Ama­zon sa správa ako gigan­tický star­tup a nie ako 350-miliar­dová firma

Dárius Polák / 14. december 2016 / Business

Star­tu­pové nad­še­nie z Ama­zonu nevy­pr­šalo.

Ako výkonný ria­di­teľ Jeff Bezos zvykne hovo­riť, Ama­zon stále roz­mýšľa a správa sa ako star­tup, hoci je jed­nou z naj­väč­ších spo­loč­ností na svete. Tento star­tup mind­set sa opäť pre­ja­vil počas minu­lého týždňa, kedy Ama­zon pred­sta­vil svoj vlastný obchod s potra­vi­nami — Ama­zon Go. Hoci bez­po­klad­ničná tech­no­ló­gia zau­jala kaž­dého, je naozaj­st­ným prek­va­pe­ním, že aký prí­stup Ama­zon zvo­lil k potra­vi­nár­skemu odvet­viu. Ama­zon môže byť prvou spo­loč­nos­ťou, ktorá využije pro­duk­tový manaž­ment tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov v tomto odvetví obchode.

1_forbes

foto: forbes.com

Tu sú prí­klady:

MVP (mini­málne živo­ta­schopný pro­dukt) — Ama­zon Go začína na jed­nom mieste v cen­tre Seattle a nemá vo svo­jom port­fó­liu veľa pro­duk­tov (aspoň na začia­tok). Bude posky­to­vať rýchlo-hotové jedlá a bežné potra­viny ako chlieb, mlieko alebo slané.

Beta tes­to­va­nie - Ama­zon Go je v súčas­nosti v beta móde, kedy ho tes­tujú iba vybraní zamest­nanci Ama­zonu. Spo­loč­nosť s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou pridá/zmení služby a upraví svoj model pri zís­kaní väč­šieho množ­stva infor­má­cii ešte pred spus­te­ním v roku 2017.

A/B tes­to­va­nie - nie­koľko správ naz­na­čuje, že Ama­zon otvorí drive-thru potra­viny na pred­mestí Seattle. Spo­loč­nosť chce takto vyskú­šať dve ver­zie a vybrať si tú úspeš­nej­šiu.

Prvý na trhu — Ama­zon pri svo­jej bez­po­klad­nič­nej tech­no­ló­gii využíva machine lear­ning. Spo­loč­nosť v tejto oblasti možno zaos­táva napr. za takým Google, avšak je prvou spo­loč­nos­ťou, ktorá ju reálne vyskúša na trhu.

Zbie­ra­nie dát - Ama­zon Go je navr­hnuté tak, aby zazna­me­ná­valo pohyb a nákup všet­kých svo­jich zákaz­ní­kov. Tým, že sa každá platba zapíše na Ama­zon konto, spo­loč­nosť dokáže zbie­rať a ana­ly­zo­vať každý jeden malý detail, a na základe nich robiť správne roz­hod­nu­tia.

bi

foto: businessinsider.com

Typ 1 vs. Typ 2 roz­hod­nu­tia

Ama­zon Go mind­set je per­fektne odzr­kad­lený v roč­nej správe pre inves­to­rov. V ňom Bezos vyzýva spo­loč­nosť, aby si udr­žala men­ta­litu star­tupu a vyhý­bala sa roz­ho­do­va­ciemu pro­cesu “one-size-fits-all”. Toto je podľa Bez­osa pre iné spo­loč­nosti cesta, ako spad­núť do jamy levo­vej.

Aby doká­zal svoj názor, pozrel sa na dva rôzne roz­ho­do­va­cie pro­cesy, ktoré ovplyv­ňujú jeho spô­sob uva­žo­va­nia o risku:

  1. typ — nez­vratné roz­hod­nu­tia, pri­čom je potrebné byť veľmi opatrný pri ich pri­jatí.
  2. typ — roz­hod­nu­tia, ktoré sú ako dvere. Ak sa ľuďom nepá­čia, jed­no­du­cho sa vždy môžu nimi vrá­tiť nas­päť.
8-amazon

foto: businessinsider.com

Podľa toho, čo môžeme vidieť pri Ama­zon Go, Bezos si zvo­lil 2. typ zmýš­ľa­nia. Týmto sa Ama­zon môže pohy­bo­vať rýchlo a mini­ma­li­zo­vať risk, čím chráni spo­loč­nosť pred plyt­va­ním času a zdro­jov.

Kľú­čom je podľa Bez­osa nepo­mý­liť sa a nepo­pliesť si tieto typy. V liste ďalej píše:

Ako sa orga­ni­zá­cia stáva väč­šou, je väč­šia ten­den­cia pri­jať roz­hod­nu­tia 1. typu, ktoré majú veľký dopad na väč­šinu čin­ností. Koneč­ným výsled­kom je spo­ma­le­nosť, nepre­mys­lená aver­zia k risku, zly­ha­nie pri snahe expe­ri­men­to­vať úspešne a v dôsledku toho zní­žená inves­tí­cia. Tomuto sa musíme vyhý­bať.”

Zau­jí­mavé, úprimne som už dlh­šie čakal, kto s podob­ným sys­té­mom ako Ama­zon Go vyru­kuje na trh. A prek­va­pivo to bol práve Ama­zon, spo­loč­nosť, ktorá má k potra­vi­nám asi tak blízko ako naše škols­tvo s kva­lit­ným vzde­la­ním. Už nech to tu je!

titulna

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: geekwire.com

Pridať komentár (0)