Apple stráca náskok na smart­fó­no­vom trhu

Timotej Vančo / 27. augusta 2016 / Zaujímavosti

Po dlhé roky bol Apple na prvom mieste skoro vo všet­kom. Zmení sa čoskoro jeho vede­nie medzi smart­fónmi, alebo iPhone 7 znova zvýši náskok pred kon­ku­ren­ciou?

Keď Steve Jobs pred­sta­vo­val prvý iPhone v roku 2007, pove­dal, že tento pro­dukt pred­be­hol svoju dobu o 5 rokov. Mýlil sa. Bolo to nesku­toč­ných 9 rokov v rade, kedy bol iPhone na samom vrchole a nikomu sa nepo­da­rilo ho zosu­núť z trónu. Dnes je Apple so svo­jím iPho­nom stále na prvom mieste, ale má naj­menší náskok v his­tó­rii.

Pred pár dňami vyšiel nový smart­fón od Sam­sungu, Galaxy Note 7. V mno­hých špe­ci­fi­ká­ciách, o ktoré majú ľudia záu­jem pred­bieha iPhone. Naprí­klad vode­odol­nosť alebo bez­drô­tové nabí­ja­nie. Tak­tiež obsa­huje obrov­ské úlo­žisko, ktoré je veľmi ťažké celé zapl­niť. V skratke, Galaxy Note 7 je jeden z top tele­fó­nov aké boli kedy uro­bené.

Budúc­nosť pre iPhone nevy­zerá tak ružovo. Posledné dva roky má rov­naký dizajn a veľké zmeny vo výzore by sme nemali ani oča­ká­vať od nového iPhone 7, ktorý bude pred­sta­vený za pár týž­dňov.

Steve-Jobs-15

foto: wiki­me­dia

Tak ako je možné, že má Apple stále náskok? Je to kvôli jed­nej hlav­nej veci, ktorú nikto, ani Sam­sung, nevie oko­pí­ro­vať: iOS.

Napriek veľ­kej snahe Googlu, je Android stále nejaký roz­bitý. Zaria­de­nia, ktoré ho pou­ží­vajú, majú prob­lém s naj­nov­šími updatmi. Deve­lo­peri zvyknú robiť svoje naj­lep­šie apli­ká­cie pre Android až potom, ako majú úspech na iOS.

iOS je jediný ope­račný sys­tém pre smart­fóny, ktorý udr­žuje tvoje zaria­de­nie aktu­ali­zo­vané nie­koľko rokov v rade. Zatiaľ čo môžeš byť rád, ak tvoj Android smart­fón dostane aktu­ali­zá­ciou OS po roku od jeho zakú­pe­nia. Apple zvykne udr­žia­vať všetky zaria­de­nia staré aj 4 roky s naj­nov­ším iOS.

181311772

foto: techinsider.com

Bez­peč­nosť je ďal­šia stránka. Ak sa vyskytne nejaký prob­lém alebo chyba, Apple vie okam­žite vydať záplatu v podobe aktu­ali­zá­cie pre všetky zaria­de­nia naraz, zatiaľ čo Android túto mož­nosť postráda.

Apple síce vedie na smart­fó­no­vom trhu, ale to len vďaka ope­rač­nému sys­tému. Uvi­díme, čo pri­ne­sie nový iPhone 7 a či posu­nie level vyš­šie od kon­ku­ren­cie.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: idownloadblog.com

Pridať komentár (0)