Architekti urobili z veže netypický dom s jedinečnou výhliadkou na okolitú prírodu

Veronika Bartošová / 3. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Labuťová
  • Od­vážny ve­žový kon­cept s mi­ni­mál­nou za­sta­va­nou plo­chou po­zemku, špe­ci­fické rie­še­nie na mieru
  • Obytná veža vy­stu­pu­júca zo záh­rady za­chy­táva slnko, ktoré by bolo inak tie­nené oko­li­tými stro­mami
  • Na naj­vyš­šom pod­laží je si­tu­ovaná pra­covňa fo­to­grafa, ktorá je zá­ro­veň vy­hliad­kou
  • Dielo sa do­stalo do už­šieho vý­beru po­roty v ak­tu­ál­nom roč­níku Čes­kej ceny za ar­chi­tek­túru
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Te­reza Nová, Ing. arch. Jiří Zá­bran, Spo­lu­práca: J. Houška

Bý­va­nie na šty­roch pod­la­žiach nie je ty­pic­kým rie­še­ním, či po­žia­dav­kou kli­enta. V tomto prí­pade však dom vzni­kal v ne­ob­vyk­lom kon­texte, ktorý bol pod­ne­tom pre oso­bitý a nie cel­kom ob­vyklý ná­vrh. In­ves­tor sa vzdal ur­či­tej časti kom­fortu, na­proti tomu však zís­kal denné svetlo a ne­ru­šený vý­hľad do kra­jiny. Krásne rie­še­nie pre oby­va­te­ľov so zdra­vými no­hami.

Jed­no­ge­ne­račný ro­dinný dom sa na­chá­dza na okraji obce Či­žice v blíz­kosti Pl­zne. Na po­zemku, na hra­nici za­les­ne­ného svahu, stála pô­vodne jed­no­du­chá chatka. Nový dom na­vrhli ar­chi­tekti pre in­ves­tora, ktorý trávi množ­stvo času po­zo­ro­va­ním prí­rody. „Na hra­nici lesa nad vsí jsme chtěli ra­ději po­sed než ves­nický dům. Ra­ději dřevo než cihlu. Ra­ději ver­ti­kálu než ho­ri­zon­tálu,“ ob­jas­ňujú svoj tvo­rivý prí­stup ar­chi­tekti.

V in­te­ri­éri sa ar­chi­tekti sú­stre­dili na prácu so svet­lom. Dom s vý­chod­nou orien­tá­ciou vďaka ve­žo­vej časti za­chy­táva zá­padné slnko, ktoré by bolo inak tie­nené vy­so­kými stro­mami. Obytné pries­tory sú si­tu­ované vo viac­pod­laž­nej časti, zá­ze­mie je čias­točne za­pus­tené do svahu. Ob­jekt tak pô­sobí sub­tílne, hlavne pri po­hľade sme­rom od lesa. Ko­ru­nou domu je strešná pra­covňa, ktorá je zá­ro­veň vy­hliad­kou.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Hlav­ným ma­te­riá­lom po­u­ži­tým pri stavbe domu je sm­re­kové drevo. Nosná kon­štruk­cia zo sm­re­ko­vých hra­no­lov je z ex­te­ri­éru ob­lo­žena ob­lo­žená im­preg­no­va­nými do­skami, po­hľa­dovú vrstvu v in­te­ri­éri tvo­ria bie­lené bio­dosky.


Zdroj: Ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)