Apli­ká­cie, kto­ré ti naštar­tu­jú myseľ aj po dlhom dni v prá­ci

Michaela Líšková / 28. apríla 2016 / Lifehacking

To, že žije­me v dobe, kedy je pre nás ťaž­ké odtr­hnúť sa od mobi­lov a tab­le­tov, je skrát­ka fakt. Digi­tál­na doba má však aj svo­je výho­dy a ponú­ka apli­ká­cie, vďa­ka kto­rým sa môžeš kaž­dý deň naučiť nie­čo nové.

Spo­meň si na svo­ju posled­nú ces­tu vo vla­ku, ale­bo v MHD. Pozrel si sa oko­lo seba a čo si videl? Koľ­ko ľudí poze­ra­lo na disp­lej svoj­ho mobi­lu? Pomys­lel si si „hmm, fejs­bú­čik“. Ale nesúď hneď, nemu­sí to záko­ni­te zna­me­nať to, čo si mys­líš. Mož­no sa prá­ve vzde­lá­va­jú. Čo je nie­čo, čo nebu­de na ško­du ani tebe a nám ostat­ným.

Či už máš iPho­ne ale­bo Andro­id, nie­čo sa náj­de urči­te aj pre teba.

00029NS

foto: sfgate.com

DUOLIN­GO

Skve­lá náuč­ná apli­ká­cia na výuč­bu nových jazy­kov. Pre anglic­ky hovo­ria­cich ponú­ka na výber 17 jazy­ko­vých kur­zov, kto­ré môžeš už plne využí­vať, a ďal­ších 9, kto­ré sa k nim one­dl­ho pri­po­ja.

Ak si sa chcel učiť prá­ve anglič­ti­nu, tak nezú­faj. Duolin­go ju ponú­ka pre čes­ky hovo­ria­cich, čo pre Slo­vá­ka nebu­de prob­lém. Apli­ká­cia je jed­no­du­chá, pre­hľad­ná, má skve­lé uží­va­teľ­ské pro­stre­die a sám si nasta­víš, akým tem­pom chceš napre­do­vať.

Vedel si, že stať sa mul­ti­lin­gvis­tom zvy­šu­je tvoj kog­ni­tív­ny výkon? Koľ­ko jazy­kov ovlá­daš, toľ­ko­krát si člo­ve­kom. A učiť sa nový jazyk (bez ohľa­du na to, či v ňom budeš ply­nu­lý, ale­bo nie) ti môže pomôcť oddia­liť úby­tok kog­ni­tív­nych fun­kcií v sta­ro­be.
Je to zábav­né a je to zdar­ma, poď do toho.

Cena: Zdar­ma

iOS / Andro­id

duolingo

foto: businessinsider.com

LONGF­ROM

Long­form je apli­ká­cia, kto­rá pre­hľa­dá­va inter­net a doru­čí ti to naj­lep­šie zo žur­na­liz­mu pria­mo do mobil­né­ho zaria­de­nia. Nie len, že budeš mať mož­nosť pre­čí­tať si nie­čo o dis­krét­nych témach (nie len to, čo ti ponú­ka­jú bul­vár­ne plát­ky), ale tiež si môžeš zvý­šiť hru­bú silu svo­jej mys­le.

Pra­vi­del­né číta­nie pomá­ha udr­žia­vať tvoj mozog „v pozo­re“ aj počas toho, ako star­neš, roz­ši­ru­je ti slov­nú záso­bu, zlep­šu­je pamäť a ana­ly­tic­ké mys­le­nie.

Ak ťa teda zau­jí­ma to dôle­ži­té, čo sa oko­lo teba deje, táto app­ka je pre teba.

Cena: Zdar­ma

iOS

longform

foto: businessinsider.com

KIND­LE

Vďa­ka Kind­le apli­ká­cií si môžeš čítať kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Tak­mer kaž­dá kni­ha, na kto­rú si spo­me­nieš (hoci neroz­mýš­ľaj veľ­mi v slo­ven­či­ne), ti je k dis­po­zí­cií a môžeš si ju kúpiť, ale tiež náj­deš mno­ho kníh zadar­mo.

Už vie­me, aké bene­fi­ty ti číta­nie ponú­ka, ale okrem vyš­šie spo­me­nu­té­ho výsku­my naz­na­ču­jú, že ak sa pono­ríš do sve­ta belet­rie, zvy­šu­ješ si tým emo­ci­onál­nu inte­li­gen­ciu a tiež schop­nosť empa­tie. Číta­nie je pros­peš­né. Tak čítaj.

Cena: Zdar­ma

iOS / Andro­id

kindle

foto: businessinsider.com

TODAY IN HIS­TO­RY

Táto app­ka ti ponú­ka pre­hľad toho, čo sa sta­lo dnes — v his­tó­rií. Ak chceš vedieť, kto dôle­ži­tý sa dnes naro­dil, zomrel, aké význam­né uda­los­ti sa udia­li dnes pred 130 rok­mi, ale­bo ťa nie­čo zauj­me a chceš sa dozve­dieť viac, sle­duj infor­má­cie na pri­lo­že­ných odka­zoch a viac sa o témach dozvieš na Wiki­pé­dii.

Ak ťa zau­jí­ma his­tó­ria, táto apli­ká­cia je pre teba skve­lou prí­le­ži­tos­ťou, ako sa s ňou spo­jiť a dozve­dieť sa zau­jí­ma­vé fak­ty.

Cena: Zdar­ma ($2.99 – cca €2,65 za ver­ziu bez rekla­my)

iOS / Andro­id

today-in-history

foto: businessinsider.com

FIT BRAINS TRAI­NER

Ako už napo­ve­dá názov, táto apli­ká­cia, kto­rú ti pri­ná­ša Roset­ta Sto­ne, je dob­rým tré­ne­rom pre tvoj mozog. Je naprog­ra­mo­va­ná tak, aby sti­mu­lo­va­la tvo­ju EQ, teda emo­ci­onál­nu inte­li­gen­ciu, a tiež IQ.

Obsa­hu­je vyše 50 hier, viac ako 500 tré­nin­go­vých cvi­če­ní, kto­ré ti pomô­žu zlep­šiť pamäť, rých­losť mys­le­nia, kon­cen­trá­ciu, rie­še­nie prob­lé­mov, či jazyk.

Cena: Stia­hnu­tie zdar­ma, pred­plat­né $7.99 (€7,08)mesačne, ale­bo $39.99 roč­ne (€35,43)

iOS / Andro­id

fit-brains-trainer

foto: businessinsider.com

HEADS­PA­CE

Urči­te vieš, že medi­tá­cia ti pomá­ha upo­ko­jiť telo a myseľ. Ale ras­tú­ce výsku­my uka­zu­jú, že pra­vi­del­ná medi­tá­cia môže dokon­ca zme­niť tvoj neuró­no­vý sys­tém a tým zlep­šiť tvo­je kog­ni­tív­ne schop­nos­ti. To má za násle­dok nie­len lep­šiu kon­cen­trá­ciu, ale aj lep­šiu pamäť.

Heads­pa­ce ti pomô­že s medi­tá­cia­mi, kto­ré si môžeš nasta­viť od 2 do 60 minút.

Cena: Stia­hnu­tie zdar­ma, potom $7.99 (€7,08)mesačne pri roč­nom pred­plat­nom

iOS / Andro­id

headspace

foto: businessinsider.com

Gara­ge­Band

Aby si využil všet­ko, čo ti táto app­ka ponú­ka, nemu­síš byť na ces­te k vyda­niu svoj­ho vlast­né­ho hudob­né­ho albu­mu. Apli­ká­cia ponú­ka sadu nástro­jov, kto­ré sú pre teba vhod­né bez ohľa­du na to, či si nie­ke­dy hral na hudob­nom nástro­ji, ale­bo si si iba klop­kal do ryt­mu po kole­ne.

Pri tom, ako sa učíš, budeš zlep­šo­vať spô­sob, akým tvoj mozog fun­gu­je a pod­ľa výsku­mov je tiež mož­né, že tie­to bene­fi­ty sa pre­ne­sú aj na zvy­šok tvoj­ho živo­ta. Budeš prob­lé­my rie­šiť efek­tív­nej­šie, kre­a­tív­nej­šie a dokon­ca mož­no zís­kať pár IQ bodov naviac. Ani si neve­del, čoho všet­ké­ho je hud­ba schop­ná, však?

Cena: $4.99 (€4,42)

iOS

garageband

foto: businessinsider.com

TED

Zís­kaj prí­stup do celej video­té­ky TED Talks a využi svoj voľ­ný čas tým správ­nym spô­so­bom. Nechaj sa inšpi­ro­vať naj­zau­jí­ma­vej­ší­mi reč­ník­mi, mys­li­teľ­mi, ino­vá­tor­mi, celo­ži­vot­ný­mi bojov­ník­mi (ľudia, kto­rí to v živo­te nema­li ľah­ké vďa­ka svo­jej teles­nej kon­dí­cií a pod.) a mno­hý­mi ďal­ší­mi.

Ted je skve­lý spô­sob, ako zís­kať prí­stup k inšpi­rá­ciám a ako sa nabu­diť kedy­koľ­vek, keď to potre­bu­ješ.
Na apli­ká­cií si môžeš vytvá­rať vlast­né pla­y­lis­ty, čítať člán­ky k témam, ale aj sťa­ho­vať videá, kto­ré si potom môžeš pozrieť off­li­ne. Ted apli­ká­cia — to je kopec inšpi­rá­cie za žiad­ne penia­ze.

Cena: Zdar­ma

iOS / Andro­id

ted

foto: businessinsider.com

THE ELE­MENTS IN ACTI­ON

Prv­ky sú vša­de oko­lo nás. Táto apli­ká­cia 79 z nich pre­bú­dza k živo­tu a vďa­ka vide­ám si ich budeš môcť pozrieť tiež. The ele­ments in acti­on ti ponú­ka demon­štrá­ciu kaž­dé­ho prv­ku a jeho nesku­toč­ných vlast­nos­tí a k tomu pre­hľad­ne písa­ný text s vysvet­le­ním cha­rak­te­ris­tík kaž­dé­ho prv­ku.

Ak ťa zau­jí­ma, čo sa sta­ne s rubí­di­om po tom, čo sa dosta­ne do kon­tak­tu s vodou a ďal­šie podob­né témy, pou­ži túto apli­ká­ciu.

Cena: $3.99 (€3,54)

iOS

the-elements-in-action

foto: businessinsider.com

DAI­LY BRAIN

Roz­šír si zna­los­ti a nauč sa kaž­dý deň nie­čo nové. Apli­ká­cia ti den­ne pri­ná­ša náhod­né fak­ty. Medzi nimi aj vtip­né, ale­bo sku­toč­ne zvlášt­ne infor­má­cie, o kto­rých si prav­de­po­dob­ne neve­del. Ak chceš robiť rame­ná a ohro­miť kamo­šov taký­mi­to super fak­ta­mi, Dai­lyB­rain je nená­roč­ná app­ka, kto­rá na to výbor­ne poslú­ži.

Cena: Zdarma($0.99- €0,88 bez rekla­my)

iOS

dailybrain

foto: businessinsider.com

Dai­ly­Art

Ak si maniak do ume­nia, táto apli­ká­cia ti kaž­dý deň ponú­ka neja­ké maj­strov­ské die­lo spo­je­né s krát­kou his­tó­ri­ou umenia.Takáto den­ná dáv­ka ti môže dať viac ako si mys­líš. Zdá sa totiž, že keď sa člo­vek poze­rá na ume­nie, zapá­ja viac myseľ a zvy­šu­je sa tak prie­tok krvi do tých čas­tí moz­gu, kto­ré spra­cú­va­jú pote­še­nie. A pred­bež­né výsku­my uka­zu­jú, že keď si „vysta­ve­ný“ ume­niu, ten­to fakt pris­pie­va aj k posil­ne­niu kri­tic­ké­ho mys­le­nia.

Mož­no ťa ume­nie inšpi­ru­je k tomu, aby si vytvo­ril nie­čo vlast­né. O to lep­šie. Údaj­ne tým môžeš zvý­šiť i svo­ju psy­chic­kú odol­nosť.

Cena: Zdarma(PRO ver­zia $4.99- €4,42)

iOS / Andro­id

dailyart

foto: businessinsider.com

KHAN ACA­DE­MY

Jeden zaru­če­ný spô­sob, ako si posil­niť mozog — nauč sa nie­čo nové. Apli­ká­cia Khan Aca­de­my ti ponú­ka tisíc­ky bez­plat­ných videí a člán­kov na rôz­ne témy, od algeb­ry a mak­ro­eko­nó­mie, cez his­tó­riu ume­nia až po vedu.

Táto apli­ká­cia ťa nene­chá odísť bez nové­ho fak­tu. Uče­nie sa nie­čo­ho nové­ho pre­po­jí tvoj mozog, zlep­ší pamäť a zvý­ši tvo­ju ver­bál­nu inte­li­gen­ciu.

Cena: Zdar­ma

iOS / Andro­id

khan-academy

foto: businessinsider.com

LUMI­NO­SI­TY MOBI­LE

Štú­dia z roku 2008 uka­zu­je, že tré­no­va­nie krát­ko­do­bej pamä­te ti môže pomôcť trva­lo zís­kať IQ body navy­še. Tie­to výsled­ky zopa­ko­va­né nebo­li a iné štú­die hovo­ria, že všet­ko, čo také­to tré­nin­gy tvoj­ho moz­gu robia je to, že zlep­šu­jú tvo­je zruč­nos­ti v hra­ní hier, kto­ré sú dob­ré na tré­no­va­nie moz­gu.

Ale ani skep­ti­ci nie sú cel­kom pre­sved­če­ní, že by hry nema­li žiad­nu väč­šiu záslu­hu a mno­hí sto­ja za myš­lien­kou, že aspoň nie­kto­ré metó­dy majú sku­toč­ný úči­nok.

Kaž­do­pád­ne sto­jí za to vyskú­šať a sám uvi­díš.

Cena: Zdar­ma (plný vstup $11.99- €10,62)

iOS / Andro­id

lumosity-mobile

foto: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: shutterstock.com

Pridať komentár (0)