Ako vstá­vať o 4 ráno a byť úspeš­ný?

Kristína Vavrová / 19. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Pre­čí­taj si know how od sve­to­vých líd­rov, kto­rí vstá­va­jú v čase, keď ty sa len pre­vra­ciaš na dru­hý bok. Pre­čo to robia?

Pod­ľa Wall Stre­et Jour­nal je prá­ve štvr­tá ran­ná hodi­na tá naj­pro­duk­tív­nej­šia z celé­ho dňa. Má to hneď nie­koľ­ko vysvet­le­ní – keď­že vte­dy všet­ci počí­ta­jú oveč­ky, fak­to­ry rozp­ty­ľu­jú­ce našu pozor­nosť sú rov­né nule. Nikto nepí­še sms ani mai­ly, nikto nevo­lá, deti ešte nepla­čú a neča­ka­jú na raňaj­ky. Ani skro­lo­vať Face­bo­ok ťa neba­ví, lebo o 7 ráno tam bude to isté, čo bolo o 4.

zdroj: pexels.com

Môžeš si však pove­dať, že veď pra­cu­jem od 8:00h do 17:00h, načo budem vstá­vať tak sko­ro, keď prá­ca ma počká v kan­ce­lá­rii. Koľ­ko­krát máš však večer vyčer­pa­ný po prá­ci ešte chuť čítať seba­roz­vo­jo­vú kni­hu, ísť cvi­čiť, či dopriať si čas na veci, do kto­rých sa ti nikdy nech­ce? Naštar­to­vať svoj deň nie­čím prí­jem­nej­ším než ute­ka­ním do prá­ce ťa doká­že správ­ne naštar­to­vať a nala­diť.

zdroj: pexels.com

Naprí­klad taký Tim Cook (CEO App­le) vstá­va kaž­dý deň o 3:45. Ani David Cush (CEO Vir­gin Ame­ri­ca) neza­há­ľa a má nasta­ve­ný budík na 4:15 — čas využí­va na obvo­la­nie obchod­ných par­tne­rov, kto­rí už majú pra­cov­ný čas. Richard Bran­son síce vstá­va „až“ o 5, ale ráno využí­va na cvi­če­nie a trá­ve­nie času s rodi­nou. Tvr­dí, že tak sa správ­ne nala­dí, a potom je pri­pra­ve­ný vrhnúť sa na biz­nis.

zdroj: pexels.com

Jas­né, že nedo­ká­žeš vstať o 4 ráno pokiaľ cho­die­vaš spať po pol­no­ci. Sko­ré ran­né vstá­va­nie ti tro­chu pre­ho­dí režim a ver tomu, že nie­ke­dy neuvi­díš ani polo­vi­cu fil­mu, kto­rý dáva­jú o 20-tej v tel­ke. Byť tak­to vyčer­pa­ný sko­ro večer má však aj svo­je výho­dy – naprí­klad tvo­je noč­né nájaz­dy na chlad­nič­ku budú minu­los­ťou. Pros­te ich nestih­neš. Na dru­hej stra­ne, ráno ten­to extra čas urči­te využi­ješ ove­ľa pro­duk­tív­nej­šie než poze­ra­ním fil­mu a napchá­va­ním sa zmrz­li­nou.

zdroj: pexels.com

A čo teda môžeš robiť tak sko­ro ráno? Tu je zopár tipov:

Medi­tuj

Oprah Win­frey si bez pol­ho­di­no­vej medi­tá­cie nevie svoj deň pred­sta­viť. Tvr­dí, že také­to uvoľ­ne­nie vzbu­dzu­je kre­a­ti­vi­tu a zlep­šu­je úro­veň živo­ta.

zdroj: pinterest.com

Dýchaj

Výskum­ník v oblas­ti šťas­tia a spo­koj­nos­ti Sha­wn Achor tvr­dí, že pozo­ro­vať svoj dych den­ne hoci len 2 minú­ty, učí mozog sústre­diť sa na jed­nu vec, zní­žiť stres a zvý­šiť pocit šťas­tia.

Cvič

Je mož­no ťaž­ko pred­sta­vi­teľ­né, že tak sko­ro ráno budeš pre­ko­ná­vať svo­je maxi­mum na drep, nie je to však nemož­né. Spoz­náš úpl­ne nových ľudí, roz­hý­beš sa a nakop­neš svoj deň správ­nym spô­so­bom. A večer po prá­ci máš voľ­no.

zdroj: pexels.com

Spi v oble­če­ní na cvi­če­nie

Mys­líš, že sa ráno po zobu­de­ní nepri­nú­tiš ísť behať ale­bo cvi­čiť? Ver tomu, že ak už sa zobu­díš oble­če­ný do posil­ky, tak ti bude fakt blbé len tak sa z neho vyzliecť.

Náj­di si dôvod vstať

Je ide­ál­ne naplá­no­vať si nie­čo prí­jem­né pre seba, aby si mal pozi­tív­nu moti­vá­ciu vstá­vať v takú hodi­nu. Vďa­ka tomu budeš nabi­tý a pozi­tív­ne nala­de­ný na celý deň.

zdroj: pexels.com

Daj si budík ďalej od poste­le

Áno, je to už oboh­ra­tá plat­ňa, ale koľ­ko­krát si už vypol budík len natia­hnu­tím ruky bez toho, aby si si to uve­do­mil? Aj tak spať s tele­fó­nom pri hla­ve sa neod­po­rú­ča – zabi­ješ dve muchy jed­nou ranou.

Pred­stav si, čo všet­ko doká­žeš s hodi­nou naviac

Ako čas­to ideš spať s poci­tom, že deň bol prí­liš krát­ky, aby si sti­hol všet­ko, čo si chcel? Teraz máš prí­le­ži­tosť dohnať to! Pre­čí­taj si kni­hu, choď na dlhú pre­chádz­ku so psom lebo vieš, že to zbož­ňu­je, uvar si luxus­né raňaj­ky, nachys­taj si zdra­vý obed ale­bo rob čokoľ­vek, čo si dote­raz vždy odsú­val a večer sa ti do toho nech­ce­lo.

zdroj: pexels.com

Sta­nov si na kaž­dý deň 3 cie­le

Nemys­lí­me teraz den­ný to do list, kto­rý sa ma roz­rásť o ďal­šie 3 veci. Ide o teba samé­ho a o to, ako sa chceš sám zlep­šo­vať. Daj si za cieľ, že pomô­žeš aspoň jed­nej oso­be, poďa­ku­ješ kaž­dé­mu, kto pre teba nie­čo uro­bí, ale­bo pote­šíš svo­ju polo­vič­ku. Hoci­čo, čo vieš, že ti dodá ener­giu.

zdroj: pexels.com

Vyčis­ti si pri­ja­té sprá­vy

Ak chceš ráno využiť pra­cov­ne, daj si za úlo­hu odpí­sať na mai­ly či sprá­vy. Jed­no­znač­ne tým zvý­šiš svo­ju pro­duk­ti­vi­tu, pre­to­že keď prí­de dru­há stra­na ráno do prá­ce, uvi­dí tvo­ju odpo­veď a urči­te bude rea­go­vať ešte doobe­da. A nie je nič kraj­šie, ako ísť do prá­ce s vedo­mím, že všet­ky prí­jem­né i neprí­jem­né mai­ly sú už vyba­ve­né.

zdroj: forbes.cz

Pridať komentár (0)