Apli­ká­cia pre cuk­rov­ká­rov: Vir­tu­ál­ny lekár vždy po ruke

Richard Vitkovský / 13. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pixabay.com/pexels.com

S vývo­jom infor­mač­ných tech­no­ló­gií a zdo­ko­na­ľo­va­ním mobil­ných tele­fó­nov pri­chá­dza­jú aj roz­ší­re­né mož­nos­ti nie­len pre zába­vu, ale aj v oblas­ti zdra­via. Veď taký smart­fón doká­že naozaj veľa. Tak pre­čo by nedo­ká­zal byť pomoc­ní­kom aj v oblas­ti zdra­via? Doktor, kto­ré­ho môžeš mať stá­le pri sebe. 

Tele­me­di­cí­na je pomer­ne novým poj­mom v oblas­ti zdra­vot­níc­tva. S vývo­jom a zdo­ko­na­ľo­va­ním tech­no­ló­gií sa však sklo­ňu­je čoraz čas­tej­šie. Umož­ňu­je využí­va­nie rôz­nych lekár­skych a zdra­vot­níc­kych slu­žieb bez ohľa­du na vzdia­le­nosť. Cie­ľom je nie­len pomôcť, ale aj roz­ší­riť pove­do­mie o sta­rost­li­vos­ti o vlast­né zdra­vie, keď­že mno­ho ľudí začí­na rie­šiť vlast­né zdra­vie, až keď je nesko­ro. Tak­že super nápad. Zau­jí­ma­vým prís­pev­kom v oblas­ti tele­me­di­cí­ny je urči­te mobil­ná apli­ká­cia pria­mo zo Slo­ven­ska, kto­rá je zame­ra­ná na cuk­rov­ká­rov.

Apli­ká­cia ako váš vir­tu­ál­ny lekár?

V minu­lom roku nená­pad­ne pre­beh­la na Slo­ven­sku štú­dia zame­ra­ná špe­ci­fic­ky na tele­me­di­cí­nu. Zúčast­ni­lo sa jej mno­ho firiem z oblas­ti zdra­vot­níc­tva spo­lu z uni­ver­zi­ta­mi, kto­ré sa zaobe­ra­jú infor­ma­ti­kou a elek­tro­tech­ni­kou. Prvá časť výsku­mu bola zame­ra­ná na vplyv cuk­rov­ky na zrak pacien­ta a dru­há časť na mož­nos­ti, kto­ré by moh­la ponúk­nuť prá­ve tele­me­di­cí­na. Pokus­ná sku­pi­na bola tvo­re­ná 400 oso­ba­mi, kto­rých veko­vé roz­pä­tie sa pohy­bo­va­lo od 18 do 50 rokov.

aplikácia

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

Výsled­kom je mobil­ná webo­vá apli­ká­cia, kto­rá umož­ní pre­po­je­nie pacien­ta a leká­ra. Čo všet­ko je potreb­né, aby bolo využi­tie app­ky úpl­né? Samoz­rej­me smart­fón s pri­po­je­ním na inter­net, glu­ko­mer s blu­e­to­oth fun­kci­ou, kto­rý zme­ria cukor v krvi a tep­lo­mer.

Kaž­dý z účast­ní­kov výsku­mu násled­ne naha­dzo­val do app­ky 8 špe­ci­fic­kých úda­jov, a to: aký majú tlak, aké lie­ky uží­va­jú, ako sa stra­vu­jú, aký je obvod ich pása, či len ležia ale­bo vyko­ná­va­jú neja­kú fyzic­kú akti­vi­tu, hod­no­te­nie toho, ako sa cítia, ďalej uvá­dza­li hmot­nosť a hod­no­ty cuk­ru v krvi.

Násled­ne apli­ká­cia roz­de­lí pacien­tov pod­ľa zada­ných úda­jov do troch fareb­ných zón. Vďa­ka tým­to výsled­kom má lekár pre­hľad o všet­kom. Ak uvi­dí zhor­še­nie neja­kých úda­jov, hneď môže naor­di­no­vať vhod­nú lieč­bu. Na zhor­še­nie je lekár upo­zor­ne­ný auto­ma­tic­ky. No, nie je to pará­da?

aplikácia

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

Pacient má pre­hľad, lekár ma pre­hľad a všet­ci sú spo­koj­ní. A tým odpad­nú čas­to zby­toč­né a zdĺha­vé náv­šte­vy leká­ra. Čo je však zau­jí­ma­vé, je malé zlep­še­nie výsled­kov u zúčast­ne­ných pacien­tov. A tak to osta­lo aj po pre­tes­to­va­ní pacien­tov v rám­ci lekár­skej kon­tro­ly po nie­koľ­kých mesia­coch.

Tvor­co­via apli­ká­cie však nespia na vav­rí­noch a postup­ne chcú zdo­ko­na­ľo­vať jej fun­kci­ona­li­tu. A kedy ju budú môcť využí­vať všet­ci? Po plá­no­va­nom dru­hom výsku­me, z kto­ré­ho vzí­de finál­na ver­zia.

Zdroj: books.google.sk

Pridať komentár (0)