Aký prí­beh sa skrý­va za budo­va­ním futu­ris­tic­ké­ho App­le Par­ku?

Miroslav Lukáč / 16. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: youtube.com

Nová cen­trá­la App­le s náz­vom App­le Park, je kruh s obvo­dom 1,609 km a bude obklo­pe­ný veľ­kým množ­stvom zele­ne. Ste­ve Jobs kedy­si pove­dal, že nový kam­pus je zro­dom naj­lep­šej kan­ce­lár­skej budo­vy na sve­te. S roz­lo­hou kan­ce­lár­skych pries­to­rov 260 128 met­rov štvor­co­vých bude “dru­hým domo­vom” pre viac ako 13 000 zamest­nan­cov.

Pohľad na kam­pus z mar­ca 2017.

zdroj foto: App­le

Tak­to vyze­ral prvý návrh zve­rej­ne­ný v roku 2013.

zdroj foto: App­le

Ste­ve Jobs prvý­krát ozná­mil, že plá­nu­je výstav­bu App­le Par­ku na zasad­nu­tí mest­skej rady ešte v roku 2011.

zdroj foto: scribd.com

Je to tak tro­chu ako keby pri­stá­la koz­mic­ká loď,“ pove­dal Jobs. Tu si môžeš pozrieť celé video.

App­le park sa nachá­dza pria­mo na uli­ci súčas­né­ho are­álu App­le.

zdroj foto: App­le

Toto je naj­de­tail­nej­ší záber toho, čo sa kde v are­áli nachá­dza. Za všim­nu­tie sto­jí veľ­ké fit­ness cen­trum v seve­ro­zá­pad­nom rohu pozem­ku, kde je dosta­tok par­ko­va­cích miest v blíz­kos­ti diaľ­ni­ce a audi­tó­rium s pria­mym prí­stu­pom z ces­ty.

zdroj foto: Fos­ter + Par­tners

Asi naj­viac zapa­mä­ta­teľ­ný a zásad­ný význam pre pro­jekt bol pod­ľa Ste­ve Job­sa vyjad­re­nie archi­tek­ta Nor­ma­na Fos­te­ra, kto­rý pove­dal: „Nevní­maj­te ma ako kli­en­ta, ale ako súčasť svoj­ho tímu.“

zdroj foto: App­le

Dizaj­no­vo sa čias­toč­ne inšpi­ro­val are­álom Stan­ford uni­ver­zi­ty.

zdroj foto: Stan­ford University/Facebook

Pôda pod App­le Par­kom bola kedy­si síd­lom pre pro­duk­ty spo­loč­nos­ti HP.

zdroj foto: HP

Nako­niec bola budo­va v roku 2014 zrov­na­ná so zemou.

zdroj foto: You­tu­be

Násled­ne začal pro­ces výstav­by. Táto fot­ka je z feb­ru­ára 2016.

zdroj foto: You­tu­be

Jed­ným z cha­rak­te­ris­tic­kých rysov budo­vy sú obrov­ské tabu­le zakri­ve­né­ho skla. Pod­ľa dodá­va­te­ľa skla, spo­loč­nosť See­le, bude App­le Park pokrý­vať viac ako 6 km skla.

zdroj foto: You­tu­be

Are­ál bol navr­hnu­tý, tak aby bol čo naj­viac pre­svet­le­ný a vzduš­ný.

zdroj foto: App­le

80% exte­ri­é­ru bude tvo­riť zeleň s viac ako 7 000 vysa­de­ný­mi stro­ma­mi.

zdroj foto: App­le

Väč­ši­na stro­mov vo vnút­ri App­le Par­ku budú ovoc­né stro­my. Pod­ľa sché­my fia­lo­vé bod­ky sú sliv­ky, oran­žo­vé mar­hu­le, hne­dé oli­vov­ní­ky, žlté jab­lo­ne a čer­ve­né hur­mi­ka­ki.

zdroj foto: You­tu­be

Stro­my sa stá­le ešte len vysá­dza­jú a dokon­če­nie terén­nych úprav je naplá­no­va­né na dru­hý štvrť­rok 2017.

zdroj foto: You­tu­be

Budo­va bude mimo­riad­ne šetr­ná k život­né­mu pro­stre­diu. App­le tvr­dí, že to bude naj­väč­šia pri­ro­dze­ne vet­ra­ná budo­va na sve­te, čo zna­me­ná, že väč­ši­nu roka nebu­de potreb­ná kli­ma­ti­zá­cia ale­bo kúre­nie.

zdroj foto: App­le

Pri­bliž­ne 4 300 betó­no­vých plat­ní vytvá­ra pri­ro­dze­ný ven­ti­lač­ný sys­tém.

zdroj foto: App­le

App­le Park bude dis­po­no­vať aj kilo­met­ra­mi jog­gin­go­vých a cyk­lis­tic­kých chod­ní­kov po celom are­áli, kto­ré zamest­nan­com uľah­čia pre­sú­va­nie sa. K dis­po­zí­cii bude telo­cvič­ňa a fit­ness cen­trum, kto­rých hod­no­ta je viac ako 66 mil. €.

zdroj foto: App­le

Zamest­nan­ci sa začnú sťa­ho­vať už ten­to mesiac. „Hlav­ná budo­va, par­ko­vis­ká, divad­lo a fit­ness cen­trum sú stá­le vo výstav­be,“ uvá­dza sa v sprá­ve zo 7.marca. „pre­sun zamest­nan­cov začne v aprí­li a potr­vá do kon­ca roka 2017. Fáza 2 a ved­ľaj­šia budo­va by mali byť dokon­če­né do roku 2018.“

zdroj foto: App­le

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)