Archi­tekt našiel skvelý spô­sob, ako vytvo­riť domov pre svoju rodinu. Posta­vil dom v dome.

Veronika Šagátová / 18. septembra 2016 / Zaujímavosti

Kre­a­tívny archi­tekt chcel využiť svoju tvo­ri­vosť a posta­viť pre svoju rodinu dom novým spô­so­bom. A tak vytvo­ril dom, ktorý je jediný svojho druhu.

Archi­tekt a ume­lec Adam Kal­kin má obrov­skú pred­sta­vi­vosť. Túto kre­a­ti­vitu chcel využiť pri stavbe svojho rodin­ného domu. Chcel, aby pôso­bil prie­stran­nej­šie.

For the architect, however, it is so much more than just home.

Po tom, ako kúpil v roku 2001 his­to­rický sta­tok pochá­dza­júci z roku 1880, obja­vil skvelý a netra­dičný spô­sob, ako si zväč­šiť pries­tor v dome. Využil starý han­gár pre lie­tadlá. Keď Kal­kin kúpil tento sta­tok, chcel mu navr­hnúť úplne nový dizajn. V prí­pade tohto statku to nebolo o tom, ako ho pre­ro­biť alebo ako veľmi ho môže zni­čiť. V tomto prí­pade išlo o to, ako to uzat­vo­riť.

Located in New Jersey, Kalkin's one-of-a-kind home is called "Bunny Lane."

Dom sa nachá­dza v New Jer­sey a dostal pome­no­va­nie Bunny Lane. Má tri poscho­dia: han­gár, betó­novo skle­nené ška­tuľky a sta­ro­žitný sta­tok. Štruk­túra betónu a skla je rozš­ka­tuľ­ko­vaná do samos­tat­ných miest­ností, ktoré pri­po­mí­najú úľ.

The concrete and glass structure is compartmentalized into separate rooms that resemble a beehive.

Archi­tekt nejaké kusy pri­dal, nejaké odstrá­nil, aby mohol vytvo­riť štýl, ktorý je posta­vený na ľubo­voľ­nej kom­bi­ná­cii všet­kého okolo nás — eklek­tický štýl býva­nia.

Kal­kin tvrdí, že všetko toto spolu vytvára akúsi kon­ver­zá­ciu medzi sebou. Ani jedna vec nestojí sama, je to o vzťa­hoch a medze­rách medzi vecami.

The airplane hangar encapsulates the historic farmhouse.

Ak chceš dosiah­nuť rôzne druhy geomet­rie, váhy a objemu, budeš musieť na to ísť podob­nou ces­tou ako on.

Obytný pries­tor sa voľne rozp­lýva. Naprí­klad obý­vačka je situ­ovaná kúsok od chaty, ale stále vo vnútri múrov han­gáru. Napriek všet­kému netra­dič­nému, v dome náj­deš oby­čajné izby.

However, inside the farmhouse you'll find traditional rooms.

Bunny Lane je pre Kal­ki­nove tri deti prvým domom, ale sú moc malé na to, aby pre­mýš­ľali o tom, v akom dome bývajú. Archi­tekt však dúfa, že keď vyrastú, budú si jeho prácu vážiť a hovo­riť o jeho filo­zo­fii archi­tek­túry.

For Kalkin's three children, Bunny Lane is their first home, and they don't find the home to be all that strange.

Pre archi­tekta je Bunny Lane omnoho viac ako len dom. Kal­kin sa vyjad­ril, že rodinný dom pre neho zna­mená niečo ori­gi­nálne, pre­tože zahŕňa všetky tvoje pred­stavy o tom, čo to je mať rodinu a čo pri­náša výchova detí v takom pro­stredí.

Zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)