Ako Ash­ton Kut­cher míňa svo­je mili­ó­ny? Tu je jeho život vo fot­kách

Michal Ondro / 18. mája 2016 / Business

38-roč­ný Ash­ton Kut­cher má mno­ho tvá­rí. Pop­ri herec­tve stí­ha byť úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom, filan­tro­pom, ale tak­tiež finan­cu­je aj ves­mír­ne tech­no­ló­gie. V tom­to člán­ku sa dočí­taš, ako sa stal takým úspeš­ným a ako roz­um­ne utrá­ca svo­je mili­ó­ny.

Ash­ton Kut­cher sa naro­dil v Cedar Rapids (štát Iowa) len pár minút pred svo­jim dvoj­ča­ťom Micha­e­lom. Pochá­dza z veľ­mi skrom­ných pome­rov. Jeho oba­ja rodi­čia pra­co­va­li ako robot­ní­ci v továr­ni a svo­je tri deti vycho­vá­va­li na far­me.

1

Už v mla­dom veku mal vzťah k zará­ba­niu a šet­re­niu peňa­zí. Kosil suse­dom tráv­ni­ky, pra­co­val na stav­be striech domov a sťa­ho­val jele­ne z kože v miest­nom mäso­kom­bi­ná­te. Keď mal tri­násť rokov, zaro­bil si na snež­ný skú­ter, kto­rý ho stál 1400 dolá­rov. Pra­co­val kaž­dý deň po ško­le či cez víken­dy, pri­čom kaž­dý zaro­be­ný cent poc­ti­vo odkla­dal na spo­ria­ci účet.

2

Ash­ton vys­trie­dal via­ce­ré zamest­na­nia a poda­ri­lo sa mu zapla­tiť si škol­né na Uni­ver­si­ty of Iowa, kde nastú­pil v roku 1997 s cie­ľom vyštu­do­vať bio­che­mic­ké inži­nier­stvo. Zlá­ka­la ho však ces­ta mode­lin­gu a herec­tva, pre kto­rú štú­dium na uni­ver­zi­te pre­ru­šil. Na vedu a tech­no­ló­gie však nikdy neza­nev­rel, keď­že o nie­koľ­ko rokov začal inves­to­vať zaro­be­né penia­ze do tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí.

3

V roku 1998 začal hrať v seriá­li „Tie roky sedem­de­sia­te“ a rola Micha­e­la Kel­sa ho vystre­li­la medzi celeb­ri­ty. Odvte­dy sa obja­vil vo via­ce­rých fil­moch, napo­sle­dy zažia­ril v roku 2013 v sním­ke „Jobs“, kde stvár­nil legen­dár­ne­ho zakla­da­te­ľa spo­loč­nos­ti App­le.

4

Od roku 2003 sa pohy­bu­je v biz­ni­se inves­tí­cií. V tom istom roku zalo­žil pro­dukč­nú spo­loč­nosť Kata­lyst a v roku 2011 bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom fir­my A-Gra­de Inves­tments, kto­rá pod­po­ru­je vzni­ka­jú­ce per­spek­tív­ne spo­loč­nos­ti, s oča­ká­va­ním násled­né­ho podie­lu v tých­to spo­loč­nos­tiach. Minu­lý rok zalo­žil fir­mu Sound Ven­tu­res. Medzi­tým pôso­bil aj ako tzv. busi­ness angel.

5

Ash­ton inves­to­val do via­ce­rých spo­loč­nos­tí, napr. Sky­pe, Spo­ti­fy, Airb­nb, Uber ale­bo Four­squ­are. Herec sa nikdy pria­mo nepriz­nal, koľ­ko pres­ne do daných spo­loč­nos­tí inves­to­val, no v roku 2011 pri­šiel časo­pis The New York Times s infor­má­ci­ou, že do kaž­dej zo spo­loč­nos­tí inves­to­val od 50-tisíc do 100-tisíc dolá­rov.

6

V ame­ri­ce­kej show „Shark Tank“ sa v roku 2015 doho­dol s Lori Gre­i­ne­rom na tom, že kaž­dý z nich inves­tu­je 100-tisíc dolá­rov do spo­loč­nos­ti Bee­bo, kto­rá vyrá­ba špe­ciál­ny náv­lek na rame­no pomá­ha­jú­ci pri koje­ní novo­ro­den­ca. Kaž­dý z nich tak zís­kal 15% podiel v tej­to spo­loč­nos­ti. Ash­ton sa teda nesús­tre­ďo­val len na pod­po­ru tech­no­lo­gic­kých firiem.

7

Ash­ton Kut­cher je okrem iné­ho aj odda­ným filan­tro­pom. V roku 2009 bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom orga­ni­zá­cie pre ochra­nu ľud­ských práv s náz­vom Thorn, kto­rá pomo­cou špič­ko­vých tech­no­ló­gií zabra­ňu­je det­ské­mu sexu­ál­ne­mu zne­uží­va­niu a šíre­niu det­skej por­no­gra­fie. Aj vďa­ka tomu­to sa Kut­cher dostal medzi 100 najvp­lyv­nej­ších ľudí sve­ta roku 2010 pod­ľa časo­pi­su Time.

8

Poti­chu sa mu poda­ri­lo vybu­do­vať aj mediál­ne impé­rium s náz­vom A Plus, kto­ré zača­lo pub­li­ko­vať člán­ky v aprí­li 2014. Pri­bliž­ne o rok už inter­ne­to­vá strán­ka spo­loč­nos­ti pat­ri­la medzi 50 naj­po­pu­lár­nej­ších webov v USA.

9

Jeho prvý väč­ší nákup bol rodin­ný dom. Ten­to pro­ces nazval jeho naj­ťaž­ším finanč­ným roz­ho­do­va­ním v živo­te, pre­to­že si naň musel poži­čať nema­lé penia­ze. „Bol som vystra­še­ný a nespá­va­lo sa mi dob­re, pre­to­že som bol dlž­ný penia­ze. Verím, že slo­bo­da je pro­duk­tom fle­xi­bi­li­ty voľ­by, a zadl­že­ný člo­vek nie je taký slo­bod­ný, ako by si želal byť.“

10

V roku 2012 si kúpil síd­lo v Hol­ly­wo­od Hills, kto­ré pre­na­jí­mal za 50-tisíc dolá­rov mesač­ne. 3,6-milióna dolá­rov zapla­til za krás­ny oce­ľo­vo-skle­ný dom s pia­ti­mi spál­ňa­mi a tzv. neko­neč­ným bazé­nom.

11

Dnes býva so svo­jou ženou, hereč­kou Milou Kunis, v luxus­nej štvr­ti v Bever­ly Hills. Za 10 mili­ó­nov dolá­rov si kúpi­li obrov­ské síd­lo a v roku 2014 sa im naro­di­lo ich prvé die­ťa, kto­ré­mu dali meno Wyatt.

12

V roku 2015 daro­val svo­jej mame špe­ciál­ny dar­ček. Pre­ro­bil pre ňu dom, kto­rý v roku 1990 spo­lu s otcom posta­vi­li v mes­te Homes­te­ad. Pri jeho pre­rá­ba­ní pou­žil tech­no­ló­giu spo­loč­nos­ti Houzz, do kto­rej takis­to inves­to­val nema­lé peňaž­né pros­tried­ky.

13

Keď nebu­du­je svo­je inves­tič­né port­fó­lio, tak rád s Milou nav­šte­vu­je bas­ket­bal a zápa­sy ame­ric­ké­ho fut­ba­lu.

14

Ash­ton Kut­cher je dnes skú­se­ným a úspeš­ným inves­to­rom, no jeho naj­lep­ším obcho­dom, kto­rý kedy spra­vil, boli inves­tí­cie do medzi­ľud­ských vzťa­hov. Ash­ton raz pove­dal: „Vzťa­hy s ostat­ný­mi ľuď­mi sú nesmier­ne potreb­né. Rád spoz­ná­vam nových ľudí, zis­ťu­jem, čo ich moti­vu­je a aké sú ich výzvy. Tie­to veci sú čas­to pre­hlia­da­né. Inves­to­ri nie­ke­dy nevi­dia nič iné, len čís­la a penia­ze, kto­ré sa im vrá­tia. Zabú­da­jú tak, že naj­vyš­šou výho­dou ich pozí­cie je mož­nosť zdie­ľať ces­tu so sku­toč­ne výni­moč­ný­mi ľuď­mi.“

15

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)