Ako som zaro­bil tak­mer $24 000, len za 4 týždne online fre­e­lan­cingu

Ľudovít Nastišin / 9. septembra 2015 / Tools a produktivita

Keď sa ma ľudia opý­tajú na naj­lepší spô­sob zará­ba­nia peňazí, často­krát sa nad tým už len zasme­jem. Nie preto, že by bola otázka hlúpa, ale preto, že v pod­state neexis­tuje jediná „správna” odpo­veď.

Prav­dou je, že tak­mer hocičo vám dokáže zaro­biť peniaze. Najprv však musíte zme­niť svoje mys­le­nie. Musíte sa naučiť vní­mať svoje zna­losti a skú­se­nosti ako cenné zdroje, ktoré vám vedia pri­niesť pro­fit. Naj­lep­šou ces­tou je pre to prav­de­po­dobne fre­e­lan­cing.

Napriek tomu, čo som už napí­sal … mám pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu.

Dobrá správa

Exis­tuje via­cero miest pre online fre­e­lan­ce­rov ako Elance, či oDesk, ktoré vám umož­ňujú ponú­kať svoje služby, zís­kať kli­en­tov a začať zará­bať aj keď ste len úplní začia­toč­níci.

Zlá správa

Tieto miesta sa však vyzna­čujú extrém­nou súťa­ži­vos­ťou a tak úspech nie je jed­no­du­chý. Ak neviete, čo robíte, kon­ku­ren­cia vám vie sku­točne znep­rí­jem­niť deň.

No nene­chajte sa odra­diť. Dnes vám uká­žem jed­no­du­chý “hack”, vďaka kto­rému som zaro­bil tak­mer $24000 na Elance len za 4 týždne tým, že som navrho­val jed­no­du­ché wordp­ress stránky.

Surf Office

Krok 1: Urobte si “sne­aky rese­arch” na vašu kon­ku­ren­ciu

Pred­tým ako začnete, mali by ste presne vedieť do čoho ste sa pus­tili. To dôle­žité, čo potre­bu­jete vedieť je:

• akú stra­té­giu využíva vaša kon­ku­ren­cia na to aby vynikla

• ako ich môžete vygu­mo­vať tým, že budete až pre­hnane pri­pra­vení

Aby som zís­kal odpo­vede na tieto otázky, pub­li­ko­val som falošný job aby som videl odpo­vede, ktoré som potre­bo­val. Odpo­rú­čam vám uro­biť to isté!

Toto som uve­rej­nil na Elance

Krok 2: Ana­lýza zis­tení

Za 30 minút som dostal tak­mer 100 odpo­vedí a to ma naučilo dve dôle­žité veci:

• viac ako polo­vica z uchá­dza­čov neho­vo­rila ply­nule anglicky

• väč­šina ľudí posie­lala pred­na­sta­vené návrhy bez akej­koľ­vek per­so­na­li­zá­cie

Hneď ako som pri­šiel na tieto dôle­žité infor­má­cie, mal som jedi­nečný uhol pohľadu na vec. Prečo? Väč­šina ľudí najíma fre­e­lan­ce­rov z US/UK kvôli jazy­ko­vej bari­ére. Ľudia sa cítia prí­jem­nej­šie, keď môžu komu­ni­ko­vať vo svo­jom mate­rin­skom jazyku. Vďaka tejto jazy­ko­vej bari­ére bola väč­šina odpo­vedí suchá a nezau­jí­mavá. Ako naprí­klad táto…

Už chá­pete čo mám na mylsi? Doká­žete to lep­šie, Tu je návod ako…

Krok 3: Ako vystú­piť z radu, nechať kon­ku­ren­ciu za sebou a začať zís­ka­vať prácu

Na to aby ste zažia­rili v mori fre­e­lan­ce­rov, musíte jed­no­značne uká­zať, že roz­umiete svoju poten­ciál­nemu kli­en­tovi a poskyt­núť mu dôvod, aby si váš návrh pre­čí­tal naozaj pozorne. Váš prí­stup musí byť ľud­ský, pútavý a viac ako všetko… per­so­na­li­zo­vaný.

Nikto sa nechce cítiť ako 573. kli­ent v daný deň.

Zis­tite si čo naj­viac o svo­jom poten­ciál­nom kli­en­tovi a hľa­dajte najmä tieto veci: 

• His­tó­ria nají­ma­nia — nají­majú na Elance pra­vi­delne? Ak áno, je to dobré zna­me­nie, že sa jedná o seri­óz­neho kli­enta.

• His­tó­ria feed­backu — akú spätnú väzbu majú na fre­e­lan­ce­rov, s kto­rými už v minu­losti pra­co­vali? Čo sa im páčilo a čo nie?

• Osobné detaily — meno, záujmy, miesto a pod. Čokoľ­vek čo môžete pou­žiť na vybu­do­va­nie neja­kého vzťahu.

KO úder: mini video pitch

Keď máte všetky potrebné infor­má­cie, pou­žite ich na vytvo­re­nie krát­keho “mini-pitch” videa cez unlis­ted You­Tube.

Ako by malo vyze­rať:

• dĺžka max. 90 sekúnd

• pred­stavte sa a uveďte svoj krátky backg­round

• pove­dzte prečo sa vám páči TENTO KON­KRÉTNY pro­jekt

• neza­bud­nite na jed­no­du­ché Call to Action a kon­takt.

Od tohto bodu je pro­ces jed­no­du­chý. Rad­šej ako posie­lať jed­no­du­chý a stále rov­naký pro­po­sal ako všetci ostatní, pošlite krátky mes­sage s lin­kom na video. Táto metóda fun­guje prek­va­pivo dobre, pre­tože vás od celej hordy fre­e­lan­ce­rov odlíši a potvrdí, že máte sku­točný záu­jem. Toto sa nedá okla­mať.

Pozri si videá a sce­nár, vďaka kto­rému som zaro­bil naozaj slušnú sumu a to len za 4týždne. K tomu tam náj­deš aj kom­pletný stra­tegy guide, celé FREE aby si mohol aj ty uspieť ako online fre­e­lan­cer. Všetko náj­deš tu.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)