App­Di­rect dostal inves­tí­ciu v hod­note 50 mili­ó­nov od Petra Thiela

Andrej Kras / 16. februára 2015 / Business

Ak máte dip­lom z Har­vardu z finanč­níc­tva a účtov­níc­tva, zrejme si mys­líte, že nájsť si prácu na Walls­treet bude abso­lútna hračka.

To však nebol prí­pad Daniela Saksa, 29 roč­ného spo­lu­za­kla­da­teľa a výkon­ného ria­di­teľa App­Di­rect, clou­do­vej plat­formy na tvorbu a spra­vo­va­nie obcho­dov.

Keď Saks dokon­čil v roku 2009 svoje magis­ter­ské štú­dium v oblasti finanč­níc­tva a účtov­níc­tva na Har­vard Exten­sion School, sna­žil sa zís­kať si prácu v banke ako naprí­klad Gold­man Sachs či Mor­gan Stan­ley, ale nikdy nedos­tal žiadnu ponuku. Bola rece­sia, a neot­vá­rali sa nové pra­covné miesta.

Veci začali vyze­rať bez­ú­tešne. Sak­sova jediná pra­covná skú­se­nosť bola nepla­tená letná stáž v malej firme v San Fra­niscu. A čo bolo hor­šie, ich rodinná firma vyrá­ba­júca náby­tok, ktorá fun­go­vala už viac ako 100 rokov, musela kvôli rece­sii zavrieť, a skra­cho­vali.

Život bol cel­kom ponurý” pove­dal Saks pre Busi­ness Insi­der.

Bez práce, a s kra­chu­jú­cou rodin­nou fir­mou sa Saks roz­ho­dol, že potre­buje čas, aby si vyčis­til myseľ. Roz­ho­dol sa, že pôjde na výlet, a nav­štívi sta­rého rodin­ného pria­teľa Niolasa Des­ma­raisa, ktorý robil v San Fran­cisu kon­zul­tanta pre Bain & Co.

Zhruba v tom čase začal Saks uva­žo­vať o zalo­žení vlast­nej firmy. Vždy uzná­val pod­ni­ka­teľ­ského ducha svojho otca, a cítil, akoby mali pod­ni­ka­nie “v rodine”. Len nemo­hol príjsť na to, čo by presne chcel robiť.

V tom čase mal Des­ma­rais kli­en­tov z veľ­kých tech­no­lo­gic­kých firiem, ktorí hľa­dali spô­soby, ako si zlep­šiť infra­štruk­túru a clou­dové ponuky. Bol si teda vedomý toho, ako celé odvet­vie sme­ruje ku clou­do­vému soft­véru, alebo k soft­véru ponú­ka­nému cez inter­net. A ako o tom deba­to­val s Des­ma­rai­som, bolo mu stále jas­nej­šie, že ak založí nejaký biz­nis, tak to bude v oblasti clou­do­vého sof­téru.

Uve­do­mili sme si, že clound com­pu­ting môže úplne zme­niť spô­sob, ako fun­guje biz­nis,” hovorí Saks. “Mohlo to zachrá­niť dokonca aj našu rodinnú firmu.”

Saks strá­vil ďal­ších 5 mesia­cov tvor­bou pod­ni­ka­teľ­ského plánu. Tiež pre­svied­čal Des­ma­raisa, aby opus­til svoju prácu, a začal naplno robiť na novom star­tupe. Des­ma­rai­sova mama bola skla­maná z toho, že odchá­dza zo svojho luk­ra­tív­neho miesta, ale nako­niec sa obaja spolu v 2009-tom vydali na cestu zalo­žiť App­Di­rect.

App­Di­rect je teraz bac­ken­do­vým soft­vé­rom, na kto­rom fun­gujú obchody mno­hých spo­loč­ností. V pod­state vytvá­rajú na zákazku pre svo­jich kli­en­tov obchody s apli­ká­ciami, niečo ako iTu­nes či Google Play, ale len pre apli­ká­cie jed­not­li­vých firiem. Posky­tujú “čisté” obchody fir­mám ako Sam­sung či Raks­pace tak, že si na nich stačí pre­me­niť značku, a vznikne ich vlastný obchod. Naprí­klad Sam­sung má vlastný KNOX Mar­ketp­lace, a Racks­pace má Racks­pace Mar­ketp­lace, kde sú apli­ká­cie opti­ma­li­zo­vané pre danú plat­formu pre­dá­vané kon­co­vým zákaz­ní­kom. Oba obchody pou­ží­vajú tech­no­ló­giu App­Di­rect.

Myš­lienka App­Di­rectu sa môže zdať jed­no­du­chá, ale inak firmy musia vyna­lo­žiť veľmi veľa peňazí na tvorbu vlast­ných obcho­dov s apli­ká­ciami. Aj keď nie­ktoré firmy ako Sales­force majú na niečo také kapa­citu, veľa firiem pre­fe­ruje prácu s dodá­va­te­ľom ako je App­Di­rect. Tiež to dáva kli­en­tom App­Di­rectu mož­nosť spra­vo­vať a moni­to­ro­vať pre­daj apli­ká­cii v ich obcho­doch, takže im posky­tuje úplne trans­pa­rentný pre­hľad o pou­ží­vaní apli­ká­cii.

Biz­nisu sa cel­kom darí. Služby App­Di­rect pou­žíva dote­raz viac ako 20 mili­ó­nov ľudí, vrá­tane zamest­nan­cov vo veľ­kých spo­loč­nos­tiach ako sú Com­cast, Deuts­che Tele­kom a ADP. Ich tržby sa štyri roky po sebe zdvoj­ná­so­bo­vali, a v posled­nom roku dosiahli 18 mili­ó­nov dolá­rov.

V stredu ozná­mili nové kolo inves­tí­cii v hod­note 50 mili­ó­nov dolá­rov od inves­to­rov ako Peter Thiel, a Mith­ril Capi­tal Mana­ge­ment — spo­loč­nosti Ajana Roy­ana inves­tu­jú­cej do firiem v ras­to­vej fáze. Saks nám pove­dal, že firma bola oce­nená na cca. 600 mili­ó­nov, takže zdvoj­ná­so­bila svoju hod­notu spred roka.

App­Di­rect otvo­ril nový trh pre tvor­cov soft­véru tým, že pomáha malým fir­mám nájsť soft­vér, a dobre ho pou­žiť” pove­dal Thiel vo svo­jom vyjad­rení.

Saks tvrdí, že App­Di­rect oča­káva aj v blíz­kej budúc­nosti naďa­lej zdvoj­ná­so­bo­va­nie svo­jej veľ­kosti (ako v zis­koch, tak aj v počte zamest­nan­cov). Už teraz majú pobočky v San Fran­ciscu, Mní­chove, Lon­dýne, a Mon­tre­ale, ale Saks plá­nuje s prí­le­vom nových peňazí ďal­šiu expan­ziu.

Des­ma­rai­sova mama je už tiež pre­sved­čená. Po tom čo App­Di­rect pod­pí­sal zmluvu s Bell Canada, jed­nou z naj­väč­ších firiem v Kanade, pove­dala mu: “Ak máte zmluvu s Bell Canada, potom sa samoz­rejme môžeš veno­vať pod­ni­ka­niu.”

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)