pomôcť, či už je to autor, maji­teľ psa alebo štu­dent. Snažte sa dôkladne pocho­piť ich prob­lémy a potom ich vyriešte. Nie­len že budete mať zdravý biz­nis, aj vaši zákaz­níci vás budú milo­vať.

zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)