Architekti urobili z bytu v historickej časti autentický skvost, ktorý dýcha modernými prvkami

Archinfo.sk / 10. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Au­ten­tický byt v his­to­ric­kej časti praž­ských Vi­noh­ra­dov ťa do­stane
  • In­ves­tori spo­ločne s ar­chi­tektmi z ate­li­éru 0,5 Stu­dio na­šli au­ten­tický pries­tor
  • Dom z roku 1910 sa na­chá­dza blízko ob­ľú­be­ného praž­ského parku
zdroj: MgA. Peter Fabo
  • Au­ten­tický byt v his­to­ric­kej časti praž­ských Vi­noh­ra­dov ťa do­stane
  • In­ves­tori spo­ločne s ar­chi­tektmi z ate­li­éru 0,5 Stu­dio na­šli au­ten­tický pries­tor
  • Dom z roku 1910 sa na­chá­dza blízko ob­ľú­be­ného praž­ského parku
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Mga. Pa­vel Nový, Mga. Vít Svo­boda

Dom z roku 1910, v kto­rom sa byt na­chá­dza, su­sedí s ob­ľú­be­ným praž­ským par­kom. Byt s roz­lo­hou 108 m2 ko­pí­ruje čle­ne­nie do­mo­vého troj­traktu s orien­tá­ciou miest­ností do ulice a vnút­ro­bloku. V in­te­ri­éri os­tali za­cho­vané his­to­rické dvere a os­te­nia okien. Pô­vodná dis­po­zí­cia 3+1 umož­nila adap­tá­ciu na uspo­ria­da­nie 4+kk bez väč­ších sta­veb­ných zá­sa­hov. Hlav­nou po­žia­dav­kou in­ves­to­rov bola zmena dis­po­zí­cie ku­chyne (po re­kon­štruk­cii nad­vä­zuje na obytný pries­tor) a orien­tá­cia spální do vnút­ro­bloku.

Pri ná­vrhu sa ar­chi­tekti sna­žili efek­tívne vy­užiť pod­lažnú plo­chu bytu, sú­časne však pri za­cho­vaní pô­vod­nej at­mo­sféry. Pries­tor je zjed­no­tený bie­lou far­bou, tá sa ob­ja­vuje na ok­nách, dve­rách, ra­diá­to­roch, či vsta­va­nom ná­bytku. Na ne­ut­rál­nom po­zadí môžu vy­nik­núť osobné veci ma­ji­te­ľov. Vo všet­kých miest­nos­tiach boli po­lo­žené nové par­kety v strom­če­ko­vom vzore, ktorý je ty­pický pre pod­lahy do­mov z 19. sto­ro­čia. V kú­peľni bola po­u­žitá biela dlažba a ob­klady. Vý­raz­ným a kon­trast­ným prv­kom v his­to­ric­kom pro­stredí je LED osvet­le­nie v chodbe a obý­vačke.

Veľ­ko­ry­sej vstup­nej hale do­mi­nuje spo­mí­nané osvet­le­nie, sve­telný kríž a ori­gi­nálna psia búda.

Obytný pries­tor a ku­chyňa sme­rujú do ulice, k pri­ľah­lému parku. Spálňa ro­di­čov a det­ská izba sú si­tu­ované v “kľud­nej” časti bytu orien­to­va­nej do vnút­ro­bloku. Obý­va­cia izba je od­de­lená od ku­chyne prieč­kou s pô­vod­nými ob­lož­kami. Celú stenu le­muje roz­siahla kniž­nica. Po­zdĺž pro­ti­ľah­lej steny je umiest­nená ko­moda, ktorá slúži ako úložný pries­tor a zá­ro­veň ako “so­kel” pre men­šie so­chy a ume­lecké pred­mety. Zo se­dačky je možné sle­do­vať pro­jek­ciu pre­mie­tanú na bielu stenu. Osvet­le­nie miest­nosti za­bez­pe­čujú tri lí­nie LED sve­tiel.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk 

Ku­chyňa je rie­šená ako vsta­vaný blok vy­uží­va­júci celú výšku pries­toru. Pra­covná do­ska a po­vr­chy ku­chyne sú zjed­no­tené do rov­na­kého od­tieňa. V ku­chyni vy­niká au­tor­ský stôl z ma­sív­neho duba s pod­no­žou z ohý­ba­ných tru­biek. Tva­ro­va­nie stola nad­vä­zuje na fun­kci­ona­lis­tické sto­ličky z 30. ro­kov. Osvet­le­nie nad je­dá­len­ským sto­lom je ďal­ším au­tor­ským vý­rob­kom.


Vy­ba­ve­nie spálne je na­vr­hnuté efek­tívne a po­núka do­sta­tok úlož­ného pries­toru. Šat­ní­ková skriňa, po­steľ a po­lice sú vy­ro­bené na mieru.

Det­ská izba bola re­a­li­zo­vaná po­čas dru­hej fázy sta­veb­ných úp­rav. Vsta­vaný box pre dve deti má mnoho skry­tých úlož­ných pries­to­rov na knihy, hračky a ob­le­če­nie. Je na­vr­hnutý tak, aby s deťmi “rás­tol”. Ne­náj­deme tu žiadne de­ko­račné prvky, či fa­rebné ak­centy.

Jasné vy­me­dze­nie a vy­uži­tie výšky bytu umož­nilo sú­stre­diť spa­nie a úložné pries­tory do jed­ného ná­byt­ko­vého prvku orien­to­va­ného po­zdĺž steny. Zvyšný pries­tor miest­nosti je vy­užitý ako herňa, ne­skôr bude slú­žiť na prácu a štú­dium.


Ná­vrh bytu, ktorý efek­tívne vy­užíva vsta­vaný ná­by­tok po­núka do­sta­tok voľ­ného pries­toru a ka­pa­citne vy­ho­vu­júce úložné pries­tory pre štvor­člennú ro­dinu.

Zdroj: Ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)