Autá, na kto­rých jaz­dí tech­no­lo­gic­ká eli­ta: Od Fer­ra­ri až po dvad­sať­roč­ný Accord!

Martin Bohunický / 19. decembra 2015 / Business

Kým bude­me jaz­diť všet­ci na auto­nóm­nych autách, musí­me si vysta­čiť s kla­si­kou. Je veľ­mi zau­jí­ma­vé sle­do­vať voľ­by jed­not­li­vých miliar­dá­rov. Nie­kto­rí idú do toho poriad­ne skrom­ne, iní zase riad­ne extra­va­gan­tne. Na tom­to jaz­dia tech­no­lo­gic­kí líd­ri.

Prvým autom Tima Cooka bolo Pors­che Boxs­ter, tie­to dni ho však ľudia vída­jú v BMW 5 Series.

Tim Cook's first car was a Porsche Boxster, but these days he's been seen driving a BMW 5 Series.

Elon Musk pocho­pi­teľ­ne jaz­dí na svo­jej Tes­le, pri­znal však aj to, že vlast­ní toho­to pôso­bi­vé­ho fešá­ka — fan­tas­tic­ký Jagu­ar 67 Series 1 E-Type.

Elon Musk, the billionaire behind Tesla and SpaceX, is quite fond of his own automotive brand, though he admits he owns a 67 Series 1 E-Type Jaguar.

Mark Zuc­ker­berg vlast­ní hneď nie­koľ­ko áut vrá­ta­ne sta­rej a oby­čaj­nej Acu­ra TSX, doprial si však aj poriad­ny luxus — za 1,3 mili­ó­na dolá­rov kúpil Paga­ni Huay­ra.

Facebook CEO Mark Zuckerberg reportedly owns several cars, including an Acura TSX, but he also reportedly paid for an Italian Pagani Huayra supercar, which starts at a cool $1.3 million.

Miliar­dár Bill Gates má celú kolek­ciu áut Pors­che, hlav­ným mode­lom je jed­no­znač­ne Pors­che 959. To kúpil pred 13 rok­mi — tes­ne pred­tým, než ten­to model schvá­li­li ame­ric­ké úra­dy.

Microsoft billionaire Bill Gates has quite the Porsche collection, but the headliner is easily the Porsche 959 sports car, which he bought 13 years before the car was approved by the US EPA or US Department of Transportation.

Jeff Bez­os z Ama­zo­nu jaz­dí na Hon­de Accord z roku 1996. Také­to auto ťa v slo­ven­ských auto­ba­zá­roch vyj­de oko­lo 750 eur.

Amazon CEO Jeff Bezos still drives his 1996 Honda Accord. That model today costs around $4,000.

Zakla­da­teľ Snap­cha­tu Evan Spie­gel si na autá potr­pí a má veľ­mi zau­jí­ma­vú zbier­ku. Naj­väč­ší úlo­vok zís­kal po rai­so­va­ní peňa­zí v roku 2013. Za odme­nu si kúpil toto Fer­ra­ri.

Snapchat founder and CEO Evan Spiegel enjoyed several luxury cars growing up, but after Snapchat's Series B funding in June 2013, Spiegel immediately bought himself a Ferrari. Ferraris can cost anywhere from $188,000 to $400,000 and up.

Uber CEO Tra­vis Kala­nick nejaz­dí, vozia ho šofé­ri Ube­ru.

Uber CEO Travis Kalanick only gets around using Uber. He's also been known to moonlight as an Uber driver.

Ser­gey Brin z Goog­le milu­je autá Tes­la. Je štvr­tou oso­bou, kto­ré dosta­li prvé mode­ly SUV Model X.

Google cofounder Sergey Brin loves his Tesla cars. He's the fourth person to receive Tesla's newest car and first SUV, the Model X.

Sean Par­ker, prvý pre­zi­dent Face­bo­oku, jaz­dí po San Fran­cis­cu na Audi S5, v Los Ange­les pre­fe­ru­je Tes­la Model S.

Sean Parker, cofounder of Napster and first president of Facebook, shuttles around San Francisco in an Audi S5, but he drives around in a flashier $100,000 Tesla Model S when he's in Los Angeles.

Dell CEO Micha­el Dell má nie­koľ­ko áut, vrá­ta­ne Hum­mer H2. Jeho pýchou je potom ten­to krá­sa­vec — Pors­che Car­re­ra GT.

Dell CEO Michael Dell owns several cars, including a Hummer H2 — no longer in production — and a slick Porsche Carrera GT.

Spo­lu­za­kla­da­teľ Face­bo­oku Dus­tin Mos­ko­vitz jaz­dí na skrom­nom Volk­swa­ge­ne R32 Hatch­back.

Facebook cofounder and billionaire Dustin Moskovitz drives a humble Volkswagen R32 Hatchback, which you can buy today for about $13,000.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)