Aký je sku­točný význam emó­cií, ktoré nahra­dili tla­čidlo Páči sa mi to?

Dominika Kováčová / 6. marca 2016 / Tech a inovácie

Uží­va­te­lia Face­book-u sa už dlho doža­do­vali tla­čidla ´Nepáči sa mi to´ pri ikone Face­bo­oku ´Páči sa mi to´.

To sa však nikdy nestane a ja sa pokú­sim vysvet­liť prečo.

Namiesto toho, aby Face­book jed­no­du­cho pri­dal pod prís­pevky tla­čidlo ´Nepáči sa mi to´ v októbri spo­loč­nosť začala tes­to­vať sadu šies­tich smaj­lí­kov pred­sta­vu­jú­cich nasle­dovné emó­cie: Páči sa mi to, Super, Haha, Žas­nem, Je mi to ľúto a Štve ma to!

V stredu 24. feb­ru­ára 2016 si mohol prvý raz na tvo­jom Face­bo­oku spo­zo­ro­vať veľkú zmenu a to ponuku pia­tich nových tla­či­diel pri sta­rom zná­mom ozna­čení ´Páči sa mi to´.

foto: wired.co

Face­book vysvet­lil exis­ten­ciu novej fun­kcie na svo­jom blogu:

Často sme počú­vali od našich pou­ží­va­te­ľov, že by malo exis­to­vať viac spô­so­bov, ako ľahko a rýchlo vyjad­riť reak­ciu na nový prís­pe­vok. Toto je dôvod, prečo sme obo­ha­tili ´Páči sa mi to´ tla­čidlo a dali vám mož­nosť, ako zdie­ľať vaše reak­cie na prís­pevky rých­lym a jed­no­du­chým spô­so­bom.´´

Nové tla­čidlá môžeš vyhľa­dať buď podrža­ním tla­čidla ´Páči sa mi to´ (ak si na tele­fóne alebo tab­lete), alebo jed­no­du­cho vzná­ša­ním kur­zora myši nad tla­čid­lom ´Páči sa mi to´ (ak si na sto­lo­vom počí­tačí, note­bo­oku). Keď klik­neš na smaj­líka, kto­rého si si vybral, ten sa objaví ako tvoja reak­cia pod prís­pev­kom.

Mark Zuckerberg, zakladateľ Facebooku

foto: news24online.com

Face­book ti síce ozná­mil , že reak­cie dávajú pou­ží­va­te­ľom nové spô­soby vyjad­riť sa, o tom niet pochýb. Pou­ží­va­te­lia, sa už dávno sťa­žo­vali, že tla­čidlo ´Páči sa mi to´ nie je vhodné pou­žiť v prí­pa­doch ako je strata nie­koho blíz­keho, roz­chod, opus­te­nie zamest­na­nia, či rôzne správy o nešťast­ných uda­los­tiach ako sú naprí­klad zeme­tra­se­nia, a radi by sa k týmto veciam vyjad­rili s úctou.

Ale rov­nako ako tak­mer všetko, čo Face­book robí, má aj toto svoju druhú stranu mince a tá zahŕňa kva­lit­nej­šie sle­do­va­nie dát. Face­book si odte­raz bude môcť vybe­rať a pro­fi­to­vať z nových infor­má­cií, ktoré mu sám ponúk­neš.

photo1

foto: adsweek.com

V janu­ári sa titulný člá­nok maga­zínu Slate veno­val téme– Ako fun­gujú algo­ritmy prís­pev­kov na Face­bo­oku – čo roz­ho­duje o tom, čo vidíš, aké články sa ti zobra­zia ako prvé v hor­nej časti okna, keď sa pri­hlá­siš, a prečo vlastne Face­book fil­truje prís­pevky, ktoré máš vidieť.

Stručne pove­dané, Face­book pri­šiel k pre­sved­če­niu, že kľú­čom k jeho dlho­do­bému úspe­chu je zís­ka­vať čoraz kva­lit­nej­šie údaje o svo­jim uží­va­te­ľovi tým, ako rea­guje na prís­pevky.

Naprí­klad si si už určite vši­mol aj ty, že si už dávno nevi­del prís­pe­vok spo­lu­žiaka zo stred­nej. Nie, nie je to tým, že by na Face­book nepri­spie­val, len má iný kruh záuj­mov ako ty, a preto ho Face­book vyhod­no­til ako osobu, ktorú by si nech­cel sle­do­vať. Face­book sta­vil na kva­litu, nie na kvan­titu prís­pev­kov. Prís­pevky, ktoré by ťa nudili, by ťa nedo­nú­tili každú chvíľu načí­ta­vať, čo je nové a Face­book by tak stra­til na popu­la­rite.

foto: img.rasset.io

Tla­čidlo ´Páči sa mi to´ bolo od začiatku kľú­čo­vým zdro­jom týchto dát. Keď si ozna­čil niečo, čo sa ti páči, Face­book impli­citne vyhod­no­til , že ti má podob­ných vecí uká­zať viac. Ale v prí­pade, keď bolo tla­čidlo ´Páči sa mi to´ tvoja jediná mož­nosť, nevy­jad­ril si dosta­točne ako sa cítiš, keď si pre­ze­ráš daný prís­pe­vok.

Na roz­diel od toho dnes už dáva Face­book uží­va­te­ľom šesť mož­ností ako zare­a­go­vať, zna­mená to, že Face­book môže začať zhro­maž­ďo­vať oveľa odliš­nej­šie údaje o tom, ako pou­ží­va­te­lia rea­gujú.

Face­book hovorí, že nebude využí­vať tvoje reak­cie touto ces­tou, zatiaľ, ale časom sa to zmení, hovorí blo­gový prís­pe­vok :

Tak ako sme to robili dote­raz usudzujeme,že ak nie­kto označí, že sa mu prís­pe­vok páči, bude chcieť vidieť viac podob­ných prís­pev­kov. Na začiatku nebude zále­žať na tom, či nie­kto označí, že sa mu prís­pe­vok páči, alebo že žasne, alebo ho robí smut­ným, jed­no­du­cho budeme spo­čiatku vyhod­no­co­vať akú­koľ­vek reak­ciu tak, že chcete vidieť viac z tohto druhu obsahu. Postu­pom času dúfame, že sa dozvieme viac o tom, ako majú byť roz­dielne reak­cie pou­žité na vyhod­no­co­va­nie nových prís­pev­kov, ktoré by uží­va­te­lia chceli vidieť.´´

Ako by to mohlo fun­go­vať? V roz­ho­vore Krug odmie­tol aké­koľ­vek špe­ci­fiká , pove­dal: „ Cie­ľom spo­loč­nosti pre túto chvíľu je naučiť sa, ako ľudia pou­ží­vajú nové reak­cie a to nám pomôže zlep­šiť fun­go­va­nie v budúc­nosti. Ale mám nejaké kva­li­fi­ko­vané odhady.´´

NewFBEmojis.0.0

foto: cdn.com

Je tu jeden nápad ako to zis­tiť : Face­book vedie výskum, ktorý pra­cuje na algo­ritme vyhod­no­cu­jú­com nové prís­pevky, ktoré robia pou­ží­va­te­ľov šťast­nej­šími a smut­nej­šími, tým že im uka­zuje väčší podiel klad­ných alebo zápor­ných prís­pev­kov. Ďalej by mal výskum pomôcť spo­loč­nosti opti­ma­li­zo­vať hra­nicu medzi zme­sou šťast­ných, smut­ných, užas­nu­tých, vtip­ných a zau­jí­ma­vých prís­pev­kov, aby pou­ží­va­te­lia vra­cali ku svo­jich účtom každý jeden deň.

Skús to pocho­piť ako správy, v kto­rých sa redak­tori v médiách cie­lia na čita­te­ľov sple­ťou kata­strof, poli­tic­kých tém, poča­sia, záuj­mov. Časom by sa aj Face­book mohol nasta­viť, ako namie­šaná zmes ingre­dien­cií priamo pre teba podľa toho ako sa cítiš.

Vyze­ralo by to tak, že pou­ží­va­te­lia, ktorí sa budú pri­hla­so­vať na Face­book s cie­ľom sa poba­viť, budú zahr­ňo­vaní kome­diál­nymi prís­pev­kami a naopak, tí, ktorí budú chcieť byť infor­mo­vaní, odhod­laní alebo doslova pro­vo­ko­vaní, nájdu na Face­bo­oku oko­re­nené prís­pevky a kon­tro­verzné názory, pre ktoré si prišli.

breaking-down-newsfeed-algorithm1

foto: pixabay.com

Dáta zís­kané zozbie­ra­ním reak­cií na prís­pevky, by mohli byť pou­žité ako účinný algo­rit­mus pre cie­le­nie reklám na Face­bo­oku. Takto by sa mohli stať tla­čidlá rôz­nych reak­cií na prís­pe­vok cen­ným ana­ly­tic­kým nástro­jom pre inze­ren­tov a samoz­rejme pre Face­book, ktorý si kla­die vysokú pri­oritu v oblasti inzer­cie reklám. V budúc­nosti by tak Face­book mohol byť schopný zabez­pe­čiť svo­jim inze­ren­tom to , aby sa ich cie­le­nému pub­liku zobra­zo­vala len reklama, ktorá sa im bude páčiť a v žiad­nom prí­pade taká, ktorá by ich mohla roz­hne­vať, ura­ziť či popu­diť.

Ale prečo máš len 6 mož­ností ako na prís­pe­vok zare­a­go­vať? Prečo popri mno­hých sociál­nych sie­ťach ako sú Line, WeChat, Slack a Apple’s iMes­sage, ktoré dávajú svojmu pou­ží­va­te­ľovi na výber zo sto­viek smaj­lí­kov, sta­vil Face­book len na týchto 6?

Jed­ným z dôvo­dov môže byť, že Face­book pri­šiel na to, že pou­ží­va­te­lia v teste rad­šej volili naj­jed­no­duch­šiu ver­ziu k tla­čidlu ´Páči sa mi to´ a boli pre­sý­tení množ­stvom mož­ností ako zare­a­go­vať na pod­net, toto je aj dôvo­dom prečo sa neujala reak­cia “yay”. Ďal­ším dôvo­dom je, že menej reak­cií sa ľah­šie začlení do algo­ritmu Face­bo­oku. zdroj nhansumoa

foto: wired.com

Zdroj : www.businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pocketnow.com

Pridať komentár (0)