Ako som odišiel z práv­nic­kej fakulty, a zalo­žil biz­nis, ktorý mi zarába 40 000 mesačne

Andrej Kras / 28. februára 2015 / Business

Po tom, čo ho pri­jali na práv­nickú fakultu v jeho rod­nom Švéd­sku, si Navid Moaz­zez mys­lel, že by ju snáď mohol dokon­čiť.

Po tom, čo ho pri­jali na práv­nickú fakultu v jeho rod­nom Švéd­sku, si Navid Moaz­zez mys­lel, že by ju snáď mohol dokon­čiť.

V tom čase sa mi to zdalo správne, pre­tože som neve­del, čo iné by som mohol robiť,” spo­mína Moaz­zez. “Po čase som si začal uve­do­mo­vať, že nech­cem byť celý život pri­ko­vaný k stolu, bez väč­šej dávky slo­body.”

V roku 2013 odišiel zo školy, aby spus­til svoj vlastný biz­nis.

O dva roky neskôr mu tento biz­nis zarába nie­kedy až 40 000 dolá­rov mesačne, a dovo­ľuje mu pra­co­vať odkiaľ­koľ­vek. Pre Bus­si­nes Insi­der roz­po­ve­dal, ako sa mu to poda­rilo.

Moaz­zez spus­til pár mesia­cov pred svo­jim odcho­dom zo školy svoju osobnú stránku. Inšpi­ro­val sa ľuďmi, ktorí išli po netra­dič­nej kari­ér­nej ceste, a kni­hami ako “Mysli a zbo­hatni” a “Ako si zís­ka­vať pria­te­ľov a pôso­biť na ľudí”.

Hlav­ným prob­lé­mom bolo, že v čase keď som odišiel zo školy som nemal žiadny sku­točný biz­nis, a ani som nemal stály prí­jem. Ale aj tak som to uro­bil. Najprv to bol len spô­sob ako si doku­men­to­vať moju pod­ni­ka­teľ­skú cestu, a inšpi­ro­vať ľudí, aby sa tiež vydali touto ces­tou. Začal som z nuly bez akých­koľ­vek kon­tak­tov či skú­se­ností v online svete, a tak som sa musel sku­točne veľa naučiť, a vybu­do­vať si svoju značku a online auto­ritu.”

Moaz­zez začal tvo­riť svoju stránku bez neja­kého pres­ného cieľa — jedi­ným úče­lom bolo zdie­ľať svoje skú­se­nosti (“aj keď to neod­po­rú­čam kaž­dému”). Zo začiatku sa mu poda­rilo zís­kať inter­view s maj­strom na pasívny prí­jem Pat­tom Flyn­nom, čo podľa jeho slov udalo ďal­šie sme­ro­va­nie stránky, a zís­kalo mu nejakú počia­točnú popu­la­ritu.

Poda­rilo sa mi vybu­do­vať nie­koľko úžas­ných vzťa­hov s vplyv­nými ľuďmi, a s oveľa väč­ším množ­stvom ľudí v online komu­ni­tách,” vraví Moaz­zez. “Veľmi blízky je mi citát Ziga Zigg­lara: Môžete mať čokoľ­vek, čo v živote chcete, ak pomô­žete ostat­ným dostať to, čo chcú oni. A presne to som sa sna­žil robiť.”

Tak­tiež pri­kladá veľkú váhu 30 dňo­vej blo­go­va­cej výzve od Nata­lie Sis­son, počas kto­rej napí­sal 40 000 slov. Bol to pre neho zvra­tový moment. V roku 2014 znovu spus­til svoju stránku, a v apríli toho roku pri­dal aj pod­cast s náz­vom The Lifes­tyle Archi­tects.

Robil som roz­ho­vory s úžas­nými ľuďmi ako Rober­tom Gre­ene, Calom Newpor­tom, Tod­dom Her­ma­nom, Chri­som Bro­ga­nom, Joelom Com­mom, Lau­rou Roeder, a mno­hými ďal­šími. Milu­jem tvorbu pod­cas­tov, a záro­veň to bol ten naj­lepší spô­sob na budo­va­nie si vzťa­hov — navyše tiež men­to­ring zadarmo. Ale prob­lé­mom bolo, že som netvo­ril so svo­jim pod­ni­ka­ním veľký cashf­low, a ani mi nijako rýchlo nerás­tol mai­ling list.”

Moaz­zez začal robiť pries­kum, a po tom čo zis­til, že ľudia by si za jeho pod­cast pla­tili, pri­šiel s nápa­dom vytvo­riť vir­tu­álny sum­mit na tému osob­nej značky — z čoho sa neskôr vykľul jeho The Bran­ding Sum­mit. Bolo to zadarmo, len s úče­lom zväč­še­nia jeho mai­ling listu. Pri­hlá­silo sa viac ako 3000 ľudí. Pri­dal aj mož­nosť pri­kú­piť si k vstu­penke aj špe­ciálny pod­cast, a rýchlo sa mu poda­rilo pre­dať 200 pod­cas­tov.

Moaz­zez teraz žije svoj vysní­vaný život. Ces­tuje okolo sveta, a stále zarába peniaze.

Pre­dá­val som roz­ho­vory a pre­zen­tá­cie zo sum­mitu — mal som tam 88 pod­ni­ka­te­ľov zo sve­to­vej špičky — plus exklu­zívne bonusy ako mož­nosť naživo sa pýtať otázky nie­kto­rých z naj­lep­ších reč­ní­kov, súkromnú Face­bo­okovú sku­pinu, a lís­tky na priamy pre­nos. Bez rozmyslu som nasta­vil cenu na 97 dolá­rov, a ako sa to blí­žilo, zvý­šil som cenu na 147. Teraz stojí 197 dolá­rov.”

Začal som zará­bať počas spánku, počas cvi­če­nia v posil­ňovni, v obchode, alebo počas letu lie­tad­lom,” dodáva.

Zatiaľ čo sa sústre­dil na svoju stránku, pra­co­val na čias­točný úvä­zok v banke, aby si niečo zaro­bil. Ako začal sum­mit nabe­rať jas­nej­šie kon­túry, roz­ho­dol sa odísť. “Tak isto ako na škole, cítil som, že sa mi to podarí. V strede novem­bra som poslal svojmu šéfovi ozná­me­nie, že v práci kon­čím a 28 novem­bra som tam napo­sledy pra­co­val. A v ten deň som zaro­bil asi naj­viac peňazí v živote. 4 500 dolá­rov za jediný deň!”

Po tom čo zaro­bil zo svojho online biz­nisu 20 000 dolá­rov, Moaz­zez pre­dal alebo daro­val väč­šinu svo­jich vecí, až pokým sa všetko čo mal nezmes­tilo do jed­nej tašky. Túto teraz so sebou nosí všade po svete, pre­tože pra­cuje na ces­tách.

Nikdy som nebol mini­ma­lista, ani som si nikdy nemys­lel, že by som takto doká­zal žiť. Ale musím pove­dať, že je úžasné len tak proste žiť v Thaisku, ísť do Mexika, alebo sa stret­núť s pria­teľmi zo Spo­je­ných Štá­tov. Práve teraz som v Cabo San Lucas, spá­jam prácu s pote­še­ním a z bytu mám neuve­ri­teľný výhľad. Takto nie je ťažké cítiť moti­vá­ciu vždy keď sa zobu­dím. Viem, že mám komu­nitu kto­rej slú­žim, a čím väč­šiu hod­notu im viem poskyt­núť, tým väčší dopad bude mať môj biz­nis, a tým viac peňazí zaro­bím.”

Nikdy nebude per­fektný čas na to, aby ste s nie­čím začali,” vraví Moaz­zez. “Urobte dnes jeden malý krok, pus­tite sa do toho skôr ako budete pri­pra­vení, robte to naplno, a jed­no­du­cho to usku­toč­nite!”

zdroj: Busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)