Apple začína byť tro­chu mimo

Dárius Polák / 28. november 2016 / Business

Spo­loč­nosť to s novým iPhone a Mac­bo­okom veľmi nevy­chy­tala.

Naj­novší prí­ras­tok Apple, Mac­book Pro vyzerá cel­kom dobre — má rýchle čipy, dobrú obra­zovku, MacOS a nový typ klá­ves­nice. Ľudia sú však v oba­vách, pre nich bude zna­me­nať nose­nie zo sebou nie­koľ­kých prí­slu­šens­tiev, ako sú káble alebo USB. V snahe spo­loč­nosti pre­su­núť sa k ďal­šej gene­rá­cii konek­to­rov a zaria­dení Apple vytvo­rilo veľké bahno z káb­lov, USB-čiek a konek­to­rov.

Pozrime sa na pou­ží­va­teľa, ktorý vlastní iPhone 7 a nový Mac­book Pro. To je kľú­čový zákaz­ník Apple — nie­kto s dis­po­ni­bil­ným príj­mom, ktorý chce naj­lepší počí­tač. Táto osoba musí mys­lieť na to, aké prí­slu­šen­stvá zo sebou bude denne nosiť. iPhone a Mac­book Pro totiž využí­vajú rôzne nabí­ja­cie konek­tory, takže sú potrebné oba. To nie je až taký veľký prob­lém, člo­vek by však oča­ká­val niečo ele­gan­tnej­šie od spo­loč­nosti, akou je Apple.

2

foto: businessinsider.com

Ďalej to pokra­čuje so slú­chad­lami. Nový Mac­Book Pro môže využí­vať kla­sické slú­chadlá, zatiaľ čo iPhone 7 je štan­dardne nasta­vený na bez­drô­tové. Zákaz­níci môžu našťas­tie využiť vďaka pri­ba­le­nému prí­davku aj iné slú­chadlá. Avšak ori­gi­nálne, bez­drô­tové pre iPhone 7 sa nedajú pri­po­jiť k Mac­bo­oku. To, čo Apple chce je, aby si ľudia kupo­vali nové Air­Pods, ktoré stoja 159 dolá­rov (150 eur). Tie treba tak­tiež nabí­jať. Nie sú však ešte dostupné, pre­tože sú nedo­kon­čené. A nako­niec, skús nabiť iPhone 7 pomo­cou Mac­bo­oku s káb­lom, ktorý je pri­ba­lený k iPhone. Nejde to pokiaľ nemáš ďalší adap­tér, ktorý ti Apple predá za 19 dolá­rov (17 eur).

Dôraz Apple na pou­ží­va­nie Light­ning káb­lov ako štan­dard pre iPhone a USB-C na Mac­bo­oku z toho robí jeden veľký guláš. Je pocho­pi­teľné, že porty sa menia a tech­no­ló­gia ide vpred. To je dôvod, prečo si dote­raz výrob­co­via zvy­kali na pou­ží­va­nie USB-C. To totiž dokáže veľa vecí, vie napr. pohá­ňať moni­tor, čo zna­mená, že by doká­zal nabiť smart­fón, zvlád­nuť slú­chadlá alebo hocičo, čo dokáže aj Light­ning kábel.

Celé to je bláz­nivé. Jony Ive, šéf dizajnu Apple pove­dal, že spo­loč­nosť verí v bez­drô­tovú budúc­nosť. Súčas­nosť však uka­zuje, že pokiaľ chce člo­vek využí­vať Apple zaria­de­nia naplno, musí si zado­vá­žiť veľké množ­stvo prí­slu­šen­stva.

Žeby Apple už nebol tou istou spo­loč­nos­ťou ako kedysi?

jonyive

foto: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com/Tech­no­Buf­falo

Pridať komentár (0)