Ama­zon pre­me­nil starý hotel v Seattle na útu­lok pre bez­do­mov­cov

Dárius Polák / 27. mája 2016 / Zaujímavosti

Ama­zon chce z budovy vytvo­riť súčasť svojho kam­pusu. Ešte pred­tým sa však gigant roz­ho­dol spo­jiť s nezis­ko­vou orga­ni­zá­ciou Mary´s place a sta­ros­tom Seattlu, s cie­ľom vytvo­riť krát­ko­dobý prí­stre­šok pre ľudí, ktorí nemajú to šťas­tie aby mali trvalo stre­chu nad hla­vou.

Budova má 60 izieb a dokáže uby­to­vať 200 ľudí.

1

V súčas­nosti ju obýva okolo 100 ľudí, avšak plná kapa­cita sa oča­káva už kon­com mája.

2

Každá izba má vlastnú kúpeľňu a spr­chu.

3

Útu­lok posky­tuje zdarma raňajky a večeru.

4

Rodiny môžu ostať uby­to­vané, pokiaľ nezačne kon­štruk­cia v roku 2017 – ak budú spĺňať sta­no­vené ciele.

5

Medzi ne patrí udr­žia­va­nie domác­ností, posie­la­nie pri­hlá­šok o prácu, zúčast­ne­nie sa poho­vo­rov o prácu, nav­šte­vo­va­nie školy alebo pra­cov­ného kurzu a vytvá­ra­nie rodin­ných roz­poč­tov.

6

V tom istom čase si musia sta­no­viť týž­denné ciele, aby sa uis­tili, že napre­dujú k finanč­nej sta­bi­lite. „Rodiny sú zod­po­vedné za svoj prog­res,“ tvrdí hovorca nezis­kovky.

7

Každý uby­to­vaný člo­vek musí odro­biť mini­málne tri hodiny týž­denne, čo mu umožní zís­kať body, vďaka kto­rým si môže kúpiť rôzne veci z obchodu umiest­ne­ného v hoteli.

8

Je tu aj det­ský kútik, v kto­rom sa rodiny a komu­nita môžu spolu zísť.

9

Samoz­rejme je tu aj prá­čovňa.

10

Toto je sklad, v kto­rom sú dotá­cie poskyt­nuté pomo­cou stránky Ama­zon Wish List. Aký­koľ­vek člo­vek môže cez stránku poskyt­núť dar v podobe peňaž­nej sumy.

11

Mary´s Place dúfa, že rodiny sa pre­sunú do sta­bil­nej­ších domác­nosti ešte pred­tým, než sa budova zre­kon­štru­uje. V hor­šom prí­pade sa oby­va­te­lia môžu pre­sťa­ho­vať do jed­ného zo šies­tich útul­kov v Seattle.

12

Posky­tu­jeme miesto,v kto­rom si môžu rodiny nájsť pros­triedky, ktoré im pomôžu posta­viť sa na nohy. 97% rodín ostane bez domova iba raz – potre­bujú skrátka iba tro­chu pomoc, a po čase sa sami posta­via na nohy,“ — hovorca Mary´s Place.

13

Wau, úprimne, pri písaní tohto článku som bol cel­kom dojatý. Je to pekné gesto od Ama­zonu, pri kto­rom si člo­vek uve­domí, aký je vďačný za všetko čo má. Je vidieť, že to nie je len čisté daro­va­nie peňazí, jed­not­livé rodiny si to musia aj zaslú­žiť. Držím palce.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých fotiek: businessinsider.com

Pridať komentár (0)