Alžbeta nadviazala na rodinnú tradíciu, dnes Slovákom šije ekologické vrecúška nielen na pečivo

Soňa Otajovičová / 7. marca 2019 / Eko

  • Eko­lo­gické vre­cúška šije Slo­venka Alž­beta An­drá­ši­ková pod znač­kou Ab­re­ad­bag
  • Sú vy­ro­bené zo 100 % ľanu bez che­mic­kých úp­rav
  • Ok­rem toho vy­rába aj zás­tery, utierky či po­steľné ob­liečky
zdroj: Abreadbag
  • Eko­lo­gické vre­cúška šije Slo­venka Alž­beta An­drá­ši­ková pod znač­kou Ab­re­ad­bag
  • Sú vy­ro­bené zo 100 % ľanu bez che­mic­kých úp­rav
  • Ok­rem toho vy­rába aj zás­tery, utierky či po­steľné ob­liečky

Ab­re­ad­bag zna­mená do­slova chle­bová taška a do­ko­nalo vy­sti­huje prácu mla­dej slo­ven­skej značky. Alž­beta An­drá­ši­ková stojí za kon­cep­tom eko­lo­gic­kých oba­lov na pe­čivo, šije ich zo 100 % ľanu a ručne tka­ného che­micky ne­up­ra­vo­va­ného plátna.

Ab­re­ad­bag a tvorba z ľanu vznikla jed­ným jed­no­du­chým ná­pa­dom a jed­ným vo­ňa­jú­cim boch­ní­kom chleba, zá­ro­veň s cie­ľom v do­mác­nosti mi­ni­ma­li­zo­vať od­pad, re­cyk­lo­vať a ucho­vá­vať po­tra­viny a pe­čivo v prí­rod­ných oba­loch a tým šet­riť našu prí­rodu a ži­votné pro­stre­die,“ po­ve­dala pre Star­ti­tup Alž­beta An­drá­ši­ková. 

Láska k ruč­nej práci u nej siaha až do det­stva, pre­tože v Alž­be­ti­nej ro­dine sa tkalo plátno. Tvrdí, že ľan je pre ňu srd­co­vou zá­le­ži­tos­ťou a nejde iba o fi­nálne pro­dukty, ale aj prácu, ktorú si užíva.Nie sú to len vre­cúška a ľa­nové vý­robky, je to od­kaz, ktorý sa sna­žím za­ne­chať a má zmy­sel. Je to prí­beh nie­len o mne, ale o nás všet­kých, ktorý tvo­ríme spo­ločne,“ vy­svet­ľuje. 

Obaly môžu v do­mác­nosti cel­kom na­hra­diť plas­tové tašky a za­cho­vať čerstvosť pe­čiva. Vy­uží­vať ich pri­tom mô­žeš aj na kopu ďal­ších vecí, na­prí­klad na by­linky, ná­kup v be­z­o­ba­lo­vom ob­chode, na múku, ces­to­viny, ryžu či do­konca koz­me­tiku. Ok­rem toho značka vý­rába aj utierky, ob­rusy, pro­dukty kom­bi­no­vané s kraj­kami, rôzne do­pl­nky, zás­tery, po­steľné prádlo, plachty, de­ko­račné ko­šíky, koše na prádlo, tašky a mnohé ďal­šie ve­cičky, ktoré náj­deš na ofi­ciál­nej stránke.

„Sa­motný ma­te­riál je veľ­kou in­špi­rá­ciou, z dvoch dru­hov vý­rob­kov, ktoré sa šili na za­čiatku, te­raz po­chá­dza celá pa­leta kom­bi­no­va­teľ­ných do­pl­n­kov, ta­šiek, zás­ter, práve pre tento ma­te­riál sa po­nuka roz­ší­rila a roz­ši­ruje aj ďa­lej. Exis­tuje množ­stvo pred­kres­le­ných ná­pa­dov, len ča­kajú na správny čas, aby sa mohli zre­a­li­zo­vať,“ pre­zra­dila nám Alž­beta.

Slo­venka sa svojmu pro­jektu ve­nuje na­plno a pred­sta­vuje hlavný zdroj jej príjmu. „Som štastná, že mô­žem ro­biť to, čo ma na­pĺňa a baví a dáva mi to hl­bší zmy­sel, po­má­ham ší­riť myš­lienku a po­trebu re­cyk­lá­cie a ochrany nášho ži­vot­ného pro­stre­dia,“ do­dáva.

Všetko sa­moz­rejme ladí so zero waste a je eko­lo­gicky ne­zá­vadné. Na prin­cí­poch še­tr­nosti k prí­rode si sa­motná vý­rob­kyňa pro­duk­tov za­kladá. Ľanové plátno je ma­te­riál, ktorý je práve v sú­lade so zero waste, je ne­far­bené, che­micky ne­up­ra­vo­vané a  kom­pos­to­va­teľné. Preto je tak ide­álne pri styku s po­tra­vi­nami ako je to napr. v prí­pade ľa­no­vých vre­cú­šok na chlieb, pe­čivo. Na po­hľad je krásne prí­rodne štruk­tu­ro­vané, nie je ná­ročné na údržbu, zne­sie vy­soké tep­loty pri praní a čím sa viac pe­rie stáva sa mäk­ším a kraj­ším. Ľa­nové plátno má veľa be­ne­fi­tov, má ter­mo­re­gu­lačné vlast­nosti, tým, že jeho vlákna sú duté, na­sá­vajú vlh­kosť oveľa lep­šie ako os­tatné ma­te­riály, v lete vás prí­jemné sc­hladí a v zime za­hraje, preto je tak ob­ľú­bené.“

V sú­čas­nosti sú pro­dukty do­stupné iba na Slo­ven­sku, no Alž­beta tvrdí, že si obaly ob­jed­ná­vajú aj Slo­váci v za­hra­ničí. Preto verí, že po­stupne sa jej možno ot­vorí aj trh mimo na­šej re­pub­liky.

Pridať komentár (0)