Archi­tekt našiel skve­lý spô­sob, ako vytvo­riť domov pre svo­ju rodi­nu. Posta­vil dom v dome.

Veronika Šagátová / 18. septembra 2016 / Zaujímavosti

Kre­a­tív­ny archi­tekt chcel využiť svo­ju tvo­ri­vosť a posta­viť pre svo­ju rodi­nu dom novým spô­so­bom. A tak vytvo­ril dom, kto­rý je jedi­ný svoj­ho dru­hu.

Archi­tekt a ume­lec Adam Kal­kin má obrov­skú pred­sta­vi­vosť. Túto kre­a­ti­vi­tu chcel využiť pri stav­be svoj­ho rodin­né­ho domu. Chcel, aby pôso­bil prie­stran­nej­šie.

For the architect, however, it is so much more than just home.

Po tom, ako kúpil v roku 2001 his­to­ric­ký sta­tok pochá­dza­jú­ci z roku 1880, obja­vil skve­lý a netra­dič­ný spô­sob, ako si zväč­šiť pries­tor v dome. Využil sta­rý han­gár pre lie­tad­lá. Keď Kal­kin kúpil ten­to sta­tok, chcel mu navr­hnúť úpl­ne nový dizajn. V prí­pa­de toh­to stat­ku to nebo­lo o tom, ako ho pre­ro­biť ale­bo ako veľ­mi ho môže zni­čiť. V tom­to prí­pa­de išlo o to, ako to uzat­vo­riť.

Located in New Jersey, Kalkin's one-of-a-kind home is called "Bunny Lane."

Dom sa nachá­dza v New Jer­sey a dostal pome­no­va­nie Bun­ny Lane. Má tri poscho­dia: han­gár, betó­no­vo skle­ne­né ška­tuľ­ky a sta­ro­žit­ný sta­tok. Štruk­tú­ra betó­nu a skla je rozš­ka­tuľ­ko­va­ná do samos­tat­ných miest­nos­tí, kto­ré pri­po­mí­na­jú úľ.

The concrete and glass structure is compartmentalized into separate rooms that resemble a beehive.

Archi­tekt neja­ké kusy pri­dal, neja­ké odstrá­nil, aby mohol vytvo­riť štýl, kto­rý je posta­ve­ný na ľubo­voľ­nej kom­bi­ná­cii všet­ké­ho oko­lo nás — eklek­tic­ký štýl býva­nia.

Kal­kin tvr­dí, že všet­ko toto spo­lu vytvá­ra akú­si kon­ver­zá­ciu medzi sebou. Ani jed­na vec nesto­jí sama, je to o vzťa­hoch a medze­rách medzi veca­mi.

The airplane hangar encapsulates the historic farmhouse.

Ak chceš dosiah­nuť rôz­ne dru­hy geomet­rie, váhy a obje­mu, budeš musieť na to ísť podob­nou ces­tou ako on.

Obyt­ný pries­tor sa voľ­ne rozp­lý­va. Naprí­klad obý­vač­ka je situ­ova­ná kúsok od cha­ty, ale stá­le vo vnút­ri múrov han­gá­ru. Napriek všet­ké­mu netra­dič­né­mu, v dome náj­deš oby­čaj­né izby.

However, inside the farmhouse you'll find traditional rooms.

Bun­ny Lane je pre Kal­ki­no­ve tri deti prvým domom, ale sú moc malé na to, aby pre­mýš­ľa­li o tom, v akom dome býva­jú. Archi­tekt však dúfa, že keď vyras­tú, budú si jeho prá­cu vážiť a hovo­riť o jeho filo­zo­fii archi­tek­tú­ry.

For Kalkin's three children, Bunny Lane is their first home, and they don't find the home to be all that strange.

Pre archi­tek­ta je Bun­ny Lane omno­ho viac ako len dom. Kal­kin sa vyjad­ril, že rodin­ný dom pre neho zna­me­ná nie­čo ori­gi­nál­ne, pre­to­že zahŕňa všet­ky tvo­je pred­sta­vy o tom, čo to je mať rodi­nu a čo pri­ná­ša výcho­va detí v takom pro­stre­dí.

Zdroj člán­ku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)