Ako som odišiel z práv­nic­kej fakul­ty, a zalo­žil biz­nis, kto­rý mi zará­ba 40 000 mesač­ne

Andrej Kras / 28. februára 2015 / Business

Po tom, čo ho pri­ja­li na práv­nic­kú fakul­tu v jeho rod­nom Švéd­sku, si Navid Moaz­zez mys­lel, že by ju snáď mohol dokon­čiť.

Po tom, čo ho pri­ja­li na práv­nic­kú fakul­tu v jeho rod­nom Švéd­sku, si Navid Moaz­zez mys­lel, že by ju snáď mohol dokon­čiť.

V tom čase sa mi to zda­lo správ­ne, pre­to­že som neve­del, čo iné by som mohol robiť,” spo­mí­na Moaz­zez. “Po čase som si začal uve­do­mo­vať, že nech­cem byť celý život pri­ko­va­ný k sto­lu, bez väč­šej dáv­ky slo­bo­dy.”

V roku 2013 odišiel zo ško­ly, aby spus­til svoj vlast­ný biz­nis.

O dva roky neskôr mu ten­to biz­nis zará­ba nie­ke­dy až 40 000 dolá­rov mesač­ne, a dovo­ľu­je mu pra­co­vať odkiaľ­koľ­vek. Pre Bus­si­nes Insi­der roz­po­ve­dal, ako sa mu to poda­ri­lo.

Moaz­zez spus­til pár mesia­cov pred svo­jim odcho­dom zo ško­ly svo­ju osob­nú strán­ku. Inšpi­ro­val sa ľuď­mi, kto­rí išli po netra­dič­nej kari­ér­nej ces­te, a kni­ha­mi ako “Mys­li a zbo­hat­ni” a “Ako si zís­ka­vať pria­te­ľov a pôso­biť na ľudí”.

Hlav­ným prob­lé­mom bolo, že v čase keď som odišiel zo ško­ly som nemal žiad­ny sku­toč­ný biz­nis, a ani som nemal stá­ly prí­jem. Ale aj tak som to uro­bil. Najprv to bol len spô­sob ako si doku­men­to­vať moju pod­ni­ka­teľ­skú ces­tu, a inšpi­ro­vať ľudí, aby sa tiež vyda­li tou­to ces­tou. Začal som z nuly bez akých­koľ­vek kon­tak­tov či skú­se­nos­tí v onli­ne sve­te, a tak som sa musel sku­toč­ne veľa naučiť, a vybu­do­vať si svo­ju znač­ku a onli­ne auto­ri­tu.”

Moaz­zez začal tvo­riť svo­ju strán­ku bez neja­ké­ho pres­né­ho cie­ľa — jedi­ným úče­lom bolo zdie­ľať svo­je skú­se­nos­ti (“aj keď to neod­po­rú­čam kaž­dé­mu”). Zo začiat­ku sa mu poda­ri­lo zís­kať inter­view s maj­strom na pasív­ny prí­jem Pat­tom Flyn­nom, čo pod­ľa jeho slov uda­lo ďal­šie sme­ro­va­nie strán­ky, a zís­ka­lo mu neja­kú počia­toč­nú popu­la­ri­tu.

Poda­ri­lo sa mi vybu­do­vať nie­koľ­ko úžas­ných vzťa­hov s vplyv­ný­mi ľuď­mi, a s ove­ľa väč­ším množ­stvom ľudí v onli­ne komu­ni­tách,” vra­ví Moaz­zez. “Veľ­mi blíz­ky je mi citát Ziga Zigg­la­ra: Môže­te mať čokoľ­vek, čo v živo­te chce­te, ak pomô­že­te ostat­ným dostať to, čo chcú oni. A pres­ne to som sa sna­žil robiť.”

Tak­tiež pri­kla­dá veľ­kú váhu 30 dňo­vej blo­go­va­cej výzve od Nata­lie Sis­son, počas kto­rej napí­sal 40 000 slov. Bol to pre neho zvra­to­vý moment. V roku 2014 zno­vu spus­til svo­ju strán­ku, a v aprí­li toho roku pri­dal aj pod­cast s náz­vom The Lifes­ty­le Archi­tects.

Robil som roz­ho­vo­ry s úžas­ný­mi ľuď­mi ako Rober­tom Gre­e­ne, Calom Newpor­tom, Tod­dom Her­ma­nom, Chri­som Bro­ga­nom, Joelom Com­mom, Lau­rou Roeder, a mno­hý­mi ďal­ší­mi. Milu­jem tvor­bu pod­cas­tov, a záro­veň to bol ten naj­lep­ší spô­sob na budo­va­nie si vzťa­hov — navy­še tiež men­to­ring zadar­mo. Ale prob­lé­mom bolo, že som netvo­ril so svo­jim pod­ni­ka­ním veľ­ký cashf­low, a ani mi nija­ko rých­lo nerás­tol mai­ling list.”

Moaz­zez začal robiť pries­kum, a po tom čo zis­til, že ľudia by si za jeho pod­cast pla­ti­li, pri­šiel s nápa­dom vytvo­riť vir­tu­ál­ny sum­mit na tému osob­nej znač­ky — z čoho sa neskôr vykľul jeho The Bran­ding Sum­mit. Bolo to zadar­mo, len s úče­lom zväč­še­nia jeho mai­ling lis­tu. Pri­hlá­si­lo sa viac ako 3000 ľudí. Pri­dal aj mož­nosť pri­kú­piť si k vstu­pen­ke aj špe­ciál­ny pod­cast, a rých­lo sa mu poda­ri­lo pre­dať 200 pod­cas­tov.

Moaz­zez teraz žije svoj vysní­va­ný život. Ces­tu­je oko­lo sve­ta, a stá­le zará­ba penia­ze.

Pre­dá­val som roz­ho­vo­ry a pre­zen­tá­cie zo sum­mi­tu — mal som tam 88 pod­ni­ka­te­ľov zo sve­to­vej špič­ky — plus exklu­zív­ne bonu­sy ako mož­nosť naži­vo sa pýtať otáz­ky nie­kto­rých z naj­lep­ších reč­ní­kov, súkrom­nú Face­bo­oko­vú sku­pi­nu, a lís­t­ky na pria­my pre­nos. Bez rozmys­lu som nasta­vil cenu na 97 dolá­rov, a ako sa to blí­ži­lo, zvý­šil som cenu na 147. Teraz sto­jí 197 dolá­rov.”

Začal som zará­bať počas spán­ku, počas cvi­če­nia v posil­ňov­ni, v obcho­de, ale­bo počas letu lie­tad­lom,” dodá­va.

Zatiaľ čo sa sústre­dil na svo­ju strán­ku, pra­co­val na čias­toč­ný úvä­zok v ban­ke, aby si nie­čo zaro­bil. Ako začal sum­mit nabe­rať jas­nej­šie kon­tú­ry, roz­ho­dol sa odísť. “Tak isto ako na ško­le, cítil som, že sa mi to poda­rí. V stre­de novem­bra som poslal svoj­mu šéfo­vi ozná­me­nie, že v prá­ci kon­čím a 28 novem­bra som tam napo­sle­dy pra­co­val. A v ten deň som zaro­bil asi naj­viac peňa­zí v živo­te. 4 500 dolá­rov za jedi­ný deň!”

Po tom čo zaro­bil zo svoj­ho onli­ne biz­ni­su 20 000 dolá­rov, Moaz­zez pre­dal ale­bo daro­val väč­ši­nu svo­jich vecí, až pokým sa všet­ko čo mal nezmes­ti­lo do jed­nej taš­ky. Túto teraz so sebou nosí vša­de po sve­te, pre­to­že pra­cu­je na ces­tách.

Nikdy som nebol mini­ma­lis­ta, ani som si nikdy nemys­lel, že by som tak­to doká­zal žiť. Ale musím pove­dať, že je úžas­né len tak pros­te žiť v Thais­ku, ísť do Mexi­ka, ale­bo sa stret­núť s pria­teľ­mi zo Spo­je­ných Štá­tov. Prá­ve teraz som v Cabo San Lucas, spá­jam prá­cu s pote­še­ním a z bytu mám neuve­ri­teľ­ný výhľad. Tak­to nie je ťaž­ké cítiť moti­vá­ciu vždy keď sa zobu­dím. Viem, že mám komu­ni­tu kto­rej slú­žim, a čím väč­šiu hod­no­tu im viem poskyt­núť, tým väč­ší dopad bude mať môj biz­nis, a tým viac peňa­zí zaro­bím.”

Nikdy nebu­de per­fekt­ný čas na to, aby ste s nie­čím zača­li,” vra­ví Moaz­zez. “Urob­te dnes jeden malý krok, pus­ti­te sa do toho skôr ako bude­te pri­pra­ve­ní, rob­te to napl­no, a jed­no­du­cho to usku­toč­ni­te!”

zdroj: Busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)