Architekti do nej priniesli kúsok exotiky, škôlka inšpirovaná Japonskom sa im naozaj podarila

Richard Vítkovský / 23. januára 2019 / Architektúra

  • Ar­chi­tekti Petr Sto­lín a Alena Mi­če­ková sa roz­hodli do Li­berca pri­niesť kú­sok Ja­pon­ska
  • In­špi­rá­ciu pri ná­vrhu ne­ty­pic­kej škôlky na­šli to­tiž v To­kiu. Stavba je veľmi ino­va­tívna, a preto roz­de­lila ro­di­čov na dva tá­bory
zdroj: alexshootsbuildings.com
  • Ar­chi­tekti Petr Sto­lín a Alena Mi­če­ková sa roz­hodli do Li­berca pri­niesť kú­sok Ja­pon­ska
  • In­špi­rá­ciu pri ná­vrhu ne­ty­pic­kej škôlky na­šli to­tiž v To­kiu. Stavba je veľmi ino­va­tívna, a preto roz­de­lila ro­di­čov na dva tá­bory

Dvaja českí ar­chi­tekti sa roz­hodli na úze­mie Li­berca pri­niesť kú­sok exo­tiky. V ja­pon­skom To­kiu ich to­tiž upú­tala zau­jí­mavo kon­ci­po­vaná škôlka – dielo ar­chi­tekta Ta­ka­haru Te­zu­kaho. Práve preto sa roz­hodli in­špi­ro­vať a niečo po­dobné vy­bu­do­vať aj na území mesta Li­be­rec.

škôlkaZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ale­xs­ho­ots­bu­il­dings.com

Škôlka po­zos­táva z dvo­j­ice dvoj­pos­cho­do­vých bu­dov. Každá jedná časť po­sky­tuje úto­čisko pre 25 detí. V pries­tore me­dzi oboma bu­do­vami sa na­chá­dzajú spo­ločné pries­tory, kde náj­deš je­dá­leň, spr­chy alebo šatne. Na prvý po­hľad by to bola oby­čajná stavba, av­šak to, že je niečo inak pre­zrá­dzajú dvo­j­ité steny zo sk­lo­la­mi­nátu, ktoré za­krý­vajú väč­šiu časť stavby.

„In­špi­ro­vali sme sa bez­peč­nos­ťou, voľ­nos­ťou po­hybu a hra­vos­ťou kaž­dého jed­ného pries­toru. Dú­fame, že to bude in­špi­ra­tívne aj pre deti,“ po­ve­dal Petr Sto­lín.

Práve na voľ­nosť po­hybu je kla­dený naj­väčší dô­raz. Vnú­torné pries­tory nie sú to­tiž vô­bec roz­čle­nené na triedy. V sku­toč­nosti je to je­den veľký ot­vo­rený pries­tor, ktorý ply­nule pre­chá­dza do ex­te­ri­éru. Okolo bu­dovy sú te­rasy, ktoré sú oboh­nané práve ste­nami zo sk­lo­la­mi­nátu. Takto sú deti bez­pečne chrá­nené pred pá­dom z výšky a po­hľadmi zvonku.

škôlkaZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ale­xs­ho­ots­bu­il­dings.com

Aby však škôlka ne­pô­so­bila ako vä­ze­nie, ktoré od­de­ľuje jej oby­va­te­ľov od oko­lia, tvor­co­via tu za­hr­nuli aj ot­vo­rené časti, ktoré ne­zak­rýva sk­lo­la­mi­nát. De­ťom je prí­stupný na hry kom­pletne celý ob­jekt, čo je na­ozaj ne­tra­dičné. Na ta­kéto mož­nosti si mu­sia preto zvy­kať aj sa­motné deti. Ako však za­re­a­go­vali na tento ino­vá­tívny prí­stup sa­motní ro­di­čia?

Tvor­co­via už vo­pred ča­kali, že táto no­vinka vzbudí roz­po­ru­plné re­ak­cie. Nie­ktorí ľu­dia to­tiž pri­jí­majú nové veci s po­čia­toč­ným od­po­rom, ktorý však ča­som slabne. Presne toto sa stalo aj v tomto prí­pade. Časť ro­di­čov sa teda po­zerá na škôlku cez prsty a časť je z no­vinky nad­šená.

škôlkaZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ale­xs­ho­ots­bu­il­dings.com

K stavbe, ktorá stála 30,9 mi­li­ó­nov čes­kých ko­rún sa vy­jad­ril aj sa­motný sta­rosta Li­berca Lu­káš Po­hanka. Podľa jeho slov sa jedná o ne­ty­pickú škôlku, a preto je jasné, že je to pre nie­kto­rých ne­pri­ro­dzené. Sta­rosta však vie, že ide hlavne o deti a tým sa v no­vej škôlke na­ozaj páči.

zdroj: id­nes.cz, de­zeen.com

 

 

Pridať komentár (0)