Apple má k dispozícii stovky miliárd dolárov v hotovosti. Bude múdre, ak kúpi Netflix?

Richard Vítkovský / 5. februára 2019 / Biznis

  • Spo­loč­nosť Apple má k dis­po­zí­cii ob­rov­skú ho­to­vosť, ktorú by mohla ši­kovne vy­užiť
  • Toto tvrdí fi­nančná spo­loč­nosť JP­Mor­gan, ktorá by Apple od­po­ru­čila ak­vi­zí­ciu spo­loč­nosti Ne­tf­lix
  • Ne­tf­lix je mo­men­tálne na svo­jom vr­chole a má tr­hovú hod­notu 148 mi­liárd do­lá­rov
zdroj: flickr
  • Spo­loč­nosť Apple má k dis­po­zí­cii ob­rov­skú ho­to­vosť, ktorú by mohla ši­kovne vy­užiť
  • Toto tvrdí fi­nančná spo­loč­nosť JP­Mor­gan, ktorá by Apple od­po­ru­čila ak­vi­zí­ciu spo­loč­nosti Ne­tf­lix
  • Ne­tf­lix je mo­men­tálne na svo­jom vr­chole a má tr­hovú hod­notu 148 mi­liárd do­lá­rov

Spo­loč­nosť Apple ako prvá v his­tó­rii pre­ko­nala hod­notu jed­ného bi­li­óna do­lá­rov. Smart­fóny sú ešte stále zla­tou ba­ňou, av­šak ich pre­daje za­čí­najú stag­no­vať. Ne­jedná sa pri­tom len o pre­daje iP­ho­nov, ale o in­te­li­gentné te­le­fóny cel­kovo. Dô­vo­dom je to, že zá­kaz­níci si svoje mo­bilné za­ria­de­nia ne­chá­vajú dl­h­šiu dobu než tomu bolo v mi­nu­losti. Ďal­ším dô­vo­dom po­klesu sú vy­soké ceny, za ktoré za­čali nie­ktorí vý­rob­co­via svoje za­ria­de­nia po­nú­kať.

Keďže Apple sa spo­lieha hlavne na pre­daje svo­jich te­le­fó­nov, mal by sa sna­žiť svoj zá­ber roz­ší­riť. Člo­vek to­tiž ni­kdy ne­vie, čo bude v bu­dúc­nosti. Apple má v sú­čas­nosti k dis­po­zí­cii tak­mer 250 mi­liárd do­lá­rov v ho­to­vosti a podľa fi­nanč­nej spo­loč­nosti JP­Mor­gan by ne­bolo zlé, keby túto sumu vy­užil zau­jí­ma­vým spô­so­bom. Na­prí­klad by mo­hol kú­piť ne­jakú veľkú spo­loč­nosť, ktorá je naj­lep­šia v tom, čo robí. V sú­čas­nosti letí hlavne stre­a­ming vi­dea. A práve týmto sme­rom by sa mali v spo­loč­nosti s na­hryz­nu­tým ja­bĺč­kom pri svo­jej bu­dú­cej in­ves­tí­cii po­ze­rať.

„Mys­líme si, že Ne­tf­lix by spo­loč­nosti Apple se­del naj­lep­šie zo stra­te­gic­kého hľa­diska. Ve­ríme, že v ak­vi­zí­cii na­jús­peš­nej­šieho hráča je ob­rov­ská hod­nota, ktorú nie je možné re­pli­ko­vať s men­ším hrá­čom na trhu,“ pove­dal pre CNBC.com ana­ly­tik Sa­mik Chat­ter­jee z JP­Mor­gan.

Chat­ter­jee tiež ozrej­mil, prečo by mal byť Ne­tf­lix tým naj­lep­ším pre Apple. V pr­vom rade sa jedná o ag­re­gá­tor ob­sahu a nie ty­pickú me­diálnu spo­loč­nosť, akou je na­prí­klad Sony Pic­tu­res. Ok­rem toho má Ne­tf­lix za­ve­dený vy­ni­ka­júci mo­del pred­plat­ného, ktorý je veľmi po­dobný tomu, aký fun­guje u Apple. Ne­tf­lix je tiež možné zís­kať omnoho ľah­šie ako na­prí­klad po­dobné služby typu Hulu alebo Ama­zon Prime. Apple by tak malo jed­no­du­chú cestu a vy­hlo by sa ťaž­kos­tiam, ktoré môže pri­niesť bu­do­va­nie vlast­nej služby od nuly.

Do­dal však, že Apple si bude mu­sieť prav­de­po­dobne pri­pra­viť okolo 189 mi­liárd do­lá­rov, keďže cena bude mi­ni­málne o 20 per­cent vyš­šia ako je tr­hová hod­nota. Ok­rem Ne­tf­lixu Chat­ter­jee od­po­rúča ešte dve spo­loč­nosti, ktoré by Apple se­deli naj­viac. Jed­nou z nich je herný vý­robca a dis­tri­bú­tor po­čí­ta­čo­vých hier Ac­ti­vi­sion Bliz­zard. Dru­hou spo­loč­nos­ťou je So­nos, ktorá vy­rába zvu­kové sys­témy.

zdroj: cnbc.com

 

Pridať komentár (0)