Ani ten naj­čier­nej­ší humor nie je taký čier­ny ako ten­to mate­riál

Juraj Metke, vedelisteze.sk / 17. júla 2016 / Zaujímavosti

S čier­nou far­bou sa stre­tá­va­me den­no den­ne. Avšak, nie je čier­na ako čier­na. Ani tá naj­čier­nej­šia pas­tel­ka, fixka, lát­ka ale­bo far­ba, s kto­rou ste sa kedy stret­li nie je úpl­ne čier­na. Ako teda vyze­rá ozaj­st­ná far­ba čier­no­ty?

Zrkad­lo, zrkad­lo, aká je naj­čier­nej­šia far­ba na sve­te?

Ved­ci z brit­skej spo­loč­nos­ti Sur­rey Nano­Sys­tems vyvi­nu­li mate­riál, kto­rý vám svo­jou čer­no­tou zme­tie oči. Nazva­li ho Van­tab­lack (“Verti­cal Allig­ned Nano Tube Arra­ys”). Nej­de o žiad­nu far­bu, pig­ment ale­bo podob­ne. Ide o mate­riál tvo­re­ný mili­ón­mi a mili­ón­mi nepred­sta­vi­teľ­ne malýchuhlí­ko­vých nano­tru­bi­čiek. Kaž­dá nano­tru­bič­ka má prie­mer 20 nano­met­rov (3500-krát men­šie než ľud­ský vlas) a dĺž­ku 14 – 50 mik­ro­met­rov. Povrch Van­tab­lack o roz­lo­he 1 cm štvor­co­vé­ho obsa­hu­je miliar­du takých­to nano­tru­bi­čiek.

Van­tab­lack je taká čier­na, že pokiaľ by ste poze­ra­li na dva pre­krý­va­jú­ce sa pred­me­ty potia­hnu­té tým­to mate­riá­lom, veľ­mi ťaž­ko by ste ich roz­lí­ši­li voľ­ným okom (video niž­šie). Pre porov­na­nie, skús­te si taký­to expe­ri­ment s neja­kým čier­nym pred­me­tom u vás doma. Bude to veľ­ký roz­diel.

Pas­ca pre svet­lo

Svet­lo, kto­ré vkro­čí do “lesa” nano­tru­bíc pre­nik­ne do pries­to­ru medzi tru­bi­ce, a je tak rapíd­ne absor­bo­va­né pre­to­že sa neus­tá­le odrá­ža od stien tru­bíc. Vďa­ka veľ­ké­mu pome­ru dĺž­ky a prie­me­ru nano­tru­bíc tak svet­lo z mate­riá­lu nemô­že unik­núť. A keď­že sa od mate­riá­lu žiad­ne svet­lo neod­rá­ža, naše oči ho vní­ma­jú ako úpl­ne čier­ne. Aby ste lep­šie pocho­pi­li efekt nano­tru­bíc, pred­stav­te si, že ste v lese, v kto­rom sú stro­my 3 kilo­met­re vyso­ké (namies­to obvyk­lých 10 – 20 met­rov). Asi vám nemu­sím hovo­riť, ako málo svet­la, ak vôbec neja­ké, by sa k vám dosta­lo.

Mate­riál absor­bu­je cel­ko­vo 99,965% vidi­teľ­né­ho svet­la. Vo videu vyš­šie môže­te vidieť porov­na­nie Van­tab­lack a Aerog­la­ze, kto­rý sa pou­ží­va na Hubb­lo­vom tele­sko­pe na pohl­co­va­nie slneč­ných lúčov, čo zabez­pe­ču­je kva­lit­nej­šie foto­gra­fie.

Nov­šia ver­zia Van­tab­lack je dokon­ca taká čier­na, že vedec­ký tím nebol ani schop­ný zme­rať odra­zi­vosť spek­tro­met­ra­mi. Mate­riál tak účin­ne pohl­cu­je svet­lo, že aj výkon­né lase­ro­vé uka­zo­vad­lo sa stra­ti­lo v “hlbi­nách tem­no­ty”.

K čomu mi tá vec bude?

Van­tab­lack je navr­hnu­tá tak, aby zní­ži­la nežia­dú­ci rozp­tyl svet­la. Môže sa tak využiť v rôz­nych zaria­de­niach. Od vyso­ko­vý­kon­ných infra­čer­ve­ných kamier, sen­zo­rov, vedec­kých prí­stro­jov ale­bo rôz­nych kalib­rač­ných nástro­jov. Vďa­ka schop­nos­ti absor­bo­vať sve­tel­nú ener­giu a pre­me­niť ju na tep­lo má dokon­ca význam aj v solár­nej ener­ge­ti­ke. Môže tiež posky­to­vať jedi­neč­ný este­tic­ký efekt v rôz­nych luxus­ných pro­duk­toch. Natrieť si s ním auto by ale bolo asi až prí­liš dra­hé. Vzor­ky 40×40 mm sto­ja 300 libier (Objed­nať si ich môže­te TU).

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techinsider.io

Pridať komentár (0)