Ani ten naj­čier­nejší humor nie je taký čierny ako tento mate­riál

Juraj Metke, vedelisteze.sk / 17. júla 2016 / Zaujímavosti

S čier­nou far­bou sa stre­tá­vame denno denne. Avšak, nie je čierna ako čierna. Ani tá naj­čier­nej­šia pas­telka, fixka, látka alebo farba, s kto­rou ste sa kedy stretli nie je úplne čierna. Ako teda vyzerá ozaj­stná farba čier­noty?

Zrkadlo, zrkadlo, aká je naj­čier­nej­šia farba na svete?

Vedci z brit­skej spo­loč­nosti Sur­rey Nano­Sys­tems vyvi­nuli mate­riál, ktorý vám svo­jou čer­no­tou zme­tie oči. Nazvali ho Van­tab­lack (“Verti­cal Allig­ned Nano Tube Arrays”). Nejde o žiadnu farbu, pig­ment alebo podobne. Ide o mate­riál tvo­rený mili­ónmi a mili­ónmi nepred­sta­vi­teľne malýchuhlí­ko­vých nano­tru­bi­čiek. Každá nano­tru­bička má prie­mer 20 nano­met­rov (3500-krát men­šie než ľud­ský vlas) a dĺžku 14 – 50 mik­ro­met­rov. Povrch Van­tab­lack o roz­lohe 1 cm štvor­co­vého obsa­huje miliardu takýchto nano­tru­bi­čiek.

Van­tab­lack je taká čierna, že pokiaľ by ste poze­rali na dva pre­krý­va­júce sa pred­mety potia­hnuté týmto mate­riá­lom, veľmi ťažko by ste ich roz­lí­šili voľ­ným okom (video niž­šie). Pre porov­na­nie, skúste si takýto expe­ri­ment s neja­kým čier­nym pred­me­tom u vás doma. Bude to veľký roz­diel.

Pasca pre svetlo

Svetlo, ktoré vkročí do “lesa” nano­tru­bíc pre­nikne do pries­toru medzi tru­bice, a je tak rapídne absor­bo­vané pre­tože sa neus­tále odráža od stien tru­bíc. Vďaka veľ­kému pomeru dĺžky a prie­meru nano­tru­bíc tak svetlo z mate­riálu nemôže unik­núť. A keďže sa od mate­riálu žiadne svetlo neod­ráža, naše oči ho vní­majú ako úplne čierne. Aby ste lep­šie pocho­pili efekt nano­tru­bíc, pred­stavte si, že ste v lese, v kto­rom sú stromy 3 kilo­metre vysoké (namiesto obvyk­lých 10 – 20 met­rov). Asi vám nemu­sím hovo­riť, ako málo svetla, ak vôbec nejaké, by sa k vám dostalo.

Mate­riál absor­buje cel­kovo 99,965% vidi­teľ­ného svetla. Vo videu vyš­šie môžete vidieť porov­na­nie Van­tab­lack a Aerog­laze, ktorý sa pou­žíva na Hubb­lo­vom tele­skope na pohl­co­va­nie slneč­ných lúčov, čo zabez­pe­čuje kva­lit­nej­šie foto­gra­fie.

Nov­šia ver­zia Van­tab­lack je dokonca taká čierna, že vedecký tím nebol ani schopný zme­rať odra­zi­vosť spek­tro­met­rami. Mate­riál tak účinne pohl­cuje svetlo, že aj výkonné lase­rové uka­zo­vadlo sa stra­tilo v “hlbi­nách tem­noty”.

K čomu mi tá vec bude?

Van­tab­lack je navr­hnutá tak, aby zní­žila nežia­dúci rozp­tyl svetla. Môže sa tak využiť v rôz­nych zaria­de­niach. Od vyso­ko­vý­kon­ných infra­čer­ve­ných kamier, sen­zo­rov, vedec­kých prí­stro­jov alebo rôz­nych kalib­rač­ných nástro­jov. Vďaka schop­nosti absor­bo­vať sve­telnú ener­giu a pre­me­niť ju na teplo má dokonca význam aj v solár­nej ener­ge­tike. Môže tiež posky­to­vať jedi­nečný este­tický efekt v rôz­nych luxus­ných pro­duk­toch. Natrieť si s ním auto by ale bolo asi až prí­liš drahé. Vzorky 40×40 mm stoja 300 libier (Objed­nať si ich môžete TU).

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techinsider.io

Pridať komentár (0)