Ako star­tup, ktorý vytvára mäso z rast­lín, zau­jal Billa Gatesa a foun­de­rov Twit­teru

Michal Sorkovský / 23. august 2015 / Tools a produktivita

Mäso nemusí pochá­dzať zo zvie­rat, aby bolo výživné. S akýmto nápa­dom pri­šiel star­tup s náz­vom Bey­ond Meat, ktorý chce vyrá­bať mäso pomo­cou paten­to­va­nej tech­no­ló­gie a rast­lin­ných pro­duk­tov.

Foun­der star­tupu Ethan Brown vyrás­tol vo Was­hing­tone, pod dohľa­dom svojho otca, pro­fe­sora, ktorý bol sku­točne zapá­lený pre poľ­no­hos­po­dár­stvo. Počas víken­dov a v lete, ces­to­val Ethan a jeho rodina na vidiecku farmu do Mary­landu, ktorú spo­čiatku brali iba ako svoje hobby. Táto farma nako­niec vyrá­stla do plno­hod­not­ného živi­teľa rodiny. „Strá­vil som tam dosť času na to, aby som si uve­do­mil, že musí exis­to­vať lepší spô­sob, ako tieto veci robiť,“ pove­dal Brown.

Ďalej začína hovo­riť o naj­pod­stat­nej­ších zlož­kách, z kto­rých sa skladá mäso a medzi ktoré pat­ria ami­no­ky­se­liny, lipidy a voda, plus nejaké mine­rály a sto­pové prvky. „Všetky tieto veci sa bohato nachá­dzajú aj v rast­li­nách,“ hovorí Brown. „Výzvou je zobrať všetky tieto hlavné zložky z rast­lín a zhro­maž­diť ich do zosta­ve­nia, v akom sú v mäse.“

Ale prečo sa vlastne vyhý­bať mäsu, ako ho poznáme dnes? „Chov dobytka je nesku­točne neefek­tívny spô­sob pro­duk­cie biel­ko­vín.“ Brown ďalej tvrdí, že si pro­ces chovu hos­po­dár­skych zvie­rat vyža­duje až zby­točne veľa pôdy, ener­gie a vody. Navyše dodáva, že, z mäsa, ktoré z jed­ného zvie­raťa zís­kame, jeme iba 30%, zvy­šok je nevy­užitý.

Výro­bou mäsa, môžeme súčasne vyrie­šiť štyri prob­lémy.“ Brown dal týmto prob­lé­mom trefný názov: „šty­ria jazdci“. Ide o prob­lémy, ktoré dlho­dobo trá­pia celé ľud­stvo a teda kli­ma­tické zmeny, zlé životné pod­mienky zvie­rat, prí­rodné zdroje a ľud­ské zdra­vie. Ethan Brown sa sám stal, ako 18-ročný vege­ta­riá­nom. „Mno­hým ľuďom sa nepáči spô­sob, akým je dnes doby­tok zabí­janý,“ pove­dal. „Ale tak­tiež dnes žije nepri­ro­dzený počet zvie­rat a keď tieto zvie­ratá dýchajú, vylu­čujú uhlík.“

V roku 2009 začal Brown pra­co­vať s dvo­j­icou pro­fe­so­rov z Uni­ver­sity of Mis­souri na vývoji ich vlast­ného pro­jektu, kto­rého cie­ľom bolo pre­or­ga­ni­zo­vať biel­ko­viny v rast­li­nách. Tento pro­jekt dostal nie­koľko gran­tov od štátu, aby mohol ďalej roz­ví­jať svoju tech­no­ló­giu, ktorá je dnes pros­tried­kom, čo star­tupu Bey­ond Meat umož­ňuje vyrá­bať mäso z rast­lín.

Zatiaľ čo sa hlavné sídlo spo­loč­nosti Bey­ond Meat nachá­dza v Mis­souri, ďal­šie zaria­de­nie bolo otvo­rené v El Segunde, malom mes­tečku neďa­leko LA. Okrem toho v roku 2011 dostal pro­jekt finančnú injek­ciu, v podobe inves­tí­cie od firmy Kle­i­ner Per­kins. Ďal­šími inves­tormi boli potom: The Obvi­ous Cor­po­ra­tion (spo­loč­nosť zalo­žená spo­lu­za­kla­da­teľmi Twit­teru Eva­nom Wil­liam­som a Bizom Sto­nom), Bill Gates, Mor­gan Creek Capi­tal, DNS Capi­tal a foun­der Honest Tea Seth Gold­man.

V roku 2013, napí­sal Bill Gates dokonca blog o tom, ako vo svo­jom tacos vyskú­šal kura­cie mäso vyro­bené z rast­lín star­tu­pom Bey­ond Meat. „To mäso roz­hodne vyze­ralo a voňalo ako kura. Ochut­nal som z neho a ono aj chu­tilo ako sku­točné kura. Bol som ale prek­va­pený, keď som zis­til, že v ňom nebola ani štipka sku­toč­ného kuraťa. Mäso bolo vyro­bené výhradne z rast­lín. Ja som však vôbec necí­til roz­diel. Čo som ochut­nal, bolo viac, než len náh­rada mäsa. Bola to chuť jedla z budúc­nosti.“

V roku 2014 omy­lom pre­dá­vali v obchode Whole Foods kurací šalát, v kto­rom boli zamie­šané aj kúsky mäsa vyro­bené z rast­lín, avšak nikto zo zákaz­ní­kov roz­diel nepos­tre­hol. Napriek všet­kým pozi­tív­nym odoz­vám, ale Brown stále hovorí, že jeho tím čaká veľa práce. „Bude to chvíľu trvať, kým sa nám úplne podarí kopí­ro­vať mäso, ale našťas­tie pre nás, ak vlo­žíte náš pro­dukt do tacos alebo bolon­ských špa­giet, je veľmi ťažké spoz­nať roz­diel.“ Brown dodáva, že napriek všet­kým pokro­kom, je v situ­ácií keď sú sami o sebe vedľa seba, stále jasné, ktoré mäso je vyro­bené z rast­lín a ktoré je zo zvie­raťa.

Spo­loč­nosť má samoz­rejme aj svo­jich hej­te­rov, medzi kto­rých sa radí aj Tom Phil­pott, ktorý píše pre Mot­her Jones. Jeho, nie prí­liš prí­ve­tivé slová, visia na stene v pre­vádzke Bey­ond Meat v El Segundo. Naj­lep­šou odpo­ve­ďou na neprí­jemné slová nepraj­ní­kov ale vždy budú dobré výsledky pro­jektu. Medzi ne môžeme určite počí­tať to, že všetky pro­dukty Bey­ond Meat sa už dajú zakú­piť vo viac ako 4000 obcho­doch po celej USA. Brown na záver dodáva, že zrejme najob­ľú­be­nej­ším pro­duk­tom zatiaľ s pre­hľa­dom zostáva ich Beast Bur­ger.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)