Ash­ton Kut­cher: Naj­lep­šou inves­tí­ciou je niečo, čo si môže dovo­liť každý

Lukáš Timko / 10. januára 2016 / Business

Ash­tona Kut­chera pozná väč­šina na svete ako herca, v star­tu­po­vom svete je však kaž­dému jasné, že sa jedná aj o skú­se­ného a úspeš­ného inves­tora.

Za posled­ných pár rokov sa Ash­ton stal nie len úspeš­ným her­com, ale aj pod­ni­ka­te­ľom a inves­to­rom, ktorý zalo­žil mediálnu spo­loč­nosť a orga­ni­zá­ciu chrá­niacu ľud­ské práva. Tiež inves­to­val do spo­loč­ností ako Spo­tify, Airbnb, Uber a Meer­kat.

investicia ashton 2

V roz­ho­vore pre Grow, nový digi­tálny maga­zín od inves­tič­nej apli­ká­cie Acorns (ďal­šia jeho inves­tí­cia), Ash­ton hovorí o všet­kom. Poroz­prá­val o svo­jej moti­vá­cií pri prvých inves­tí­ciách a veno­val sa aj svo­jej naj­lep­šej inves­tí­cií – neve­rili by ste, ale nie je to žiadna tech­no­lo­gická spo­loč­nosť.

Keď sa ho spý­tali, čo pova­žuje za svoju naj­lep­šiu inves­tí­ciu, Ash­ton odpo­ve­dal:

Moje vzťahy – strá­viť čas s ľuďmi a tak zis­tiť, čo ich moti­vuje a čo pova­žujú za svoju výzvu. Tieto veci sú často pre­hlia­dané. Veľa inves­to­rov zau­jíma iba návrat­nosť a čísla, pri­tom zabú­dajú na to, že vďaka svo­jej inves­tí­cií majú mož­nosť zúčast­niť sa vzru­šu­jú­cej cesty s výni­moč­nými ľuďmi.“

ashton-kutcher

Z jeho odpo­vede si môžeme všetci zobrať toto ponau­če­nie: Naj­lep­šia inves­tí­cia nemusí stáť mili­óny. Inves­to­va­nie do vzťa­hov vás môže stáť šálku kávy alebo posla­nie jed­ného emailu. A nako­niec sa z tejto inves­tí­cie vykľuje vstu­penka na vzru­šu­júcu jazdu, ktorá vám pri­ne­sie to, čo po čom túžite.

Jeho rada pre ľudí, ktorí roz­mýš­ľajú nad mož­nos­ťami kam inves­to­vať:

Inves­tujte do seba! Zamys­lite sa nad svo­jou váš­ňou a vecami, ktoré radi robíte vo voľ­nom čase.

investicia ashton 3

Nestrá­cajte pozor­nosť. Ak pra­cu­jete v obchode, dávajte pozor na veci, ktoré nemô­žete mať na sklade a na nové veci, ktoré sa na trhu obja­vujú. Ak ste pod­ni­ka­teľ, aktu­ali­zujte si infor­má­cie o nových pro­duk­toch a mate­riá­loch, ktoré môžete využiť. Kto ich vyrába? Prečo sú lep­šie? Môžem ich zís­kať? Toto sú tie správne otázky. Vzde­lá­vajte sa vo vašom obore a vaša seba­dô­vera poras­tie.

Prí­liš často ľudia špe­ku­lujú o inves­tí­ciách na základe toho, čo iných ľudí uro­bilo boha­tými a nepo­ze­rajú sa na svoje vlastné sprá­va­nie a mož­nosti.

Inves­tujte do tých vecí, ktoré chcete vidieť v sku­toč­nom živote a nie len vo svo­jich pred­sta­vách. V naj­hor­šom mož­nom prí­pade stra­títe peniaze – ale aspoň zís­kate život po akom túžite.

how-ashton-kutcher-finds-startups-like-airbnb-and-spotify-to-invest-in

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)