Apple svo­jimi novými Mac­Bo­okmi naťa­huje čas a Mic­ro­soft si je toho vedomý

Simona Hanzelová / 6. november 2016 / Tech a inovácie

Kým Mic­ro­soft pri­šiel s plne doty­ko­vým zaria­de­ním Sur­face Stu­dio, trend­set­ter Apple svo­jim Mac­Bo­okom pri­dal “len” doty­kový panel Touch Bar. Čo sa v Apple deje?

Mic­ro­softu sa po odha­lení nového Sur­face Stu­dio poda­rilo niečo neví­dané – zatie­nil svoju naj­väč­šiu kon­ku­re­ciu a trend­set­tera Apple. Táto hard­vé­rová novinka od Mic­ro­softu, ktorá je akýmsi hyb­ri­dom tab­letu a počí­tača, otvára tech­no­lo­gic­kým nad­šen­com úplne nové mož­nosti a celý svet ju pri­ví­tal s otvo­re­nou náru­čou.

Je prek­va­pu­júce, že práve Mic­ro­soft si vyslú­žil viac pozor­nosti ako ino­va­tívna spo­loč­nosť Apple. Tá nedávno pred­sta­vila svoj naj­novší Mac­Book Pro, avšak s podob­ným dizaj­nom, na aký sme už zvyk­nutí. Jeho azda naj­väč­šou novin­kou je pri­da­nie doty­ko­vého panelu Touch Bar, čo je v porov­naní so Sur­face Stu­dio iba zaned­ba­teľná zmena, najmä v prí­pade takého veli­kána, akým je Apple. Oddaní fanú­ši­ko­via Apple sa v tejto chvíli určite pýtajú: Prečo Apple nemôže uro­biť lepší Mac­Book? Odpo­veď je iná, ako by si čakal – náh­rada Mac­Bo­oku je už tu a volá sa iPhone.

surface-studio-penzdroj: tctechcrunch2011.files.wordpress.com

Apple je najmä vďaka svojmu radu smart­fó­nov iPhone, aktu­álne naj­hod­not­nej­šou spo­loč­nos­ťou na svete. Aj keď na trhu stále domi­nujú Android smart­fóny, bol to práve Apple so svo­jím iPhone, kto bol na konci roka zis­ko­vejší než všetci hlavní výrob­co­via Andro­idov dokopy. No kým úspech iPho­nov ras­tie, dôle­ži­tosť Mac­Bo­okov pre Apple sa zmen­šuje.

Apple si, samoz­rejme, môže dovo­liť inves­to­vať obrov­ské peniaze a vyro­biť úplne plne doty­kový Mac­Book, ktorý by hravo kon­ku­ro­val Sur­face Stu­dio od Mic­ro­softu. Spo­loč­nosť má ale zrejme úplne iný zámer – nechať Mac­Book zamrz­núť v čase. Apple chce totižto sústre­diť všetku pozor­nosť na iPhone a iPad, a preto by vypus­te­nie doty­ko­vého Mac­Bo­oku mohlo zmiasť poten­ciál­nych zákaz­ní­kov, ktorí by sa neve­deli roz­hod­núť, či potre­bujú iPad Pro alebo nový doty­kový Mac­Book.

touchbar2-0zdroj: cdn1.vox-cdn.com

Je nepo­pie­ra­teľné, že v dneš­nej dobe je pre väč­šinu ľudí plno­hod­notná práca na iPhone alebo iPade stále náročná, a tak zrejme ešte nejakú dobu potrvá, kým bude iOS – ope­račný sys­tém pre iPhone a iPad – pri­pra­vený nahra­diť Mac­Bo­oky, res­pek­tíve počí­tače so sys­té­mom Win­dows.

Takže kým iOS dozrie, v Apple potre­bujú udr­žať Mac­Bo­oky nažive pre všet­kých tých, pre kto­rých ešte iPad nie je dosť dobrý. Keby totiž Apple svoje Mac­Bo­oky prí­liš vyno­vil, ohro­zilo by to poten­ciál­nych pou­ží­va­te­ľov iPadu. Keď sa v Apple pus­tia do výroby nových plat­fo­riem, naprí­klad do roz­ší­re­nej rea­lity, buď si teda istý, že sa sústre­dia na iPhone, a nie na Mac­Book.

A presne to je dôvod, prečo Apple v súčas­nosti svo­jim zákaz­ní­kom pri­náša “len” veci ako Touch Bar – ide o akýsi kom­pro­mis medzi sta­rým a novým, kým spo­loč­nosť v budúc­nosti príde s úplne novou plat­for­mou pre iPhone alebo iPad.

ipad-pro-gaming-100628676-origzdroj: core0.staticworld.net

Kaž­do­pádne, pre Mic­ro­soft je takáto situ­ácia veľ­kou prí­le­ži­tos­ťou. A to najmä teraz, keď nad budúc­nos­ťou Win­do­wsu visia otáz­niky a čoraz viac ľudí upred­nost­ňuje smart­fóny na úkor osob­ných počí­ta­čov, po kto­rých dopyt neus­tále klesá. Pre Mic­ro­soft teda nemhol byť lepší čas prísť s novým Sur­face Stu­dio, ako práve teraz, keď spo­loč­nosť Apple uviazla v tejto podiv­nej fáze. Mic­ro­soft svetu po dlhej dobe konečne uká­zal, že uro­bil niečo, čo pre­ko­nalo aj ino­va­tívne Apple.

Otáz­kou zostáva, či sa Mic­ro­softu podarí využiť ošiaľ okolo Sur­face Stu­dio, aby dostal svoj Win­dows opäť na výsl­nie skôr, než Apple vyrieši túto exis­tenčnú krízu so svo­jimi plat­for­mami.

zdroj článku: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž s.newsweek.com/media.idownloadblog.com

Pridať komentár (0)