Aurel Sto­dola, bol rodák z Lip­tova obdi­vo­vaný samot­ným Eins­te­i­nom

Linda Cebrová / 21. októbra 2016 / Zaujímavosti

Pro­fe­sor Sto­dola patrí medzi výrazné osob­nosti slo­ven­skej his­tó­rie, bol to fyzik, tech­nik, peda­góg a v nepo­sled­nom rade zakla­da­teľ teórie par­ných a ply­no­vých tur­bín.

Alberta Eins­te­ina pozná celý svet, ale meno Slo­váka, ktorý ho učil a inšpi­ro­val nie je na Slo­ven­sku až tak roz­ší­rené. Pro­fe­sor Aurel Sto­dola sa naro­dil 10. mája 1859 v Lip­tov­skom Miku­láši a to do doby plnej obja­vov. Už za svojho života bol pova­žo­vaný za otca par­ných tur­bín, avšak mal aj nezvy­čajný hudobný talent a v nepo­sled­nom rade bol uzná­va­ným peda­gó­gom. V 80. rokoch po ňom dokonca pome­no­vali vzdia­lenú pla­nétku číslo 3981, ktorá sa nachá­dza v súhvezdí Raka.

sszdroj fotografie:ethz.ch
V roku 1892 dostal pozva­nie vyučo­vať na novo­ot­vo­re­nej katedre stavby stro­jov na vyso­kej škole tech­nic­kej vo švaj­čiar­skom Züri­chu. A práve obdo­bie, ktoré Aurel Sto­dola strá­vil vo Švaj­čiar­sku, bolo obdo­bím prie­kop­níc­kej inži­nier­skej práce sve­to­vej úrovne a významu. Naj­väč­šie úspe­chy sa mu poda­rilo dosiah­nuť v odbore par­ných tur­bín, jeho kon­štruk­cie a výpočty poskytli pevné základy práve na roz­voj tohto stro­jár­skeho odve­tia. Za jeho vrcholné dielo z roku 1903 sa pova­žuje Dampf­tur­bi­nen und ihre Aus­sich­ten als Wär­mek­raft­mas­chi­nen (Parné tur­bíny a ich výhľady ako stro­jov pohá­ňa­ných tepel­nou ener­giou), ktoré bolo neskôr pre­lo­žené do nie­koľ­kých sve­to­vých jazy­kov. V tejto pub­li­ká­cií polo­žil základy moder­nej teórie par­ných a spa­ľo­va­cích tur­bín a ešte dodnes je pova­žo­vané za kla­sické dielo.

as2zdroj fotografie:geocaching.com
Aurel Sto­dola mal povesť vyni­ka­jú­ceho peda­góga, medzi jeho žia­kov pat­ril dokonca aj sám Albert Eins­tein. Pro­fe­sor sto­dola mal vraj také tempo, že si jeho štu­denti museli na pred­náš­kach pode­liť úlohy, aby zachy­tili celé učivo. Jedny si zapi­so­vali, čo vra­vel a druhí pre­kres­ľo­vali jeho návrhy z tabúľ.

Eins­tein sa o ňom vyjad­ril: „ Ak by sa naro­dil za čias rene­san­cie, bol by z neho veľký maliar alebo sochár, lebo jeho naj­väč­ším impul­zom osob­nosti bola fan­tá­zia a neus­tála potreba tvo­riť Jeho výrazné zanie­te­nie pre­ná­šal dlhé roky počas svo­jej plod­nej peda­go­gic­kej čin­nosti na svo­jich štu­den­tov. Aj keď pri­már­nou hna­cou silou jeho práce bola kvit­núca tvo­rivá čin­nosť, predsa jeho sila spo­čí­vala aj v neus­tá­lej túžbe po poznaní a mimo­riad­nej jas­nosti jeho myš­lie­nok.“

as3zdroj fotografie:library.ethz.ch
V spo­lu­práci s F.Sauerbruchom sa Sto­do­lovi poda­rilo skon­štru­ovať umelú ľud­skú ruku. Vtedy svoj úspech oko­men­to­val slo­vami: „To je moja pomsta vojne!“ Jeho poznatky z dômy­selne navr­hnu­tej ume­lej ruky sa neskôr využili pri výrobe pro­téz. Aj keď táto výrazná osob­nosť slo­ven­skej his­tó­rie strá­vila dlhé roky v cudzine, Aurel Sto­dola sa vždy hrdo hlá­sil ku svojmu slo­ven­skému pôvodu a národu. Zomrel 25. decem­bra v roku 1942 v Züri­chu, no jeho urna je dodnes ulo­žená v jeho rod­nom Lip­tov­skom Miku­láši. Slo­ven­ská aka­dé­mia vied ešte stále ude­ľuje v jeho mene Pla­ketu Aurela Sto­dolu za zásluhy v tech­nic­kých vedách.

zdroj:en.wikipedia.org zdroj titul­nej foto­gra­fie:Biography.com

Pridať komentár (0)