Apli­ká­cie, ktoré ti naštar­tujú myseľ aj po dlhom dni v práci

Michaela Líšková / 28. apríla 2016 / Tech a inovácie

To, že žijeme v dobe, kedy je pre nás ťažké odtr­hnúť sa od mobi­lov a tab­le­tov, je skrátka fakt. Digi­tálna doba má však aj svoje výhody a ponúka apli­ká­cie, vďaka kto­rým sa môžeš každý deň naučiť niečo nové.

Spo­meň si na svoju poslednú cestu vo vlaku, alebo v MHD. Pozrel si sa okolo seba a čo si videl? Koľko ľudí poze­ralo na disp­lej svojho mobilu? Pomys­lel si si „hmm, fejs­bú­čik“. Ale nesúď hneď, nemusí to záko­nite zna­me­nať to, čo si mys­líš. Možno sa práve vzde­lá­vajú. Čo je niečo, čo nebude na škodu ani tebe a nám ostat­ným.

Či už máš iPhone alebo Android, niečo sa nájde určite aj pre teba.

00029NS

foto: sfgate.com

DUOLINGO

Skvelá náučná apli­ká­cia na výučbu nových jazy­kov. Pre anglicky hovo­ria­cich ponúka na výber 17 jazy­ko­vých kur­zov, ktoré môžeš už plne využí­vať, a ďal­ších 9, ktoré sa k nim one­dlho pri­poja.

Ak si sa chcel učiť práve anglič­tinu, tak nezú­faj. Duolingo ju ponúka pre česky hovo­ria­cich, čo pre Slo­váka nebude prob­lém. Apli­ká­cia je jed­no­du­chá, pre­hľadná, má skvelé uží­va­teľ­ské pro­stre­die a sám si nasta­víš, akým tem­pom chceš napre­do­vať.

Vedel si, že stať sa mul­ti­lin­gvis­tom zvy­šuje tvoj kog­ni­tívny výkon? Koľko jazy­kov ovlá­daš, toľ­ko­krát si člo­ve­kom. A učiť sa nový jazyk (bez ohľadu na to, či v ňom budeš ply­nulý, alebo nie) ti môže pomôcť oddia­liť úby­tok kog­ni­tív­nych fun­kcií v sta­robe.
Je to zábavné a je to zdarma, poď do toho.

Cena: Zdarma

iOS / Android

duolingo

foto: businessinsider.com

LONGF­ROM

Long­form je apli­ká­cia, ktorá pre­hľa­dáva inter­net a doručí ti to naj­lep­šie zo žur­na­lizmu priamo do mobil­ného zaria­de­nia. Nie len, že budeš mať mož­nosť pre­čí­tať si niečo o dis­krét­nych témach (nie len to, čo ti ponú­kajú bul­várne plátky), ale tiež si môžeš zvý­šiť hrubú silu svo­jej mysle.

Pra­vi­delné číta­nie pomáha udr­žia­vať tvoj mozog „v pozore“ aj počas toho, ako star­neš, roz­ši­ruje ti slovnú zásobu, zlep­šuje pamäť a ana­ly­tické mys­le­nie.

Ak ťa teda zau­jíma to dôle­žité, čo sa okolo teba deje, táto appka je pre teba.

Cena: Zdarma

iOS

longform

foto: businessinsider.com

KINDLE

Vďaka Kindle apli­ká­cií si môžeš čítať kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Tak­mer každá kniha, na ktorú si spo­me­nieš (hoci neroz­mýš­ľaj veľmi v slo­ven­čine), ti je k dis­po­zí­cií a môžeš si ju kúpiť, ale tiež náj­deš mnoho kníh zadarmo.

Už vieme, aké bene­fity ti číta­nie ponúka, ale okrem vyš­šie spo­me­nu­tého výskumy naz­na­čujú, že ak sa pono­ríš do sveta belet­rie, zvy­šu­ješ si tým emo­ci­onálnu inte­li­gen­ciu a tiež schop­nosť empa­tie. Číta­nie je pros­pešné. Tak čítaj.

Cena: Zdarma

iOS / Android

kindle

foto: businessinsider.com

TODAY IN HIS­TORY

Táto appka ti ponúka pre­hľad toho, čo sa stalo dnes — v his­tó­rií. Ak chceš vedieť, kto dôle­žitý sa dnes naro­dil, zomrel, aké významné uda­losti sa udiali dnes pred 130 rokmi, alebo ťa niečo zaujme a chceš sa dozve­dieť viac, sle­duj infor­má­cie na pri­lo­že­ných odka­zoch a viac sa o témach dozvieš na Wiki­pé­dii.

Ak ťa zau­jíma his­tó­ria, táto apli­ká­cia je pre teba skve­lou prí­le­ži­tos­ťou, ako sa s ňou spo­jiť a dozve­dieť sa zau­jí­mavé fakty.

Cena: Zdarma ($2.99 – cca €2,65 za ver­ziu bez reklamy)

iOS / Android

today-in-history

foto: businessinsider.com

FIT BRAINS TRAI­NER

Ako už napo­vedá názov, táto apli­ká­cia, ktorú ti pri­náša Rosetta Stone, je dob­rým tré­ne­rom pre tvoj mozog. Je naprog­ra­mo­vaná tak, aby sti­mu­lo­vala tvoju EQ, teda emo­ci­onálnu inte­li­gen­ciu, a tiež IQ.

Obsa­huje vyše 50 hier, viac ako 500 tré­nin­go­vých cvi­čení, ktoré ti pomôžu zlep­šiť pamäť, rých­losť mys­le­nia, kon­cen­trá­ciu, rie­še­nie prob­lé­mov, či jazyk.

Cena: Stia­hnu­tie zdarma, pred­platné $7.99 (€7,08)mesačne, alebo $39.99 ročne (€35,43)

iOS / Android

fit-brains-trainer

foto: businessinsider.com

HEADS­PACE

Určite vieš, že medi­tá­cia ti pomáha upo­ko­jiť telo a myseľ. Ale ras­túce výskumy uka­zujú, že pra­vi­delná medi­tá­cia môže dokonca zme­niť tvoj neuró­nový sys­tém a tým zlep­šiť tvoje kog­ni­tívne schop­nosti. To má za násle­dok nie­len lep­šiu kon­cen­trá­ciu, ale aj lep­šiu pamäť.

Heads­pace ti pomôže s medi­tá­ciami, ktoré si môžeš nasta­viť od 2 do 60 minút.

Cena: Stia­hnu­tie zdarma, potom $7.99 (€7,08)mesačne pri roč­nom pred­plat­nom

iOS / Android

headspace

foto: businessinsider.com

Gara­ge­Band

Aby si využil všetko, čo ti táto appka ponúka, nemu­síš byť na ceste k vyda­niu svojho vlast­ného hudob­ného albumu. Apli­ká­cia ponúka sadu nástro­jov, ktoré sú pre teba vhodné bez ohľadu na to, či si nie­kedy hral na hudob­nom nástroji, alebo si si iba klop­kal do rytmu po kolene.

Pri tom, ako sa učíš, budeš zlep­šo­vať spô­sob, akým tvoj mozog fun­guje a podľa výsku­mov je tiež možné, že tieto bene­fity sa pre­nesú aj na zvy­šok tvojho života. Budeš prob­lémy rie­šiť efek­tív­nej­šie, kre­a­tív­nej­šie a dokonca možno zís­kať pár IQ bodov naviac. Ani si neve­del, čoho všet­kého je hudba schopná, však?

Cena: $4.99 (€4,42)

iOS

garageband

foto: businessinsider.com

TED

Zís­kaj prí­stup do celej video­téky TED Talks a využi svoj voľný čas tým správ­nym spô­so­bom. Nechaj sa inšpi­ro­vať naj­zau­jí­ma­vej­šími reč­níkmi, mys­li­teľmi, ino­vá­tormi, celo­ži­vot­nými bojov­níkmi (ľudia, ktorí to v živote nemali ľahké vďaka svo­jej teles­nej kon­dí­cií a pod.) a mno­hými ďal­šími.

Ted je skvelý spô­sob, ako zís­kať prí­stup k inšpi­rá­ciám a ako sa nabu­diť kedy­koľ­vek, keď to potre­bu­ješ.
Na apli­ká­cií si môžeš vytvá­rať vlastné pla­y­listy, čítať články k témam, ale aj sťa­ho­vať videá, ktoré si potom môžeš pozrieť off­line. Ted apli­ká­cia — to je kopec inšpi­rá­cie za žiadne peniaze.

Cena: Zdarma

iOS / Android

ted

foto: businessinsider.com

THE ELE­MENTS IN ACTION

Prvky sú všade okolo nás. Táto apli­ká­cia 79 z nich pre­bú­dza k životu a vďaka videám si ich budeš môcť pozrieť tiež. The ele­ments in action ti ponúka demon­štrá­ciu kaž­dého prvku a jeho nesku­toč­ných vlast­ností a k tomu pre­hľadne písaný text s vysvet­le­ním cha­rak­te­ris­tík kaž­dého prvku.

Ak ťa zau­jíma, čo sa stane s rubí­diom po tom, čo sa dostane do kon­taktu s vodou a ďal­šie podobné témy, použi túto apli­ká­ciu.

Cena: $3.99 (€3,54)

iOS

the-elements-in-action

foto: businessinsider.com

DAILY BRAIN

Roz­šír si zna­losti a nauč sa každý deň niečo nové. Apli­ká­cia ti denne pri­náša náhodné fakty. Medzi nimi aj vtipné, alebo sku­točne zvláštne infor­má­cie, o kto­rých si prav­de­po­dobne neve­del. Ak chceš robiť ramená a ohro­miť kamo­šov taký­mito super fak­tami, Dai­lyB­rain je nená­ročná appka, ktorá na to výborne poslúži.

Cena: Zdarma($0.99- €0,88 bez reklamy)

iOS

dailybrain

foto: businessinsider.com

Dai­ly­Art

Ak si maniak do ume­nia, táto apli­ká­cia ti každý deň ponúka nejaké maj­strov­ské dielo spo­jené s krát­kou his­tó­riou umenia.Takáto denná dávka ti môže dať viac ako si mys­líš. Zdá sa totiž, že keď sa člo­vek pozerá na ume­nie, zapája viac myseľ a zvy­šuje sa tak prie­tok krvi do tých častí mozgu, ktoré spra­cú­vajú pote­še­nie. A pred­bežné výskumy uka­zujú, že keď si „vysta­vený“ ume­niu, tento fakt pris­pieva aj k posil­ne­niu kri­tic­kého mys­le­nia.

Možno ťa ume­nie inšpi­ruje k tomu, aby si vytvo­ril niečo vlastné. O to lep­šie. Údajne tým môžeš zvý­šiť i svoju psy­chickú odol­nosť.

Cena: Zdarma(PRO ver­zia $4.99- €4,42)

iOS / Android

dailyart

foto: businessinsider.com

KHAN ACA­DEMY

Jeden zaru­čený spô­sob, ako si posil­niť mozog — nauč sa niečo nové. Apli­ká­cia Khan Aca­demy ti ponúka tisícky bez­plat­ných videí a člán­kov na rôzne témy, od algebry a mak­ro­eko­nó­mie, cez his­tó­riu ume­nia až po vedu.

Táto apli­ká­cia ťa nene­chá odísť bez nového faktu. Uče­nie sa nie­čoho nového pre­pojí tvoj mozog, zlepší pamäť a zvýši tvoju ver­bálnu inte­li­gen­ciu.

Cena: Zdarma

iOS / Android

khan-academy

foto: businessinsider.com

LUMI­NO­SITY MOBILE

Štú­dia z roku 2008 uka­zuje, že tré­no­va­nie krát­ko­do­bej pamäte ti môže pomôcť trvalo zís­kať IQ body navyše. Tieto výsledky zopa­ko­vané neboli a iné štú­die hovo­ria, že všetko, čo takéto tré­ningy tvojho mozgu robia je to, že zlep­šujú tvoje zruč­nosti v hraní hier, ktoré sú dobré na tré­no­va­nie mozgu.

Ale ani skep­tici nie sú cel­kom pre­sved­čení, že by hry nemali žiadnu väč­šiu zásluhu a mnohí stoja za myš­lien­kou, že aspoň nie­ktoré metódy majú sku­točný úči­nok.

Kaž­do­pádne stojí za to vyskú­šať a sám uvi­díš.

Cena: Zdarma (plný vstup $11.99- €10,62)

iOS / Android

lumosity-mobile

foto: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: shutterstock.com

Pridať komentár (0)