Ako vytvoriť úspešný business case vo svete internetu vecí

Zuzana Kotuliaková / 8. februára 2018 / Lifehacking

V pon­de­lok 26. feb­ru­ára sa usku­toční ďalší Sig­fox IoT Me­e­tup, na kto­rom pre­behne pre­zen­tá­cia účast­ní­kov Sig­fox Chal­lenge a pa­ne­lová dis­ku­sia na tému „Ako vy­tvo­riť úspešný bu­si­ness case vo svete in­ter­netu vecí“. Ak­cia sa usku­toční v bra­ti­slav­skom Sa­tori Stage.

zdroj: FB simplecell

V pon­de­lok 26. feb­ru­ára sa usku­toční ďalší Sig­fox IoT Me­e­tup, na kto­rom pre­behne pre­zen­tá­cia účast­ní­kov Sig­fox Chal­lenge a pa­ne­lová dis­ku­sia na tému „Ako vy­tvo­riť úspešný bu­si­ness case vo svete in­ter­netu vecí“. Ak­cia sa usku­toční v bra­ti­slav­skom Sa­tori Stage.

Sig­fox IoT Me­e­tup je je­di­nečné ko­merčné po­du­ja­tie svojho druhu za­me­rané na mo­ti­vo­va­nie štu­den­tov, star­tu­pis­tov, hard­vé­ro­vých vý­vo­já­rov, sys­té­mo­vých in­teg­rá­to­rov či in­ves­to­rov, aby sa vy­dali na cestu do sveta in­ter­netu vecí. Účast­níci me­e­tupu sa do­zve­dia de­taily z biz­nis pro­stre­dia a re­ál­nej ap­li­ká­cie tech­no­ló­gie Sig­fox v pro­jekte In­noS­vět čes­kého ener­ge­tic­kého dis­tri­bú­tora In­nogy, ako aj množ­stvo uži­toč­ných in­for­má­cií pre star­tu­pis­tov od skú­se­ného in­ves­tič­ného ma­na­žéra.

Pa­ne­lo­vej dis­ku­sie sa zú­čast­nia dvaja zau­jí­maví hos­tia, ktorí majú k biz­nis téme čo po­ve­dať. Pr­vým z nich je ma­na­žér ino­vá­cií, ktorý stojí za spo­mí­na­ným pro­jek­tom In­noS­vět, Fran­ti­šek Va­šek. Hos­ťom po­roz­práva ako vzni­kajú ino­vačné ap­li­ká­cie a aká je ich cesta v pro­stredí veľ­kej ener­ge­tic­kej spo­loč­nosti..

Dru­hým zau­jí­ma­vým účast­ní­kom pa­nelu bude Ja­ro­slav Ľup­ták, in­ves­tičný ma­na­žér z Ne­ulogy Ven­tu­res, ktorý sa s hos­ťami po­delí o ko­pec dô­le­ži­tých in­for­má­cií o tom, kde a ako oslo­viť po­ten­ciál­nych in­ves­to­rov s vlast­ným ná­pa­dom. Ok­rem iného je aj spo­lu­za­kla­da­te­ľom sú­ťaže Star­tu­pA­wards.SK a naj­väč­šieho slo­ven­ského VC fondu Ne­ulogy Ven­tu­res.

Sig­fox Chal­lenge

Sú­čas­ťou eventu bude aj vy­hlá­se­nie ví­ťa­zov ve­rej­nej vý­zvy na vy­tvo­re­nie kon­krét­nych IoT za­ria­dení – tzv. Sig­fox Chal­lenge. Prvá chal­lenge bola vy­hlá­sená na vy­tvo­re­nie za­ria­de­nia pre diaľ­kový od­po­čet stavu elek­tro­me­rov, aby si mohli zá­kaz­níci ener­ge­tic­kých spo­loč­ností prie­bežne kon­tro­lo­vať spot­rebu. Druhá bola za­me­raná na vý­voj se­iz­mic­kého sní­mača ur­če­ného pre bez­peč­nostné rie­še­nia na sú­krom­ných po­zem­koch.

Do Sig­fox Chal­lenge bolo pri­hlá­se­ných šesť tí­mov, no o vý­hru vo vý­zve na­ko­niec za­bo­jujú spo­loč­nosti Aerob­tec, OLMO, MP Sys­tems a vý­vo­jár Mi­ro­slav Štef­lík.

Vý­zva pre­bie­hala dva me­siace a pri­šiel čas, aby vý­vo­jári ve­rejne pre­zen­to­vali do­sia­hnuté vý­sledky pred od­bor­nou po­ro­tou. Tú bude tvo­riť zá­stupca in­ves­to­rov, Ja­ro­slav Ľup­ták z Ne­ulogy Ven­tu­res, šéf­re­dak­tor ma­ga­zínu PC Re­vue Mar­tin Drobný, po­ten­ciálni zá­kaz­níci Fran­ti­šek Va­šek z In­nogy a Ru­dolf Bárta zo Se­cu­ri­tonu a IoT od­bor­ník zo Sim­ple­Cell Slo­va­kia An­drej Do­bák.

Po­čas ak­cie bude vy­hlá­sená aj ďal­šia Sig­fox Chal­lenge, ten­to­krát za­me­raná na ob­lasť asis­to­va­ného ži­tia. Viac in­for­má­cii sa do­zviete priamo na Sig­fox IoT Me­e­tupe.

Na zá­klade od­po­rú­ča­nia or­ga­ni­zá­tora pri­po­mí­name, aby ste si vstu­penku na po­du­ja­tie za­bez­pe­čili čím skôr z dô­vodu ob­me­dze­nej ka­pa­city. Po­du­ja­tie or­ga­ni­zuje spo­loč­nosť Sim­ple­Cell Ne­tworks Slo­va­kia ako prvý a je­diný ce­lo­ná­rodný ope­rá­tor siete pre in­ter­net vecí.

Pre či­ta­te­ľov Star­ti­tup vy­hra­dil or­ga­ni­zá­tor 10 lís­tkov so zľa­vou 20 % na vstu­penku. Pri ná­kupe stačí za­dať zľa­vový ku­pón Star­ti­tup.

Pridať komentár (0)