Aký je sku­toč­ný význam emó­cií, kto­ré nahra­di­li tla­čid­lo Páči sa mi to?

Dominika Kováčová / 6. marca 2016 / Tech a inovácie

Uží­va­te­lia Face­bo­ok-u sa už dlho doža­do­va­li tla­čid­la ´Nepá­či sa mi to´ pri iko­ne Face­bo­oku ´Páči sa mi to´.

To sa však nikdy nesta­ne a ja sa pokú­sim vysvet­liť pre­čo.

Namies­to toho, aby Face­bo­ok jed­no­du­cho pri­dal pod prís­pev­ky tla­čid­lo ´Nepá­či sa mi to´ v októb­ri spo­loč­nosť zača­la tes­to­vať sadu šies­tich smaj­lí­kov pred­sta­vu­jú­cich nasle­dov­né emó­cie: Páči sa mi to, Super, Haha, Žas­nem, Je mi to ľúto a Štve ma to!

V stre­du 24. feb­ru­ára 2016 si mohol prvý raz na tvo­jom Face­bo­oku spo­zo­ro­vať veľ­kú zme­nu a to ponu­ku pia­tich nových tla­či­diel pri sta­rom zná­mom ozna­če­ní ´Páči sa mi to´.

foto: wired.co

Face­bo­ok vysvet­lil exis­ten­ciu novej fun­kcie na svo­jom blo­gu:

Čas­to sme počú­va­li od našich pou­ží­va­te­ľov, že by malo exis­to­vať viac spô­so­bov, ako ľah­ko a rých­lo vyjad­riť reak­ciu na nový prís­pe­vok. Toto je dôvod, pre­čo sme obo­ha­ti­li ´Páči sa mi to´ tla­čid­lo a dali vám mož­nosť, ako zdie­ľať vaše reak­cie na prís­pev­ky rých­lym a jed­no­du­chým spô­so­bom.´´

Nové tla­čid­lá môžeš vyhľa­dať buď podrža­ním tla­čid­la ´Páči sa mi to´ (ak si na tele­fó­ne ale­bo tab­le­te), ale­bo jed­no­du­cho vzná­ša­ním kur­zo­ra myši nad tla­čid­lom ´Páči sa mi to´ (ak si na sto­lo­vom počí­ta­čí, note­bo­oku). Keď klik­neš na smaj­lí­ka, kto­ré­ho si si vybral, ten sa obja­ví ako tvo­ja reak­cia pod prís­pev­kom.

Mark Zuckerberg, zakladateľ Facebooku

foto: news24online.com

Face­bo­ok ti síce ozná­mil , že reak­cie dáva­jú pou­ží­va­te­ľom nové spô­so­by vyjad­riť sa, o tom niet pochýb. Pou­ží­va­te­lia, sa už dáv­no sťa­žo­va­li, že tla­čid­lo ´Páči sa mi to´ nie je vhod­né pou­žiť v prí­pa­doch ako je stra­ta nie­ko­ho blíz­ke­ho, roz­chod, opus­te­nie zamest­na­nia, či rôz­ne sprá­vy o nešťast­ných uda­los­tiach ako sú naprí­klad zeme­tra­se­nia, a radi by sa k tým­to veciam vyjad­ri­li s úctou.

Ale rov­na­ko ako tak­mer všet­ko, čo Face­bo­ok robí, má aj toto svo­ju dru­hú stra­nu min­ce a tá zahŕňa kva­lit­nej­šie sle­do­va­nie dát. Face­bo­ok si odte­raz bude môcť vybe­rať a pro­fi­to­vať z nových infor­má­cií, kto­ré mu sám ponúk­neš.

photo1

foto: adsweek.com

V janu­ári sa titul­ný člá­nok maga­zí­nu Sla­te veno­val téme– Ako fun­gu­jú algo­rit­my prís­pev­kov na Face­bo­oku – čo roz­ho­du­je o tom, čo vidíš, aké člán­ky sa ti zobra­zia ako prvé v hor­nej čas­ti okna, keď sa pri­hlá­siš, a pre­čo vlast­ne Face­bo­ok fil­tru­je prís­pev­ky, kto­ré máš vidieť.

Struč­ne pove­da­né, Face­bo­ok pri­šiel k pre­sved­če­niu, že kľú­čom k jeho dlho­do­bé­mu úspe­chu je zís­ka­vať čoraz kva­lit­nej­šie úda­je o svo­jim uží­va­te­ľo­vi tým, ako rea­gu­je na prís­pev­ky.

Naprí­klad si si už urči­te vši­mol aj ty, že si už dáv­no nevi­del prís­pe­vok spo­lu­žia­ka zo stred­nej. Nie, nie je to tým, že by na Face­bo­ok nepri­spie­val, len má iný kruh záuj­mov ako ty, a pre­to ho Face­bo­ok vyhod­no­til ako oso­bu, kto­rú by si nech­cel sle­do­vať. Face­bo­ok sta­vil na kva­li­tu, nie na kvan­ti­tu prís­pev­kov. Prís­pev­ky, kto­ré by ťa nudi­li, by ťa nedo­nú­ti­li kaž­dú chví­ľu načí­ta­vať, čo je nové a Face­bo­ok by tak stra­til na popu­la­ri­te.

foto: img.rasset.io

Tla­čid­lo ´Páči sa mi to´ bolo od začiat­ku kľú­čo­vým zdro­jom tých­to dát. Keď si ozna­čil nie­čo, čo sa ti páči, Face­bo­ok impli­cit­ne vyhod­no­til , že ti má podob­ných vecí uká­zať viac. Ale v prí­pa­de, keď bolo tla­čid­lo ´Páči sa mi to´ tvo­ja jedi­ná mož­nosť, nevy­jad­ril si dosta­toč­ne ako sa cítiš, keď si pre­ze­ráš daný prís­pe­vok.

Na roz­diel od toho dnes už dáva Face­bo­ok uží­va­te­ľom šesť mož­nos­tí ako zare­a­go­vať, zna­me­ná to, že Face­bo­ok môže začať zhro­maž­ďo­vať ove­ľa odliš­nej­šie úda­je o tom, ako pou­ží­va­te­lia rea­gu­jú.

Face­bo­ok hovo­rí, že nebu­de využí­vať tvo­je reak­cie tou­to ces­tou, zatiaľ, ale časom sa to zme­ní, hovo­rí blo­go­vý prís­pe­vok :

Tak ako sme to robi­li dote­raz usudzujeme,že ak nie­kto ozna­čí, že sa mu prís­pe­vok páči, bude chcieť vidieť viac podob­ných prís­pev­kov. Na začiat­ku nebu­de zále­žať na tom, či nie­kto ozna­čí, že sa mu prís­pe­vok páči, ale­bo že žas­ne, ale­bo ho robí smut­ným, jed­no­du­cho bude­me spo­čiat­ku vyhod­no­co­vať akú­koľ­vek reak­ciu tak, že chce­te vidieť viac z toh­to dru­hu obsa­hu. Postu­pom času dúfa­me, že sa dozvie­me viac o tom, ako majú byť roz­diel­ne reak­cie pou­ži­té na vyhod­no­co­va­nie nových prís­pev­kov, kto­ré by uží­va­te­lia chce­li vidieť.´´

Ako by to moh­lo fun­go­vať? V roz­ho­vo­re Krug odmie­tol aké­koľ­vek špe­ci­fi­ká , pove­dal: „ Cie­ľom spo­loč­nos­ti pre túto chví­ľu je naučiť sa, ako ľudia pou­ží­va­jú nové reak­cie a to nám pomô­že zlep­šiť fun­go­va­nie v budúc­nos­ti. Ale mám neja­ké kva­li­fi­ko­va­né odha­dy.´´

NewFBEmojis.0.0

foto: cdn.com

Je tu jeden nápad ako to zis­tiť : Face­bo­ok vedie výskum, kto­rý pra­cu­je na algo­rit­me vyhod­no­cu­jú­com nové prís­pev­ky, kto­ré robia pou­ží­va­te­ľov šťast­nej­ší­mi a smut­nej­ší­mi, tým že im uka­zu­je väč­ší podiel klad­ných ale­bo zápor­ných prís­pev­kov. Ďalej by mal výskum pomôcť spo­loč­nos­ti opti­ma­li­zo­vať hra­ni­cu medzi zme­sou šťast­ných, smut­ných, užas­nu­tých, vtip­ných a zau­jí­ma­vých prís­pev­kov, aby pou­ží­va­te­lia vra­ca­li ku svo­jich účtom kaž­dý jeden deň.

Skús to pocho­piť ako sprá­vy, v kto­rých sa redak­to­ri v médiách cie­lia na čita­te­ľov sple­ťou kata­strof, poli­tic­kých tém, poča­sia, záuj­mov. Časom by sa aj Face­bo­ok mohol nasta­viť, ako namie­ša­ná zmes ingre­dien­cií pria­mo pre teba pod­ľa toho ako sa cítiš.

Vyze­ra­lo by to tak, že pou­ží­va­te­lia, kto­rí sa budú pri­hla­so­vať na Face­bo­ok s cie­ľom sa poba­viť, budú zahr­ňo­va­ní kome­diál­ny­mi prís­pev­ka­mi a naopak, tí, kto­rí budú chcieť byť infor­mo­va­ní, odhod­la­ní ale­bo doslo­va pro­vo­ko­va­ní, náj­du na Face­bo­oku oko­re­ne­né prís­pev­ky a kon­tro­verz­né názo­ry, pre kto­ré si priš­li.

breaking-down-newsfeed-algorithm1

foto: pixabay.com

Dáta zís­ka­né zozbie­ra­ním reak­cií na prís­pev­ky, by moh­li byť pou­ži­té ako účin­ný algo­rit­mus pre cie­le­nie reklám na Face­bo­oku. Tak­to by sa moh­li stať tla­čid­lá rôz­nych reak­cií na prís­pe­vok cen­ným ana­ly­tic­kým nástro­jom pre inze­ren­tov a samoz­rej­me pre Face­bo­ok, kto­rý si kla­die vyso­kú pri­ori­tu v oblas­ti inzer­cie reklám. V budúc­nos­ti by tak Face­bo­ok mohol byť schop­ný zabez­pe­čiť svo­jim inze­ren­tom to , aby sa ich cie­le­né­mu pub­li­ku zobra­zo­va­la len rekla­ma, kto­rá sa im bude páčiť a v žiad­nom prí­pa­de taká, kto­rá by ich moh­la roz­hne­vať, ura­ziť či popu­diť.

Ale pre­čo máš len 6 mož­nos­tí ako na prís­pe­vok zare­a­go­vať? Pre­čo pop­ri mno­hých sociál­nych sie­ťach ako sú Line, WeChat, Slack a Apple’s iMes­sa­ge, kto­ré dáva­jú svoj­mu pou­ží­va­te­ľo­vi na výber zo sto­viek smaj­lí­kov, sta­vil Face­bo­ok len na tých­to 6?

Jed­ným z dôvo­dov môže byť, že Face­bo­ok pri­šiel na to, že pou­ží­va­te­lia v tes­te rad­šej voli­li naj­jed­no­duch­šiu ver­ziu k tla­čid­lu ´Páči sa mi to´ a boli pre­sý­te­ní množ­stvom mož­nos­tí ako zare­a­go­vať na pod­net, toto je aj dôvo­dom pre­čo sa neuja­la reak­cia “yay”. Ďal­ším dôvo­dom je, že menej reak­cií sa ľah­šie začle­ní do algo­rit­mu Face­bo­oku. zdroj nhansumoa

foto: wired.com

Zdroj : www.businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pocketnow.com

Pridať komentár (0)