Ako som zaro­bil 10 mili­ó­nov a skra­cho­val

James Altucher / 29. októbra 2014 / Tools a produktivita

Kedysi bolo pre mňa 70 mili­ó­nov veľa peňazí. Aby som začal dobre spá­vať, musel som vrá­tiť všetko do posled­ného centu ľuďom, ktorí mi dali svoje úspory.

Roz­be­hol som niečo ako fond. Ľudia mi dávali peniaze, a tie som potom inves­to­val do iných fon­dov. Jediný háčik bol v tom, že som netu­šil, ktoré sú totálny pod­vod, a ktoré sú hod­no­verné. Keď nad tým spätne roz­mýš­ľam, o inves­tí­cie som pri­šiel pri devia­tich až desia­tich z dva­nás­tich fon­dov.

Raz sa stalo, že jeden inves­tičný mana­žér ukra­dol 10 mili­ó­nov dolá­rov zo svojho fondu, do kto­rého som inves­to­val (je to v zázna­moch Fede­rál­nej komi­sie pre obcho­do­va­nie s cen­nými papiermi). Keď na to prišli, zapla­til pokutu 50 000 dolá­rov a zľahla sa po ňom zem. Teda, nie doslova, len ho nemô­žem nájsť. Sme pria­teľmi na Face­bo­oku, ale posledný sta­tus o tom, ako sedí na pláži, pri­dal pred pia­timi rokmi.

Inves­tori boli od zlosti celí bez seba, veď sme každý mesiac zará­bali. Nech­celi, aby som im vrá­til ich vklady. Keď som im pove­dal, že im vrá­tim všetko aj s výnosmi, prek­va­pilo ich to tak, že mnohí nech­celi, aby som si zobral popla­tok.

V kaž­dom pod­ni­kaní, ktoré som roz­be­hol, som si udr­žal dobré vzťahy s inves­tormi, dokonca aj v abso­lút­nych pre­pa­dá­koch. Tento raz mi to však nevyšlo. Hoci všetci zaro­bili, nikto so mnou ďalej nespo­lu­pra­co­val.

Keď neviete prísť na to, ako zará­bate, treba zmenu.

Keď sa v roku 1998 na stred­ných ško­lách vyučo­valo vytvá­ra­nie inter­ne­to­vých strá­nok, pre­dal som pod­nik na navrho­va­nie webov za 15 mili­ó­nov dolá­rov. Skoro všetky firmy, ktoré sa pohy­bo­vali v tejto oblasti, nemali o dva roky neskôr zákazky.

Zdalo sa mi, že v roku 2006 sa sve­tová eko­no­mika zbláz­nila. Vôbec som nero­zu­mel, ako mi tie fondy vyná­šali. Rad­šej som svoje inves­tí­cie stia­hol.

Potre­bo­val som však nejakú prácu, pre­tože peniaze sa rýchlo míňali. V žiad­nom prí­pade som nebol nejaký dob­ro­di­nec. Po celý čas som sa cítil prí­šerne. Mys­lel som, že som zly­hal na celej čiare. K tomu sa pri­dali ešte aj prob­lémy v man­žels­tve. Začnete sa hádať a skon­číte tak, že váš žena vyhodí z auta upro­stred ničoho.

Roz­ho­dol som sa, že sa budem živiť tým, v čom sa vyznám, a čím som vždy doká­zal zaro­biť.

Mal som rád pod­ni­ka­nie spo­jené s webom. Jednu takú firmu som zalo­žil a pre­dal. Mojou ďal­šou záľu­bou boli finan­cie, hoci sa mi v tejto oblasti prí­liš neda­rilo.

Roz­ho­dol som sa zru­šiť fond.

Kaž­dým nasle­du­jú­cim kro­kom som sa pri­bli­žo­val k úspe­chu. Ak by som vyne­chal čo i len jediný, celý plán by stros­ko­tal. Nech­cel som konať unáh­lene, rad­šej som išiel na vec postupne.

  1. Pre­mys­lel som si, na čo sa webový por­tál zame­ria. Nech­cel som na ňom zve­rej­ňo­vať novinky z oblastí finan­cií. Chcel som sa zame­rať na samotné finan­cie, o kto­rých by ľudia dis­ku­to­vali a vytvo­rili by tak komu­nitu.
  2. Spí­sal som fun­kcie všet­kých tla­či­diel, ktoré som chcel mať na domov­skej stránke a pre­mys­lel som obsah. Navrhol som ďal­ších 5 vrs­tiev por­tálu s popismi tla­či­diel, obsahu a fun­kcií, ktoré sa zobra­zia na jed­not­li­vých strán­kach.
  3. Potom som požia­dal firmu v Indii, aby navrhla päť strá­nok por­tálu. Len návrh bez kódov. Stálo to 500 dolá­rov.
  4. Poten­ciál­nemu dis­tri­buč­nému par­tne­rovi (thestreet.com) som uká­zal návrh a dohodli sme sa, že mi pomôžu pri­lá­kať uží­va­te­ľov a na por­tál umiest­nia reklamy za 50% vlast­níc­tvo. Mali miliardu náv­štev za rok, tak som okam­žite súhla­sil. (No, nie tak cel­kom. Navrhol som im 3% vlast­níc­tvo, no Tom si pre­sa­dil 50%, a až potom som pri­ký­vol.) Za dokon­če­nie por­tálu som indic­kej firme dopla­til 2000 dolá­rov. Nápady, ako ho zlep­šiť, ma doslova zava­lili. Hoci sme spus­tili skú­šobnú pre­vádzku pri ver­zii 1.0, naplno začal fun­go­vať až o päť mesia­cov pri ver­zii 5.0.
  5. Požia­dal som pria­te­ľov, aby por­tál nav­ští­vili. Naj­skôr som vytvo­ril asi 700 faloš­ných uží­va­teľ­ských účtov a sám som zadal asi 10 000 dát, aby sa dal hneď pou­ží­vať. Aby váš webový por­tál fun­go­val, pokojne zadá­vajte infor­má­cie manu­álne. Pokiaľ oča­ká­vate milión náv­štev, je úplne nor­málne, že prvých 1000 pou­ží­va­te­ľov pred­sta­vu­jete vy, aj keď je obsah gene­ro­vaný na základe pre­fe­ren­cií náv­štev­ní­kov. Každý úspešný web, dokonca aj Google, Face­book alebo Twit­ter začí­nali tak, že ich por­tál pou­ží­vali pria­te­lia a zlep­še­nia sa robili manu­álne.
  6. Pop­ro­sil som pria­te­ľov, aby môj por­tál recen­zo­vali na svo­jich blo­goch. Písal som články, ktoré odka­zo­vali na uži­točné linky na por­táli. Blo­go­val som na rôz­nych strán­kach. Takto som pri­nú­til ľudí, aby sa pozreli na môj web. Často poču­jem otázku: „Ako si sa zvi­di­teľ­nil?“ Odpo­veď sa nachá­dza v pred­chá­dza­jú­cich riad­koch. Nijak inak to nejde. Počí­tajte s tým, že keď roz­bie­hate webový por­tál, je naj­skôr pova­žo­vaný za nedô­ve­ry­hodný. Musíte preto pri­nú­tiť ľudí, aby pre­klikli z dôve­ry­hod­ného webu na ten váš, a tak vybu­du­jete dôve­ry­hod­nosť. Platí to pre všetky weby, či sa zaobe­rajú finan­ciami, pozo­ro­va­ním vtá­kov alebo chud­nu­tím.
  7. Na por­táli sa vytvo­rila komu­nita, pro­stred­níc­tvom kto­rej si mohli ľudia posie­lať správy a „stať sa pria­teľmi“. Fórum a sys­tém Q&A vytvá­rali od spus­te­nia 40% náv­štev­nosti.
  8. Na kaž­dej stránke som mal reklamy, milión náv­štev za mesiac a žiad­nych zamest­nan­cov. Boli sme zis­koví. Po šty­roch mesia­coch sme začali zará­bať okolo 100 000 dolá­rov mesačne. Keďže som sa zľa­kol, že by sa pod­ni­ka­nie prí­liš roz­rástlo, pre­dal som por­tál tak­mer okam­žite.

Mohol som pou­žiť iné prí­klady, ako pod­ni­ka­nie s debet­nými kar­tami alebo zásiel­kovú službu, ktoré som zalo­žil. Zapo­jil som sa do pro­jektu psy­chiat­ric­kej kli­niky. Som čle­nom pred­sta­ven­stva vo firme s miliar­do­vým obra­tom. V mno­hých spo­loč­nos­tiach som pôso­bil ako poradca a inves­tor.

Člo­vek sa však vždy naučí to isté.

PONAU­ČE­NIA

Nebojte sa špi­na­vej práce.

Aj keď sa k nie­čomu pre­pra­cu­jete postupne, musíte byť tým prvým stu­pien­kom. Nesmiete oča­ká­vať, že pou­ží­va­te­lia alebo počí­tače si to za vás oddrú.

Vy musíte začať s tvrdou prá­cou.

Voľný obsah na pred­nej stránke.

Mal som toľko voľ­ného obsahu, že zatie­nil cel­kový dizajn, kto­rého dôle­ži­tosť sa pre­ce­ňuje. Hod­nota je desať­krát dôle­ži­tej­šia ako vzhľad.

Out­sour­cujte prvý návrh stránky

Naj­skôr sme navrhli stránky, až keď sme vedeli, že sa dosta­neme do veľ­kej dis­tri­bú­cie, dokon­čili sme celý por­tál. Pred ofi­ciál­nym spus­te­ním sme na základe nápa­dov a odozvy uží­va­te­ľov navrhli štyri ďal­šie ver­zie. Od ver­zie 1.0 po ver­ziu 5.0 sa por­tál zme­nil tak­mer na nepoz­na­nie.

Zís­kajte via­cero zdro­jov dis­tri­bú­cie

Pri­márny zdroj dis­tri­bú­cie, ktorý zvy­šo­val náv­štev­nosť, bol thestreet.com. Uzav­rel som však dohody aj s AOL, Yahoo, For­bes, Reuters.

Nelámte si hlavu nad kon­ku­ren­ciou

Samoz­rejme, že som mal kon­ku­ren­ciu. Oni však pra­co­vali metó­dou „dáme to nejako dokopy a ľudia prídu“. 95% pod­ni­ka­te­ľov zabúda na to, že musia pro­dukt vyskú­šať sami na sebe.

Dob­rým prí­kla­dom je reštau­rá­cia. Prvý úspech nespo­číva iba v tom, aké dobré jedlo robíte, ale koľko vašich pria­te­ľov a pria­te­ľov vašich pria­te­ľov príde a zaplatí zaň. Pozvite všet­kých ľudí z tele­fón­neho zoznamu, aby prišli ochut­nať vaše jedlo.

Nie je to však cel­kom tak. Keď som si uve­do­mil, že mám kon­ku­ren­ciu, rozp­la­kal som sa. Dokonca som zavo­lal vývo­já­rom do Indie, že kon­čím. Museli ma povzbu­diť a pre­ho­vá­rať. Naučil som sa, že naj­väč­ším prí­no­som pre pod­ni­ka­nie je nad­še­nie, ktoré som zdie­ľal s obchod­ným par­tne­rom. Bolo oveľa väč­šie než u kon­ku­ren­cie, takže sme vymýš­ľali a rea­li­zo­vali naj­lep­šie nápady. A tak bolo po riva­loch.

Nikoho som nepoz­nal.

Zavo­lal som do AOL a For­besu, aby si zis­tili, že exis­tu­jem.

Čo sa týka kon­tak­tov, začí­nal som v pod­state v mínuse. Prvý člo­vek z Yahoo, s kto­rým som tele­fo­no­val, ma poznal. No ja som si ho vôbec nepa­mä­tal.

Pove­dal mi, že inves­to­val do môjho pod­ni­ka­nia s bez­drô­to­vým inter­ne­tom a o svoje peniaze pri­šiel.

Prav­de­po­dobne si mys­líte, že týmto som stra­til akú­koľ­vek šancu. Po tele­fo­náte sa však z Yahoo stal jeden z mojich naj­väč­ších zdro­jov dis­tri­bú­cie.

Kľú­čom je pred­ví­dať, čo by druhá strana mohla chcieť, a doká­zať, že to nebude nič stáť, a že iba získa. Vtedy bude jed­no­du­cho súhla­siť. Pred­tým, než požia­date o spo­lu­prácu, zamys­lite sa nad tým, ako by ste poten­ciál­nym par­tne­rom čo naj­viac uľah­čili roz­hod­nu­tie.

Ak chcete, aby vašu ponuku pri­jali, musíte im doká­zať, že z ich strany nie je nutný nejaký zásah a všetko je pri­pra­vené.

Skom­bi­nujte záujmy.

Dvad­sať rokov som sa pohy­bo­val v odvetví infor­mač­ných tech­no­ló­gii. Finanč­níc­tvom som sa zaobe­ral asi sedem rokov. Roz­ho­dol som sa skĺbiť svoje záujmy a poda­rilo sa mi vytvo­riť naj­lep­šiu web­stránku o finan­ciách. Nikto ma nepred­be­hol.

Roz­beh­nite biz­nis, kto­rého by ste sa sami stali zákaz­ní­kom.

Chcel som, aby sa na stránke nena­chá­dzali novinky, iba kopa zau­jí­ma­vých nápa­dov a názo­rov. Chcel som vytvo­riť komu­nitu.

Ak inves­tu­jete na základe naj­nov­ších odpo­rú­čaní, ktoré ste si nie­kde pre­čí­tali, môžete veľmi rýchlo o svoje peniaze prísť. Pro­fe­si­onálni inves­tori si často navzá­jom tele­fo­nujú a vymie­ňajú názory. Mana­žéri inves­tič­ných fon­dov trá­via na tele­fóne celé dni.

Ľuďom som pri­nie­sol spô­sob, ako dosiah­nuť niečo podobné online.

Zjed­ná­vajte. Vždy.

Aj keď som mal od začiatku par­tnera s 50% dis­tri­bú­ciou, stále som cho­dil do firiem a za par­tnermi a sna­žil som sa uzat­vo­riť ďal­šie dohody.

Zis­til som, čo im môžem ponúk­nuť a podľa toho som zosta­vil návrh. Chcú web na kľúč? Možno sa zau­jí­majú o obsah môjho por­tálu. Možno chceli, aby moja stránka odka­zo­vala na ich blog, alebo aby sa na nej pre­dá­val ich news­let­ter.

Pri­stál som na všetko. Nako­niec som stránku pre­dal. No nie úplne. Stále som sa u ňu zau­jí­mal, a tak rástla.

Cesta k úspe­chu je kľu­katá.

Keď sa na stránku pri­hlá­silo veľa pou­ží­va­te­ľov, padala. Bolo to kvôli zlému kódo­va­niu. Mys­lel som, že kvôli nespo­ľah­li­vosti stránky trafí šľak.

Nie­ktoré spo­loč­nosti sa o vzá­jom­nej spo­lu­práci roz­ho­do­vali dlho, iné, ako naprí­klad Google, ma odmietli hneď. V podob­ných situ­áciách je dôle­žité, aby ste neza­tr­pkli a nespá­lili všetky mosty. Iná spo­loč­nosť môže vašu ponuku pri­jať. Google možno roz­šíri svoje obzory a pre­su­nie sa do oblasti, v kto­rej už pod­ni­káte.

Ako zis­títe, že už stačí.

Keby som stra­til moti­vá­ciu, vzdal by som to v kto­rom­koľ­vek štá­diu. Nie­kedy ma hnal dopredu stú­pa­júci počet uží­va­te­ľov, ino­kedy zisk. Alebo zavá­dza­nie nových tech­no­ló­gii, ktoré som mal vždy rád, a zlep­še­nia, na ktoré ľudia písali nad­šené recen­zie.

Vybu­dujte silnú komu­nitu.

Ces­to­val som po Spo­je­ných štá­toch a stre­tá­val sa s najak­tív­nej­šími pou­ží­va­teľmi, aby som na vlastné oči videl, ako stránka pomáha ľuďom. Bolo to úžasné. Vedel som, že pokiaľ moje nad­še­nie pre­tr­váva, že som na dob­rej ceste.

Ľudia, s kto­rými som sa stre­tol, sa stali nie­čím ako vyslan­cami môjho por­tálu. Boli takí aktívni, že na ňom trá­vili viac času ako ja. Mys­lím si, že osob­nému stret­nu­tiu so skal­nými fanú­šikmi sa nič nevy­rovná.

Prečo som osobne cho­dil na väč­šinu stret­nutí?

Jedno argen­tín­ske prí­slo­vie hovorí: Keď sa šéf pozerá, krava pri­berá. Pod­nik ras­tie rých­lej­šie, keď naň zakla­da­teľ dohliada. Ten vidí tisíc drob­ností. Jeho najb­ližší asis­tent ich vidí sto, zamest­na­nec desať. Kde nie sú správni ľudia, tam uniknú všetky detaily.

Vtedy som roz­be­hol aj štyri zozna­mo­va­cie por­tály. Napriek tomu, že som vychy­tal všetky muchy a stránky boli nád­herné, tak­mer nikto na ne necho­dil. Aj v tomto prí­pade platí rov­nica žiadni uží­va­te­lia = nulová náv­štev­nosť.

Neza­bú­dajte na lásku!

Láska je živ­nou pôdou pre vytrva­losť. Môžete váš pro­dukt zbož­ňo­vať. Pou­ží­va­te­lia aj inves­tori ho môžu tiež zbož­ňo­vať. Láska má mnoho podôb. Pod­ni­ka­nie a ľudia potre­bujú k životu lásku.

V koneč­nom dôsledku vyvá­rate pre ľudí hod­notu, a tak budu­jete lásku. Pod­ni­ka­nie vlastne napo­máha k šíre­niu lásky medzi ľudí.

Láska + vytrva­losť = bla­ho­byt

Stránku som pre­dal za 10 mili­ó­nov dolá­rov. O dva roky neskôr som skon­čil na mizine, pre­tože som opäť odsu­nul lásku na ved­ľaj­šiu koľaj. Zabu­dol som svoje malé úspe­chy, a tak som zly­hal na celej čiare.

Musel som začať od piky. A to som aj uro­bil.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)