App­le strá­ca náskok na smart­fó­no­vom trhu

Timotej Vančo / 27. augusta 2016 / Zaujímavosti

Po dlhé roky bol App­le na prvom mies­te sko­ro vo všet­kom. Zme­ní sa čosko­ro jeho vede­nie medzi smart­fón­mi, ale­bo iPho­ne 7 zno­va zvý­ši náskok pred kon­ku­ren­ci­ou?

Keď Ste­ve Jobs pred­sta­vo­val prvý iPho­ne v roku 2007, pove­dal, že ten­to pro­dukt pred­be­hol svo­ju dobu o 5 rokov. Mýlil sa. Bolo to nesku­toč­ných 9 rokov v rade, kedy bol iPho­ne na samom vrcho­le a niko­mu sa nepo­da­ri­lo ho zosu­núť z tró­nu. Dnes je App­le so svo­jím iPho­nom stá­le na prvom mies­te, ale má naj­men­ší náskok v his­tó­rii.

Pred pár dňa­mi vyšiel nový smart­fón od Sam­sun­gu, Gala­xy Note 7. V mno­hých špe­ci­fi­ká­ciách, o kto­ré majú ľudia záu­jem pred­bie­ha iPho­ne. Naprí­klad vode­odol­nosť ale­bo bez­drô­to­vé nabí­ja­nie. Tak­tiež obsa­hu­je obrov­ské úlo­žis­ko, kto­ré je veľ­mi ťaž­ké celé zapl­niť. V skrat­ke, Gala­xy Note 7 je jeden z top tele­fó­nov aké boli kedy uro­be­né.

Budúc­nosť pre iPho­ne nevy­ze­rá tak ružo­vo. Posled­né dva roky má rov­na­ký dizajn a veľ­ké zme­ny vo výzo­re by sme nema­li ani oča­ká­vať od nové­ho iPho­ne 7, kto­rý bude pred­sta­ve­ný za pár týž­dňov.

Steve-Jobs-15

foto: wiki­me­dia

Tak ako je mož­né, že má App­le stá­le náskok? Je to kvô­li jed­nej hlav­nej veci, kto­rú nikto, ani Sam­sung, nevie oko­pí­ro­vať: iOS.

Napriek veľ­kej sna­he Goog­lu, je Andro­id stá­le neja­ký roz­bi­tý. Zaria­de­nia, kto­ré ho pou­ží­va­jú, majú prob­lém s naj­nov­ší­mi updat­mi. Deve­lo­pe­ri zvyk­nú robiť svo­je naj­lep­šie apli­ká­cie pre Andro­id až potom, ako majú úspech na iOS.

iOS je jedi­ný ope­rač­ný sys­tém pre smart­fó­ny, kto­rý udr­žu­je tvo­je zaria­de­nie aktu­ali­zo­va­né nie­koľ­ko rokov v rade. Zatiaľ čo môžeš byť rád, ak tvoj Andro­id smart­fón dosta­ne aktu­ali­zá­ci­ou OS po roku od jeho zakú­pe­nia. App­le zvyk­ne udr­žia­vať všet­ky zaria­de­nia sta­ré aj 4 roky s naj­nov­ším iOS.

181311772

foto: techinsider.com

Bez­peč­nosť je ďal­šia strán­ka. Ak sa vyskyt­ne neja­ký prob­lém ale­bo chy­ba, App­le vie okam­ži­te vydať zápla­tu v podo­be aktu­ali­zá­cie pre všet­ky zaria­de­nia naraz, zatiaľ čo Andro­id túto mož­nosť postrá­da.

App­le síce vedie na smart­fó­no­vom trhu, ale to len vďa­ka ope­rač­né­mu sys­té­mu. Uvi­dí­me, čo pri­ne­sie nový iPho­ne 7 a či posu­nie level vyš­šie od kon­ku­ren­cie.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: idownloadblog.com

Pridať komentár (0)