V Ame­rike vytvo­rili neprie­strelné deky, ktoré majú chrá­niť deti pred strel­bou

/ 6. december 2015 / Tools a produktivita

Áno, dostalo sa to až do tohto bodu. V Ame­rike sa mno­žia prí­pady ozb­ro­je­ných úto­kov na školy a našli sa pod­ni­ka­te­lia, ktorí uvi­deli medzeru na trhu a začali pre­dá­vať špe­ciálne deky, ktoré ochrá­nia tých naj­men­ších pred guľ­kami.

Pre Slo­váka to znie až neuve­ri­teľne, no za veľ­kou mlá­kou je to rea­lita. Stačí jeden psy­chicky nevy­rov­naný jedi­nec, ich bene­vo­lentný postoj k vlast­ne­niu zbraní a výsled­kom sú straty na živo­toch, smú­tiaci rodi­čia a šoko­vaná verej­nosť. Najs­mut­nejší je fakt, že tento pro­dukt prav­de­po­dobne pôjde na odbyt.

b3

Pro­dukt nazvali Body­gu­ard Blan­ket a vyrába ho spo­loč­nosť s náz­vom Pro­Techt. Vyro­bené sú z 8 mili­met­ro­vých vlo­žiek, ktoré sú bežne pou­ží­vané v armá­dach a špe­cia­li­zo­va­ných poli­caj­ných jed­not­kách po celom svete. Samoz­rejme sú dodá­vané v rôz­nych veľ­kos­tiach, deti pred­sa­len rastú ako z vody a za čas im bude treba novú. Je hrozné, že naj­čas­tej­šími obe­ťami úto­kov sú prváci na základ­nej škole, čo však pre to v Ame­rike robia? Zme­nia zákony o držaní zbraní ? NIE! Len oblečú svo­jim rato­les­tiam tieto deky a snáď budú lep­šie spá­vať.

Na obráz­koch vidno, že chrá­nia chr­bát die­ťaťa, to snáď aby pri úteku od útoč­níka neschy­talo smr­teľné zra­ne­nie. Všim­nime si, ako hlava nie je úplne chrá­nená, cha­lani zrejme zabudli, že to je pre člo­veka dôle­žitá časť tela a treba ju kryť pred pro­jek­tilmi. Tu je zoznam sľu­bo­va­ných vlast­ností pro­duktu:

  • Dá sa jed­no­du­cho upev­niť na dieťa alebo dospe­lého
  • Je úžasne ľahký
  • Keď ide o sto­tiny sekúnd, táto deka dokáže poskyt­núť rýchle rie­še­nie pre čo maxi­málnu ochranu pred útoč­ní­kom
  • Posky­tuje bez­pe­čie kde­koľ­vek idete, pre­tože dnes strie­lajú doslova všade

b4

Musím ale pri­po­me­núť, že tento star­tup nepod­po­ruje nási­lie so zbra­ňou v ruke. Ako rozp­rava vo Was­hing­tone o obme­dzení drža­nia zbraní pokra­čuje, ľudia sú v nebez­pečí každý deň. Je to zna­me­nie, že došli do bodu, kedy proste musia oča­ká­vať, že sa takáto vec udeje. Po streľbe na základ­nej škole Sandy Hook, kde zomrelo 20 detí, ľudia skon­šta­to­vali: „Aspoň to nebolo také zlé ako v New Towne“.

Toto nemôže byť ich štan­dard! Nemôžu si na to proste zvyk­núť! To, že oby­va­te­lia sme­rujú svoju kre­a­ti­vitu sme­rom ku vymýš­ľa­niu a výrobe takých pro­duk­tov, je zna­me­nie že pred tero­rom čias­točne kapi­tu­lo­vali a berú ho ako súčasť svojho bež­ného života.

b1

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)