Ako Ash­ton Kut­cher míňa svoje mili­óny? Tu je jeho život vo fot­kách

Michal Ondro / 18. mája 2016 / Business

38-ročný Ash­ton Kut­cher má mnoho tvárí. Popri herec­tve stíha byť úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom, filan­tro­pom, ale tak­tiež finan­cuje aj ves­mírne tech­no­ló­gie. V tomto článku sa dočí­taš, ako sa stal takým úspeš­ným a ako roz­umne utráca svoje mili­óny.

Ash­ton Kut­cher sa naro­dil v Cedar Rapids (štát Iowa) len pár minút pred svo­jim dvoj­ča­ťom Micha­e­lom. Pochá­dza z veľmi skrom­ných pome­rov. Jeho obaja rodi­čia pra­co­vali ako robot­níci v továrni a svoje tri deti vycho­vá­vali na farme.

1

Už v mla­dom veku mal vzťah k zará­ba­niu a šet­re­niu peňazí. Kosil suse­dom tráv­niky, pra­co­val na stavbe striech domov a sťa­ho­val jelene z kože v miest­nom mäso­kom­bi­náte. Keď mal tri­násť rokov, zaro­bil si na snežný skú­ter, ktorý ho stál 1400 dolá­rov. Pra­co­val každý deň po škole či cez víkendy, pri­čom každý zaro­bený cent poc­tivo odkla­dal na spo­riaci účet.

2

Ash­ton vys­trie­dal via­ceré zamest­na­nia a poda­rilo sa mu zapla­tiť si školné na Uni­ver­sity of Iowa, kde nastú­pil v roku 1997 s cie­ľom vyštu­do­vať bio­che­mické inži­nier­stvo. Zlá­kala ho však cesta mode­lingu a herec­tva, pre ktorú štú­dium na uni­ver­zite pre­ru­šil. Na vedu a tech­no­ló­gie však nikdy neza­nev­rel, keďže o nie­koľko rokov začal inves­to­vať zaro­bené peniaze do tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností.

3

V roku 1998 začal hrať v seriáli „Tie roky sedem­de­siate“ a rola Micha­ela Kelsa ho vystre­lila medzi celeb­rity. Odvtedy sa obja­vil vo via­ce­rých fil­moch, napo­sledy zažia­ril v roku 2013 v snímke „Jobs“, kde stvár­nil legen­dár­neho zakla­da­teľa spo­loč­nosti Apple.

4

Od roku 2003 sa pohy­buje v biz­nise inves­tí­cií. V tom istom roku zalo­žil pro­dukčnú spo­loč­nosť Kata­lyst a v roku 2011 bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom firmy A-Grade Inves­tments, ktorá pod­po­ruje vzni­ka­júce per­spek­tívne spo­loč­nosti, s oča­ká­va­ním násled­ného podielu v týchto spo­loč­nos­tiach. Minulý rok zalo­žil firmu Sound Ven­tu­res. Medzi­tým pôso­bil aj ako tzv. busi­ness angel.

5

Ash­ton inves­to­val do via­ce­rých spo­loč­ností, napr. Skype, Spo­tify, Airbnb, Uber alebo Four­squ­are. Herec sa nikdy priamo nepriz­nal, koľko presne do daných spo­loč­ností inves­to­val, no v roku 2011 pri­šiel časo­pis The New York Times s infor­má­ciou, že do kaž­dej zo spo­loč­ností inves­to­val od 50-tisíc do 100-tisíc dolá­rov.

6

V ame­ri­ce­kej show „Shark Tank“ sa v roku 2015 doho­dol s Lori Gre­i­ne­rom na tom, že každý z nich inves­tuje 100-tisíc dolá­rov do spo­loč­nosti Beebo, ktorá vyrába špe­ciálny náv­lek na rameno pomá­ha­júci pri kojení novo­ro­denca. Každý z nich tak zís­kal 15% podiel v tejto spo­loč­nosti. Ash­ton sa teda nesús­tre­ďo­val len na pod­poru tech­no­lo­gic­kých firiem.

7

Ash­ton Kut­cher je okrem iného aj odda­ným filan­tro­pom. V roku 2009 bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom orga­ni­zá­cie pre ochranu ľud­ských práv s náz­vom Thorn, ktorá pomo­cou špič­ko­vých tech­no­ló­gií zabra­ňuje det­skému sexu­ál­nemu zne­uží­va­niu a šíre­niu det­skej por­no­gra­fie. Aj vďaka tomuto sa Kut­cher dostal medzi 100 najvp­lyv­nej­ších ľudí sveta roku 2010 podľa časo­pisu Time.

8

Poti­chu sa mu poda­rilo vybu­do­vať aj mediálne impé­rium s náz­vom A Plus, ktoré začalo pub­li­ko­vať články v apríli 2014. Pri­bližne o rok už inter­ne­tová stránka spo­loč­nosti pat­rila medzi 50 naj­po­pu­lár­nej­ších webov v USA.

9

Jeho prvý väčší nákup bol rodinný dom. Tento pro­ces nazval jeho naj­ťaž­ším finanč­ným roz­ho­do­va­ním v živote, pre­tože si naň musel poži­čať nemalé peniaze. „Bol som vystra­šený a nespá­valo sa mi dobre, pre­tože som bol dlžný peniaze. Verím, že slo­boda je pro­duk­tom fle­xi­bi­lity voľby, a zadl­žený člo­vek nie je taký slo­bodný, ako by si želal byť.“

10

V roku 2012 si kúpil sídlo v Hol­ly­wood Hills, ktoré pre­na­jí­mal za 50-tisíc dolá­rov mesačne. 3,6-milióna dolá­rov zapla­til za krásny oce­ľovo-sklený dom s pia­timi spál­ňami a tzv. neko­neč­ným bazé­nom.

11

Dnes býva so svo­jou ženou, hereč­kou Milou Kunis, v luxus­nej štvrti v Beverly Hills. Za 10 mili­ó­nov dolá­rov si kúpili obrov­ské sídlo a v roku 2014 sa im naro­dilo ich prvé dieťa, kto­rému dali meno Wyatt.

12

V roku 2015 daro­val svo­jej mame špe­ciálny dar­ček. Pre­ro­bil pre ňu dom, ktorý v roku 1990 spolu s otcom posta­vili v meste Homes­tead. Pri jeho pre­rá­baní pou­žil tech­no­ló­giu spo­loč­nosti Houzz, do kto­rej takisto inves­to­val nemalé peňažné pros­triedky.

13

Keď nebu­duje svoje inves­tičné port­fó­lio, tak rád s Milou nav­šte­vuje bas­ket­bal a zápasy ame­ric­kého fut­balu.

14

Ash­ton Kut­cher je dnes skú­se­ným a úspeš­ným inves­to­rom, no jeho naj­lep­ším obcho­dom, ktorý kedy spra­vil, boli inves­tí­cie do medzi­ľud­ských vzťa­hov. Ash­ton raz pove­dal: „Vzťahy s ostat­nými ľuďmi sú nesmierne potrebné. Rád spoz­ná­vam nových ľudí, zis­ťu­jem, čo ich moti­vuje a aké sú ich výzvy. Tieto veci sú často pre­hlia­dané. Inves­tori nie­kedy nevi­dia nič iné, len čísla a peniaze, ktoré sa im vrá­tia. Zabú­dajú tak, že naj­vyš­šou výho­dou ich pozí­cie je mož­nosť zdie­ľať cestu so sku­točne výni­moč­nými ľuďmi.“

15

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)