Aston Martin mieri k oblakom. Predstavil svoju verziu luxusného lietajúceho športiaka

Richard Vitkovský / 22. júla 2018 / Auto

zdroj: Aston Martin
  • Lu­xusná an­glická au­to­mo­bilka, ktorá patrí k sve­to­vej špičke, sa roz­hodla od­ha­liť nový kon­cept au­to­mo­bilu
  • Ten však nemá štyri ko­lesá, ale na­rástli mu po­riadne krídla. Bude to­tiž plach­tiť vzdu­chom
  • Au­to­mo­bil by mal byť ur­čený pre ná­ročnú kli­en­telu, ktorá sa na svet po­zerá pekne z výšky

Brit­ský vý­robca lu­xus­ných au­to­mo­bi­lov, ktorý ne­dávno hviez­dil v pries­ku­moch spo­ľah­li­vosti, sa roz­ho­dol šo­ko­vať au­to­mo­bi­lový svet, keď pred­sta­vil ne­ty­pický kon­cept s náz­vom Vo­lante. Je štan­dar­dom, že každé jedno chys­tané vo­zidlo od značky As­ton Mar­tin vzbudí ob­rov­skú po­zor­nosť ce­lého mo­to­ro­vého sveta. Ten­to­krát však bolo prek­va­pe­nie dvoj­ná­sobné.

Nie­lenže tu máme kon­cept no­vého au­to­mo­bilu, ale no­vinka nie je ty­pic­kým au­tom so štyrmi ko­le­sami, ako by sa dalo oča­ká­vať. Vlastne tu nie je ani jedno je­diné. Prí­či­nou je to, že tento au­to­mo­bil ko­lesá vlastne ani ne­pot­re­buje. Však načo, keď mu na­rástli ob­rov­ské krídla? Je to na­ozaj tak, As­ton Mar­tin pred­sta­vil lie­ta­júce vo­zidlo bu­dúc­nosti. Nejde však o ty­pické lie­ta­júce vo­zidlo.

Rýchly ako blesk

Tento stroj je za­tiaľ naj­do­ko­na­lej­ším a prav­de­po­dobne aj naj­lep­šie vy­ze­ra­jú­cim lie­ta­jú­cim au­to­mo­bi­lom. Má však ešte ďal­šie vy­chy­távky. Nie­lenže sa tu zmes­tia tri osoby na­raz, ale na roz­diel od nie­kto­rých kon­ku­renč­ných rie­šení po­skytne ver­ti­kálne pri­stá­va­nie i vzliet­nu­tie po­dobne ako he­li­kop­téra. Ná­zov špor­tové auto pre ob­lohu nie je mar­ke­tin­go­vým ťa­hom. Toto by si As­ton Mar­tin ne­mo­hol do­vo­liť. V sú­čas­nosti to­tiž ide prav­de­po­dobne o jedno z naj­rých­lej­ších pri­pra­vo­va­ných lie­ta­jú­cich au­to­mo­bi­lov sveta. Jeho rých­losť by sa mala za­sta­viť pri 322 km/h.

Na vý­voji tohto ex­trémne vý­kon­ného lie­ta­jú­ceho stroja spo­lu­pra­cuje značka As­ton Mar­tin s tými naj­lep­šími. Mo­tory do­dala spo­loč­nosť Rolls Ro­yce, ktorá do­dáva mo­tory pre veľké lie­tadlá. Ma­xi­málna kva­lita a spo­ľah­li­vosť by tak mala byť za­ru­čená. Ok­rem toho spo­lu­pra­cujú so spo­loč­nos­ťou Cran­field Aeros­pace So­lu­ti­ons, ktorá je známa ná­vrhmi a vý­ro­bou no­vých le­tec­kých kon­cep­tov.

Práve preto vy­zerá Vo­lante po di­zaj­no­vej stránke tak vy­ni­ka­júco. Ide  o pro­jekt, ktorý sa ča­som môže, ale aj ne­musí, pre­trans­for­mo­vať do nie­čoho re­ál­neho, čo bude ur­čené pre kon­co­vého zá­kaz­níka. Ve­de­nie au­to­mo­bilky sa to­tiž vy­jad­rilo, že tento kon­cept môže v bu­dúc­nosti zme­niť ces­to­va­nie tak, ako ho po­známe te­raz. Cena ta­ké­hoto stroja, ktorý aj vo vzdu­chu po­skytne ne­fal­šo­vaný kom­fort vo­zi­diel As­ton Mar­tin, by mala byť pri­me­raná tomu, čo po­núka. Inými slo­vami – astro­no­mická.

zdroj: for­bes.com

Pridať komentár (0)