Automobiloví nadšenci premenili vyradený policajný automobil na monštrum, ktoré má 1 000 koní

Richard Vítkovský / 20. novembra 2018 / Auto

  • Čo je staré stále ne­musí pat­riť do šrotu. O tom, že po­kiaľ ne­chýba nad­še­nie, tak ide všetko ťa pre­svedčí aj sku­pina okolo Cle­e­tusa Mc­Far­landa
  • Ka­nál toho váš­ni­vého mi­lov­níka vo­zi­diel to­tiž priam pre­teká vi­de­ami, z kto­rých cí­tiš vôňu spá­le­ných gúm a nafty
  • Naj­nov­šie spolu so svo­jou par­tiou vy­lep­šil bý­valý po­li­cajný au­to­mo­bil značky Ford. Jeho vý­kon na­vý­šil na re­kord­ných 1000 koní
zdroj: youtube
  • Čo je staré stále ne­musí pat­riť do šrotu. O tom, že po­kiaľ ne­chýba nad­še­nie, tak ide všetko ťa pre­svedčí aj sku­pina okolo Cle­e­tusa Mc­Far­landa
  • Ka­nál toho váš­ni­vého mi­lov­níka vo­zi­diel to­tiž priam pre­teká vi­de­ami, z kto­rých cí­tiš vôňu spá­le­ných gúm a nafty
  • Naj­nov­šie spolu so svo­jou par­tiou vy­lep­šil bý­valý po­li­cajný au­to­mo­bil značky Ford. Jeho vý­kon na­vý­šil na re­kord­ných 1000 koní

Chla­pík me­nom Cle­e­tus Mc­Far­land vlastní rov­no­menný ka­nál na You­Tube. Me­dzi jeho od­be­ra­te­ľov sa ra­dia hlavne muži. Práve tí majú blízko k štvor­ko­le­so­vým tá­to­šom. Cle­e­tus po­sta­vil svoju ka­ri­éru you­tu­bera práve na au­to­mo­bi­loch a všetko, čo s nimi sú­visí. Jeho nad­še­nie a ener­gia, ktorá vy­ža­ruje z kaž­dého jed­ného vi­dea do­ka­zuje to, že tento chla­pík mi­luje vôňu ben­zínu viac ako čo­koľ­vek iné na svete a vi­deá ne­točí len kvôli zá­rob­kom.

automobil

Špe­ciálne sa vy­žíva úp­ra­vách po­star­ších vo­zi­diel. Z prie­mer­ných au­to­mo­bi­lov do­káže vy­tiah­nuť prek­va­pu­júci vý­kon a pre­me­niť ich na krá­ľov ciest. Preto sa ne­ne­chaj okla­mať vzhľa­dom vo­zidla. Pod ka­po­tou sa to­tiž skrýva kom­pletne nová vý­bava, ktorá ti vy­trie zrak.

Svoje schop­nosti uká­zal aj v naj­nov­šom vi­deu, v kto­rom pre­me­nil vy­ra­dené po­li­cajné vo­zidlo značky Ford na stroj s vý­ko­nom 1000 koní. Ta­ké­muto po­li­caj­nému au­to­mo­bilu by si ur­čite ne­ušiel. Ak ťa zau­jíma úp­rava au­to­mo­bi­lov, v na­sle­du­jú­com vi­deu sa do­zvieš na­ozaj veľa. Možno v tebe do­konca pre­budí novú vá­šeň.

zdroj: you­tube.com

Pridať komentár (0)