Architekti zrekonštruovali podkrovie domu v historickom centre Bratislavy, výsledok je dokonalý

Archinfo.sk / 14. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Byt je stav­bou, ar­chi­tek­tú­rou. Ne­snaží sa byť do­ko­na­lým di­zaj­nom
  • Dô­le­žité je pre­mys­lené pries­to­rové rie­še­nie, ktoré vy­tvára fun­gu­júci rá­mec pre ďal­šie za­bý­va­nie
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
  • Byt je stav­bou, ar­chi­tek­tú­rou. Ne­snaží sa byť do­ko­na­lým di­zaj­nom
  • Dô­le­žité je pre­mys­lené pries­to­rové rie­še­nie, ktoré vy­tvára fun­gu­júci rá­mec pre ďal­šie za­bý­va­nie
Podľa článku od au­tora Ja­kub Mo­rav­čík, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Pe­ter Jur­ko­vič, Ing. arch. Kris­tína To­ma­nová

Pro­jekt re­kon­štruk­cie jes­tvu­jú­cej vstavby do pod­kro­via domu v his­to­ric­kom cen­tre Bra­ti­slavy rieši bežné prob­lémy roz­ras­ta­jú­cej sa ro­diny. Ako kom­for­tne uby­to­vať tri malé deti a ne­stra­tiť ob­ľú­bený pries­tor?

Pri ná­vrhu vy­uží­vajú ar­chi­tekti jednu z naj­vý­raz­nej­ších kva­lít pod­krov­ného bytu – výšku. Do pries­toru za ko­mí­no­vými ste­nami umiest­ňujú hy­gie­nický a tech­nický trakt, kto­rého nízka svetlá výška umož­ňuje ďal­šie vy­uži­tie „zbyt­ko­vého“ pries­toru nad ním.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Práve sem expan­dujú pô­do­rysne skromné det­ské izby – men­šia pre dcéru, väč­šia pre dvoch bra­tov. Na „po­schodí“ vzniká pries­tor pre spá­nok a hry detí, au­to­nómna kra­jina nad sve­tom do­spe­lých, od­de­lená iba sk­le­ne­nými ta­bu­ľami.

zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka
zdroj: Nora a Ja­kub Čaprnka

Zdroj: Ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)