Ako som pre­dal moju firmu Ama­zonu za 970$ mili­ó­nov

Martin Kráľ / 26. august 2014 / Tools a produktivita

CEO Twit­chu Emmet­tovi She­a­rovi sa poda­ril husár­sky kúsok. Svoju hernú video plat­formu stre­lil Ama­zonu za neuve­ri­teľ­ných 970 mil. dolá­rov. Prečo má práve jeho web takú cenu? Okrem desia­tok mili­ó­nov uží­va­te­ľov a neuve­ri­teľ­ného traf­ficu, ťažko pove­dať.

Ešte pred časom bol horú­cim kan­di­dá­tom na kúpu Twit­chu Google, ktorý ponú­kal odha­do­vanú 1 miliardu dolá­rov. Nevedno prečo ten deal pras­kol a Twitch nako­niec pre­šiel pod krídla Ama­zonu. Deal s Goog­lom vyze­ral ako cel­kom pri­ro­dze­ným kro­kom, nakoľko by si You­tube roz­ší­ril svoje port­fó­lio slu­žieb. K celému dealu sa vyjad­ril aj CEO Emmett Shear, “Roz­hodli sme sa pre Ama­zon, lebo veria v našu komu­nitu, zdie­ľajú naše hod­noty a dlho­dobé vízie, a chcú nám pomôcť tieto aj rýchlo napl­niť”, toľko jeho sta­te­ment.

Twitch ma za sebou skvelé čísla z uží­va­teľ­ského hľa­diska. Ešte v júli tohto roku mal via­cej ako 15 bili­ó­nov minút obsahuprie­merný user na ňom strá­vil via­cej ako 100 minút denne. Uží­va­te­lia Twit­chu môžu robiť live stream zo svo­jej hry a stre­a­mo­vať ho do celého sveta. 

Čo je ale naozaj bru­tálne je jeho traf­fic. Počas špičky ho v US tromfnú len stránky Netf­lixu, Googlu a Applu, čo je bru­tálne. V tomto zmysle stre­a­muje Twitch via­cej kon­tentu ako Hulu (obdoba Netf­lixu).

Čo je však vážne obdi­vu­hodné, že toto všetko sa poda­rilo vybu­do­vať len za 3 roky. Aké sú zámery Ama­zonu pri kúpe Twit­chu? Možno si len snaží zabez­pe­čiť teplé mies­tečko medzi budú­cimi gigantmi tele­víz­neho prie­mysle v US. Stále viac a viac kon­tentu sa pozerá na plat­for­mách ako You­tube, Netf­lix alebo Hulu. Ama­zon však nie je úpl­ným nová­či­kom v tomto seg­mente. Má do konca aj vlastnú live stre­a­mo­va­ciu plat­formu s náz­vom Ama­zon Ins­tant, ktorú dosta­nete k pré­mi­ovému člen­stvu (Ama­zon Prime mem­bers­hips).

K samot­nej akvi­zicí sa vyjad­ril aj Jeff Bezos CEO zakla­da­teľ Ama­zonu: “Live pre­nosy a poze­ra­nie her­ných videí je celo­sve­to­vým feno­mé­nom a Twitch posta­vil plat­formu, ktorá spája desiatky mili­ó­nov ľudí pri sle­do­vaní video hier každý mesiac — od The Inter­na­ti­onal, pre­ko­na­nie sve­to­vého rekordu v Mari­ovi, až po hernú kon­fe­ren­ciu ako je E3. A čo je najob­di­vu­hod­nej­šie, Twit­chu to trvalo iba 3 roky”.

Emmett napí­sal aj ofi­ciálne odô­vod­ne­nie (list) pre­daja Twit­chu, ktorý napí­sal pre svo­jich uží­va­te­ľov. Link na list náj­dete TU.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)